Čtvrtek, 1. prosince 2022

Plnění ohlašovacích povinností v roce 2010 - odpadové hospodářství

Rok 2010 bude prvním rokem povinného plnění ohlašovacích povinností formou datového standardu prostřednictvím ISPOP

26. listopadu 2009
Plnění ohlašovacích povinností v roce 2010 - odpadové hospodářství

Zákon č. 297/2009 Sb., tzv. "baterková novela", kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přinesl změny v oblasti ohlašování produkce odpadů.

Původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Oprávněné osoby v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Původci odpadů, obce a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení) podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Původci odpadů a obce zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílají hlášení elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)


ISPOP je založen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Systém Centrální ohlašovny, který plní ještě v roce 2009 funkci jednotného ohlašovacího místa, je nevyhovující jak ze strany funkční, tak technologické. Výsledkem tohoto stavu je realizace systému ISPOP, prostřednictvím kterého budou plněny ohlašovací povinnosti dané právními předpisy v oblasti životního prostředí. Spuštění systému přinese ukončení provozu systému Centrální ohlašovny (CO), který bude ukončen k 31.12.2009.

Rok 2010 bude prvním rokem povinného plnění ohlašovacích povinností formou datového standardu prostřednictvím ISPOP:

Přechodná ustanovení v §18 zákona č. 25/2008 Sb.

Ohlašovací rok

Kdy se hlásí poprvé

Kdo je ohlašovatel

2009

2010

subjekt, který hlásí do IRZ

2010

2011

subjekt, který provozuje činnosti v E-PRTR

2011

2012

subjekt nezapojen do IRZ ani E-PRTR

Hlášení v souladu s datovým standardem v praxi znamená, že hlášení musí být v souladu s ministerstvem zveřejněnou šablonou, kterou zveřejňuje pro každý ohlašovací rok. Šablona popisuje obsah, strukturu a technický formát elektronického dokumentu, který reprezentuje každé hlášení doručované přes ISPOP. Nad takovýmto hlášením lze provádět formální kontrolu např. v podobě, zda jsou vyplněna všechna povinná pole, zda vyplněné hodnoty odpovídají povolenému rozsahu, či omezení na výběr z dovolených hodnot. Zpracováno bude pouze takové hlášení, které bude odpovídat datovému standardu, ostatní budou zamítnuta.

Cílem je zefektivnění výkonu veřejné správy v resortu životního prostředí, zjednodušení a zprůhlednění správní agendy, zjednodušení ohlašovacích povinností povinných subjektů a plná elektronizace informačních toků založených vybranými ohlašovacími povinnostmi mimo jiné také podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, které by se měly přes ISPOP hlásit vychází z § 82 odst. 3 zákona o odpadech: "Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů."

Bližší informace týkající se nového způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP očekávejte od 1. 12. 2009 na webových stránkách www.ispop.cz.

Autor/ka

: Ing. Pavla Bendová

www.kr-vysocina.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů