Nový zákon pro ochranu ovzduší

Nový zákon vyžaduje evropská směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, jejíž požadavky musí národní legislativy převzít do června 2010.

5. listopadu 2009

Legislativa

Ovzduší

Nový zákon pro ochranu ovzduší

Český právní řád bude také muset zapracovat požadavky připravované novely směrnice o národních emisních stropech. Ta bude ukládat členským státům EU dodržovat nově stanovené emisní stropy pro vybrané znečišťující látky (oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a prachové částice) s termínem plnění od roku 2020.
Nový zákon je nutný. Kvalita ovzduší patří v posledních letech jednoznačně k největším problémům, které české životní prostředí má. Problematická je především imisní zátěž obyvatel, což vede i k prokazatelným zdravotním dopadům, jako je zvýšený výskyt respiračních onemocnění, včetně chronických. Znečištěné ovzduší má svůj vliv i na vysoký výskyt respiračních alergií i rakovinných onemocnění. Významný podíl na těchto emisích má vytápění domácností (odsud v roce 2007 pocházelo 30 % z celkových emisí jemného prachu a na 70 % emisí rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků) a silniční doprava (30 % celkových emisí jemného prachu).

Co obsahuje návrh nového zákona?

Zavedení sektorového a individuálního přístupu k regulaci zdrojů znečišťování
Stávající právní úprava neumožňuje regulovat emisně a imisně významné sektory a skupiny zdrojů znečišťování ovzduší (zejména spalovací zdroje v domácnostech a dopravu). Na druhou stranu, na zdroje, které nejsou významným zdrojem znečišťování ovzduší, jsou často kladeny nároky, které neodpovídají jejich vlivu na znečištění ovzduší a které představují zbytečnou administrativní zátěž.


Kompenzační opatření

Zásadní novinkou jsou tzv. kompenzační opatření. Provoz nového významného zdroje znečišťování ovzduší může být v oblasti s překročenými imisními limity povolen pouze tam, kde dojde k opatřením, vedoucím ke snížení úrovně znečištění (ať už u stejného či jiného provozovatele ve sledovaném území) zajišťující minimálně nezvýšení dosavadní úrovně znečištění.
Soukromoprávně dohodnutá kompenzační opatření se musí promítnout do podmínek povolení nového zdroje, případně i do povolení zdroje stávajícího, na kterém se znečištění ovzduší kompenzuje. K provedení kompenzačního opatření na stávajícím zdroji znečišťování bude samozřejmě nutný písemný souhlas provozovatele.
Novinkou je možnost zpřísnění podmínek provozu stávajících zdrojů znečišťování v případě, že se významnou měrou podílí na zhoršování kvality ovzduší. Takové zdroje pomohou vyhledat a určit programy zlepšování kvality ovzduší.

Nízkoemisní zóny

Návrh nového zákona se snaží zareagovat na v zákoně dosud zcela opomíjený zdroj znečišťování ovzduší, kterým je silniční doprava. Zákon tedy nově zavádí tzv. "nízkoemisní zóny". Obce a města budou moci vyhlásit nízkoemisní zónu, kam bude umožněn vjezd pouze vozidlům, splňujícím dané emisní parametry. Český systém by měl být s německým plně kompatibilní, takže český řidič by mohl využít svou emisní nálepku jak pro cesty do českých, tak i do německých měst, která nízkoemisní zóny vyhlásila. Nízkoemisní zónu mohou obce vyhlásit pouze tam, kde jsou překračovány imisní limity a kde existuje vhodná objízdná trasa po silnici stejného nebo vyššího typu bez omezení.


Kontrola malých spalovacích zdrojů k vytápění domácností

Zákon zavádí emisní a technické požadavky i pro malé zdroje znečištění o příkonu 15 - 300 kW. Výrobci kotlů již dnes doporučují provádět revizi technického stavu alespoň jednou ročně, aby byl zajištěn jejich bezpečný, úsporný a k životnímu prostředí šetrný provoz. Dnes toto doporučení ale není bráno příliš vážně, snad s výjimkou plynových kotlů, kde podobnou kontrolu vyžadují některé pojišťovny. Návrh zákona tedy zavádí povinné ověřování emisních a technického parametrů zdrojů (od 15 do 300 kW), které jsou připojeny na ústřední vytápění, v tříletých intervalech.
Tyto kontroly budou provádět osoby autorizované MŽP. Kromě vizuální kontroly mohou tyto osoby navíc seřídit a vyčistit kotel a případně doporučit, jak jej optimálně používat. První kontrola bude rozložena v čase a budou ji provádět nejprve provozovatelé spalovacích zdrojů na pevná a kapalná paliva, a to do 31. 12. 2013. Po roce 2013 přijdou na řadu plynové kotle. První kontrola bude podle návrhu zákona zajištěna a placena MŽP.


Poplatek za spalovací zdroj k vytápění domácnosti

Špatný provoz kotlů na pevná paliva může kromě zdravotních rizik způsobovat také obtěžování zápachem a kouřem. Doposud byly tyto situace prakticky neřešitelné a lidé museli takové chování trpět. Vzhledem k tomu, že u domácností není možné, na rozdíl od podnikatelských subjektů, v případě neplnění požadavků zákona zakázat provoz zdroje (lidé si domácnost vytápět musí), obsahuje návrh zákona možnost provozovat i nevyhovující spalovací zdroj. Takový zdroj však bude možné provozovat za poplatek, který alespoň částečně kompenzuje jeho negativní vliv na zdraví spoluobčanů a kvalitu ovzduší.
Poplatkům budou podléhat spalovací zdroje v domácnostech s příkonem 15 - 300 kW na pevná paliva, připojené na ústřední vytápění, které nevyhovují emisním a technickým požadavkům zákona. Z toho vyplývá, že domácnosti, které vytápí ekologicky šetrnějším způsobem (např. zemní plyn, dálkové teplo, kvalitní kotle na jakákoli paliva), žádný poplatek platit nebudou.


Pravá role programu Zelená úsporám

Znečišťující zdroje budou zpoplatněny až od roku 2015, což poskytuje dostatek času na případné pořízení vyhovujícího spalovacího zdroje nebo přechod na jiný způsob vytápění, např. s podporou z programu Zelená úsporám, která dosahuje až 95 tisíc Kč u nejmodernějších kotlů. Nastavené technické a emisní požadavky návrhu zákona jsou shodné s požadavky programu Zelená úsporám. Poplatek bude na počátku 500 Kč (v roce 2015), postupně se však bude zvyšovat. Zpoplatnění ani povinné ověřování se nebude vztahovat na zdroje o příkonu do 15 kW a zdroje, které nejsou napojeny na ústřední vytápění, případně vytápějí samostatné místnosti.
Výnosy z poplatků poplynou z poloviny do rozpočtů obcí s rozšířenou působností (mj. na pokrytí nákladů na administraci této agendy) a z poloviny do rozpočtů obcí, kde provozem nevyhovujících kotlů dochází ke znečišťování ovzduší. Obce tak budou moci státní podporu doplnit vlastním programem (např. dotace, bezúročné půjčky), který bude financován z výnosů z poplatků (případně i z jiných zdrojů), a ještě více tak svým občanům usnadnit pořízení takového způsobu vytápění, které bude vyhovovat zákonu i sousedům v okolí a zajistí čistý vzduch v obci.


Investice v ochraně ovzduší

Nový zákon zachovává a rozšiřuje využití ekonomických nástrojů. Z analýz, které si nechalo MŽP zpracovat, i z doporučení OECD, vyplývá, že by měly být zachovány poplatky za znečišťování ovzduší, které představují nejtěsnější uplatnění principu udržitelného rozvoje "znečišťovatel platí".
Na druhou stranu ale zákon poprvé v historii zavádí také pozitivní ekonomický nástroj. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu na investiční projekty vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek. Provozovatel bude mít možnost získat tuto dotaci při splnění požadavků stanovených zákonem a to v rozsahu nákladů, které stanoví vláda svým nařízením.


Poplatky za znečišťování ovzduší

Návrh nového zákona také významně zjednodušuje poplatkovou agendu. Podstatným způsobem zjednodušuje podávání oznámení o poplatku, snižuje administrativní zátěž provozovatelů, optimalizuje postupy vyměřování, vymáhání a vybírání poplatků s ohledem na zátěž orgánů státní správy a minimalizuje ekonomické dopady na provozovatele v dostatečně dlouhém náběhovém období let 2010 až 2015. Dochází k razantnímu snížení počtu zpoplatněných látek (z více než dvaceti pouze čtyři znečišťující látky) a využití integrovaného registru znečišťování pro ohlašování poplatků. Poplatek nebude nově vybírán u malých a středních podniků, kde výše poplatku nedosahuje ani 5 000 Kč za provozovnu. Výběr těchto poplatků je zcela neefektivní a tyto zdroje budou regulovány pouze administrativními nástroji.
Výnosy z poplatků budou až do roku 2015 příjmem SFŽP a budou i nadále využívány pro spolufinancování projektů v oblasti ochrany ovzduší z OPŽP. V letech 2016 - 2021 dojde k postupnému nárůstu sazeb směrem k motivační výši. Výnosy potom budou rozděleny mezi SFŽP (75 %) a kraje (25 %).


Jde program Zelená úsporám v duchu tohoto zákona?

Ministr životního prostředí Ladislav Miko podepsal hromadné Rozhodnutí o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám pro prvních 107 žádostí, které představují podporu ve výši více než 15 mil. Kč. Tito žadatelé obdrží vyrozumění o poskytnutí podpory (takzvaný dotační příslib) - v případě podání žádosti před realizací, nebo přímo smlouvu o poskytnutí podpory. Dalších více než tisíc žádostí je rozpracovaných na krajských pracovištích SFŽP a bankách. Zpracované dokumenty poté formálně schvaluje Rada Státního fondu životního prostředí (Rada fondu) a kupci emisních kreditů. Dalších přibližně 400 žádostí bude připraveno pro schvalování na následující Radě fondu, která se bude konat nejpozději na začátku listopadu. Tyto žádosti, včetně již schválených, představují objem zhruba 50 milionů Kč.
Stále to není však ten stav, který byl očekáván. Podle úvodních dubnových prohlášení tehdejších představitelů Ministerstva životního prostředí se očekával masivní zájem 250 tisíc žadatelů. Bohužel ani dodatečné změny příliš veřejnost neaktivovaly k většímu zájmu a pravděpodobně ani rozšíření možností aplikací tepelných úprav na panelové domy nenaplní onu plánovanou a kýženou představu, že hlavní cílený směr půjde na likvidaci starých lokálních topenišť, která jsou spolu s dopravou největším znečišťovatelem ovzduší. Co se totiž může logicky stát? Uživatelé panelových zateplených bytů budou pravděpodobně sprotřebovávat méně energií na vytápění, bude menší odběr a teplárenské společnosti ve snaze udržet zisk, půjdou cestou zvyšování cen tepla a teplé vody. A staré kotle a kamna v českých vesnicích budou dále čudit a čudit.
Podle našeho názoru nemají občané příliš jasno v podmínkách poskytování příspěvku, obávají se, že se s jejich žádostmi sveze řada různých poradců a auditorů a projekt se o jejich podíl prodraží. Problémy jsou ve výpočtech energetické úspory, která se pak promítá do výše požadované dotace. Jasno nemají ani prodejci nových ekologicky a energeticky výkonnějších zařízení a na různých veletrzích a výstavách nabízejí neodpovídající podmínky při prodeji.

Autoři: Zdeněk Kučera, Petr Měchura

Zdroj: Časopis Alternativní energie - www.alen.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů