zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny po velké novele vodního zákona

16.09.2010
Voda
Legislativa
Změny po velké novele vodního zákona

Odmyslíme-li si povodňové katastrofy, přinesl začátek srpna i další významné události ve vodním hospodářství. Mezi ty pozitivní lze snad počítat nabytí účinnosti tzv. velké novely základního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to 1. srpna 2010.

Jde již o jeho šestnáctou novelu, která vyšla po třech letech příprav a složitém projednávání v Parlamentu ČR ve Sbírce zákonů dne 21. května 2010 pod číslem 150.

Novela zajišťuje požadavky evropských směrnic v oblasti vod a snahu reagovat na vývoj ve vodním hospodářství, ať již po technické či formální stránce. Jedním z hlavních cílů zpracovatelů - ministerstev zemědělství a životního prostředí - bylo >>věci zjednodušit<<. I přes určité počáteční nesnáze zavádění nových procesů snad to praxe co nejdříve pozná. Novela přináší ve svých výsledných 208 novelizačních bodech i změny, které se dotýkají přímo obcí či života v obcích. O jaké změny jde?

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Předně je nutné vyzdvihnout zvýšení významu zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a to úpravu řešení mimořádných situací (§ 109). Nově je totiž formulována pravomoc vodoprávního úřadu pro situace ohrožení zásobování obyvatelstva vodou nebo došlo-li k jednorázovému odběru pitné vody z vodovodní sítě v mimořádných případech. Vodoprávní úřad může na dobu nezbytně nutnou bez náhrady upravit, omezit nebo i zakázat povolená nakládání s vodami. Opatření obecné povahy má dále v tomto případě zvláštní charakter (§ 115a), může totiž nabýt účinnosti již před jeho projednáním, a to dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje, je však nutné uvědomit dotčené osoby. Speciální postavení vlastníků dotčených nemovitostí a jiných dotčených osob je zde vyloučeno a postup lze využít rovněž na úpravu, omezení nebo zakázání obecného nakládání s povrchovými vodami (§ 6 odst. 4).

Zjednodušila se realizace vrtů k využívání energetického potenciálu podzemních vod, které neodebírají nebo nečerpají podzemní vodu, jelikož nově vyžadují pouze souhlas vodoprávního úřadu /§ 17 odst. 1 písm. g)/. Výrazného usnadnění se dočkaly i stavby vodovodů, kanalizací a především čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE. Takovou výrobkovou čistírnu je možno pouze ohlásit (§ 15a) a zároveň jejímu provozovateli odpadnou povinnosti měřit objem a znečištění vypouštěných vod (§ 38 odst. 6). Bude pouze nutné jedenkrát za dva roky provést její revizi /§ 59 odst. 1 písm. k)/. V případě vodovodů a kanalizací lze uvést, že stavební povolení ani ohlášení nevyžadují jejich stavební úpravy, pokud se nemění jejich trasa (§ 15 odst. 2) a jestliže nevyžadují povolení k nakládání s vodami, lze je povolovat ve zkráceném řízení smlouvou s autorizovaným inspektorem (§ 15 odst. 9).

SRÁŽKOVÉ VODY

Na mnoha obcích jsou problémem srážkové vody. Proto vodní zákon ve své novele zavádí, že zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod dopadajících na stavby je nutné již při vymezování stavebního pozemku (§ 5 odst. 3). Priority hospodaření se srážkovými vodami obsahuje vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb. v § 20 odst. 5 písm. c). Přednostní je jejich vsakování, poté jejich zadržování a odvádění >>dešťovou<< kanalizací a až jako poslední vypouštění do jednotné kanalizace.

Z důvodu tenké hranice mezi znečištěnými vodami srážkovými a vodami odpadními se nyní nově vymezuje jejich vztah ve dvou nejpalčivějších problémech, a to u srážkových vod z dešťových oddělovačů a z pozemních komunikací. Pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad, nejde o odpadní vody, stejně tak v případě pozemních komunikací, jestliže je jejich znečištění závadnými látkami řešeno technickými opatřeními.

ODPADNÍ VODY ZE ŽUMPY

Jelikož se v průběhu posledních let zjistilo, že žumpy příliš nefungují tak, jak by měly, a jejich provoz probíhá v rozporu se zákonem, tzn. nejsou pravidelně vyváženy, dostály rovněž úpravě (§ 38 odst. 6). Nově každý bude muset prokázat zákonné zneškodňování odpadních vod ze žumpy, ideálně dokladem o vyvezení žumpy.

Od 1. srpna se zlepšila situace horských chat a hotelů a všech ostatních >>jednotlivých staveb poskytujících služby<< na hůře přístupných místech, z nichž není možno vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo do kanalizace (§ 38 odst. 7). Nově lze ve výjimečných případech z těchto míst vypouštět nepřímo do vod podzemních pod podmínkou, že odpadní vody vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech a neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky. Mění se však sazba poplatku za vypouštění a namísto paušálu ve výši 3500 Kč/ročně nově roční poplatek činí 350 Kč za každého ekvivalentního obyvatele (§ 100 odst. 2).

POVODŇOVÁ OCHRANA

Spíše formální změny lze čekat v oblasti povodňové ochrany. Započetí stupně bdělosti bude nově rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby /§ 70 odst. 2 písm. a)/. Dále se prodloužila lhůta na předání zprávy o povodni nově z 1 měsíce na 3 měsíce (§ 76 odst. 2). V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností starosta pověřuje řízením povodňové komise jiného člena komise (§ 79 odst. 1). Dále dochází k upřesnění počátku mimořádných pravomocí povodňových orgánů, kdy je explicitně stanoveno, že ty začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů (§ 77 odst. 4). Vyhlašování záplavových území bude probíhat v režimu správního řádu, avšak >>speciálním<< opatřením obecné povahy (§ 66 odst. 7) lepšího postavení vlastníků dotčených nemovitostí a jiných dotčených osob (§ 115a). >>Starým<< postupem stanovená záplavová území se však nově stanovovat nemusejí (čl. II bod 3 přechodných ustanoven í k novele vodního zákona). Omezení v záplavových územích se nově nevztahují na údržbu staveb a stavební úpravy, pokud tyto nezhorší odtokové poměry (§ 67 odst. 1).

VODOPRÁVNÍ ÚŘADY

Dochází ke sjednocení výkonu státní správy zrušením vodoprávních úřadů na úrovni pověřených obcí (§ 105 odst. 2), výkon státní správy totiž většinou začíná až na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Zejména povolování studen budou nově zajišťovat obecní úřady obcí s rozšířenou působností, avšak zahájená a pravomocně neukončená řízení se dokončí (čl. II bod 9).

Pozitivně mohou obce vnímat úpravu vodoprávního řízení ve spojení s účastí občanských sdružení. Žádost o informování o zahajovaných řízeních je platná pouze 1 rok (§ 115 odst. 6). Jako den sdělení informace o zahájení řízení se rovněž bere den zveřejnění na úřední desce (§ 115 odst. 7). Častý problém studny na cizím pozemku, kdy pozbývá platnosti povolení k odběru, je také řešen. Účastníkem řízení o nové povolení jsou nově pouze žadatel, obec a případně občanské sdružení (§ 115 odst. 15).

Bude-li někdo hledat přestupky fyzických osob na úseku vodního hospodářství v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v jeho § 34 je nenajde. Nově totiž přestupky obsahuje vodní zákon v hlavě dvanácté a zákon o přestupcích zůstává jen procesní normou.

Zbývající práce na novele vodního zákona zahrnují přípravu prováděcích právních předpisů, na nichž obě ministerstva usilovně pracují. Tyto předpisy budou obsahovat některé podrobnosti. Věřím, že se veřejnost s novelou rychle sžije a v budoucnu ocení její pozitivní dopady. To bylo také to, čím jsme byli při jejím zpracovávání vedeni.


ZDENĚK HORÁČEK
zástupce ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí