zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předběžný text XXIII. výzvy zaměřené na projekty zlepšující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji

02.09.2010
Obec, město
Ovzduší
Předběžný text XXIII. výzvy zaměřené na projekty zlepšující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji

Předběžný text výzvy je zveřejněn před vyhlášením oficiální výzvy s cílem získat podněty a připomínky od potenciálních žadatelů.

Připomínky je možné zasílat přes webový formulář.

Výzva se vztahuje na individuální a tzv. velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 miliardy korun. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 jsou přijímány od 13. září 2010 do 31. května 2011. Tato výzva je jako celek určena pouze pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Návrh textu výzvy - pozor, nejde o oficiální text výzvy, ale návrh určený k připomínkování.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí


Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší


2.1.1. - Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový snízkoemisními parametry a současné zateplení vytápěné budovy).

2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,
  • Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.
  • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,
  • pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy),
  • pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti zplošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

2.1.4. - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výstavba a obnova systémů sledování a modelování kvality ovzduší vcelorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů, software pro modelování a simulaci,
  • investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů voblasti ochrany ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Typ žadatele:

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 2.2 Omezování emisí


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

a) Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým,

b) rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní limity,

c) Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek),

d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí