Úterý, 5. prosince 2023

Národní klimatický program ČR

Národní klimatický program ČR
Hlavní úkoly Národní klimatický program (NKP) zajišťuje v ČR úkoly vyplývající ze Světového klimatického programu, koordinovaného Světovou meteorologickou organizací (WMO) v těchto směrech: získávání klimatologických dat a monitoring klimatu, zpracování klimatologických dat tak, aby byla efektivně využitelná odbornými a řídícími orgány, odhady dopadů klimatu na život a činnosti člověka a naopak odhady vlivů činnosti člověka na klima, výzkum vazeb mezi složkami klimatického systému, odhady klimatických změn, odborná poradenská činnost při přijímání a sledování závazků ČR daných jejím přistoupením k úmluvám o ochraně ozónové vrstvy, klimatické změně a dalším, které mají vztah k dlouhodobým apektům životního prostředí. Stručná historie Světový klimatický program byl ustaven v roce 1979. NKP začaly vznikat postupně z iniciativy meteorologických služeb jednotlivých zemí za podpory WMO. V Československu bylo několik pokusů ustavit NKP neúspěšných, poněvadž před rokem 1989 se nenašel žádný centrální orgán, který by byl ochoten program garantovat. V roce 1990 bylo zřízení NKP navrženo společně řediteli Českého a Slovenského hydrometeorologického ústavu Federálnímu výboru pro životní prostředí. FVŽP souhlasil se zřízením programu a schválil vyhlášení čs. účasti v NKP na 2. světové klimatické konferenci v Ženevě. Představitelem NKP za ČSFR byl jmenován tehdejší ministr životního prostředí ČR prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., který se po zřízení programu od 1. 1. 1991 stal jeho předsedou. Druhým předsedou byl zvolen 24. 11. 1998 Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ředitel ČHMÚ. NKP byl v letech 1991-1992 financován z Programu péče o životní prostředí, a to cestou Českého hydrometeorologického ústavu. V listopadu 1992 bylo založeno sdružení právnických osob, jehož zakládajícími členy se stalo 12 organizací zabývajících se v ČR problematikou klimatického systému a jeho ochrany. Byly to ústavy Akademie věd České republiky, katedry vysokých škol a všechny profesionální meteorologické instituce. Organizace NKP je v současné době sdružením 16 právnických osob se sídlem v ČR. Jsou to: Astronomický ústav AVČR, Centrum UK pro otázky životního prostředí, Česká bioklimatická společnost, Česká meteorologická společnost, Český hydrometeorologický ústav, Geofyzikální ústav AVČR, Katedra fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Katedra geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, Katedra hydrogeologie a inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, Nadace SEVEn, Národní lesnický komitét, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AVČR, Ústav krajinné ekologie fakulty agronomické Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně, a Ústav pro hydrodynamiku AVČR. Sdružení si klade za úkol vytvářet odborné a organizační podmínky pro operativní spolupráci odborníků zabývajících se v členských organizacích plněním úkolů z oblasti klimatického systému. Řídícím orgánem NKP je Výbor složený ze zástupců všech členů, který se schází nejméně jednou ročně. ČHMÚ plní ve sdružení funkci sekretariátu, který zabezpečuje styk se Světovou meteorologickou organizací a organizuje činnost sdružení podle pokynů jeho výboru. Sdružení je financováno z prostředků svých členů při plnění úkolů vyplývajících z jejich běžné činnosti a z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, resp. i dalších orgánů, při řešení syntetických úkolů, vyžádaných speciálních studií, popř. jiných úkolů, vyžadujících vytváření řešitelských týmů ad hoc a při publikaci výsledků svých prací a dalších informací. Záměrem sdružení není vytvářet zisk. Současná činnost NKP v letech 1991-1992 řešil problém \"Strategie snižování rizika změny klimatu\". V letech 1993-1995 řešil podle kontraktu uzavřeného s EPA (Environmental Protection Agency v USA) studii změny klimatu pro Českou republiku, která se zabývala všemi významnými aspekty této změny a která byla zakončena vydáním řady publikací dokumentujících vliv možné klimatické změny na zemědělství, lesy a vodní zdroje v ČR. Studie v letech 1996-1997 pokračovala vypracováním akčního plánu opatření, jejichž cílem je snížení rizika možných důsledků očekávané změny klimatu. Tento úkol byl rovněž sponzorován USA. V roce 1999 NKP prováděl výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na ČR podle smlouvy s MŽP. Kromě uvedených výzkumných a studijních činností se NKP soustavně snažil monitorovat a koordinovat úsilí odborných pracovišť i jednotlivců zaměřené na studium otázek klimatického systému a dokumentovat jeho výsledky. NKP vydal v nakladatelství ČHMÚ do konce roku 1999 28 publikací řady NKP (zahájené v roce 1991). Publikace řeší otázky klimatického systému se zvláštním zaměřením na ČR. Vycházejí v nákladu 500 výtisků a jsou distribuovány podle rozdělovníku schváleného MŽP ČR. Pro mezinárodní výměnu je určeno ca 80 výtisků. Přehled dosud vydaných publikací je připojen. Výhledy NKP bude usilovat o pokračování monitoringu klimatu v ČR a odhadů dopadů jeho změn na ČR. Hodlá pokračovat i v publikaci aktuálních klimatologických informací týkajících se území ČR. Kontaktní adresa Národní klimatický program ČR, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, tel. 02-4403-2704, 02-4403-2252, fax 02-401-0800. Zdroj: ČHMÚ
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů