Sobota, 2. března 2024

Aktuální právní úprava kácení dřevin rostoucích mimo les

Praktické shrnutí legislativy kácení dřevin rostoucích mimo les.

Aktuální právní úprava kácení dřevin rostoucích mimo les

Problematika ochrany nelesních dřevin a jejich kácení je upravena:

 • v § 7 až § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (poslední novelou, která změnila uvedená ustanovení, je zákon č. 349/2009 Sb., s účinností od 1. 12. 2009)
 • v § 46 a § 47 zákona č. 114/1992 Sb. (památné stromy)
 • v § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • v souvisejících právních předpisech, ze kterých vyplývá veřejný zájem na kácení dřevin (zákon o pozemních komunikacích, zákon o dráhách) nebo speciální oprávnění ke kácení dřevin (vodní zákon, energetický zákon)

Základní zásady platné právní úpravy:

 • ke kácení dřevin je zásadně třeba povolení orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen "zákon")
 • povolení může orgán ochrany přírody vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin
 • povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat podle § 8 odst. 1 zákona jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem. Dohodou se přitom rozumí vyjádření silničního nebo drážního správního úřadu, jehož cílem je nalézt soulad mezi veřejným zájmem na ochraně dřevin a na ochraně provozu na pozemních komunikacích resp. na dráze (lze využít např. i protokol z místního šetření jako důkaz o směřování k dohodě).
 • povolení není podle § 8 odst. 2 zákona zásadně třeba ke kácení dřevin
  • z důvodů pěstebních,
  • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
  • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a
  • z důvodů zdravotních.

-> v těchto případech postačí ke kácení dřevin oznámení orgánu ochrany přírody, a to nejméně 15 dnů předem. Orgán ochrany přírody může oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

 • povolení (ani oznámení) není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. takto: Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

-> vždy je třeba povolení resp. oznámení (tj. i pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2) ke kácení dřevin, které jsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona].

 • povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
 • žádost o povolení kácení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku.
 • náležitosti žádosti o povolení ke kácení / oznámení kácení (§ 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.):
  • a) jméno a adresa žadatele,
  • b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
  • c) specifikace dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
  • d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • e) zdůvodnění žádosti.

Kompetence orgánů ochrany přírody k vydávání povolení ke kácení / k přijímání oznámení o kácení:

 • obecní úřady (s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území) povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 zákona a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona
 • krajské úřady - povolují kácení v přírodních rezervacích a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech (mimo území chráněných krajinných oblastí, národních parků a jejich ochranných pásem, mimo vojenské újezdy a pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu)
 • správy NP - povolují kácení v NP
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma - přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona.
Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů