Neděle, 14. července 2024

V legislativě odpadového hospodářství se chystají změny

Nová legislativa pro odpadové hospodářství se připravuje již několik let. Stále však není hotova a zdá se, že se ještě zkomplikuje...

V legislativě odpadového hospodářství se chystají změny

Na zářijovém Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY - LUHAČOVICE 2012 to potvrdil Ing. Jaromír Manhart, pověřený řízením odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP).

Podle jeho slov MŽP >>toho loni chtělo hodně udělat, ale naše přání jsou limitována, takže se nám vše nepodařilo splnit<<. Věcný záměr zcela nového zákona o odpadech, který by měl nahradit mnohokrát novelizovanou a nepřehlednou současnou legislativu, je připraven od listopadu 2011. Do dnešní doby se jej však nepodařilo projednat a předložit k vnějšímu připomínkovému řízení. >>Je zde příliš mnoho vlivů a věcí k diskusi,<< vysvětloval účastníkům kongresu Ing. Jaromír Manhart.

ZPĚTNÉ ODBĚRY

Velkou plánovanou změnou je vyčlenění oblasti zpětných odběrů do samostatného zákona, což by mohlo poněkud zeštíhlit a zpřehlednit zákon o odpadech. Jednotlivé odpady, na něž se vztahuje zpětný odběr (tj. odpadní oleje, autovraky, pneumatiky a elektrozařízení včetně osvětlení), jsou však natolik různorodé, že se podle ministerských úředníků dokonce uvažuje o rozčlenění do více dílčích zákonů pro jednotlivé komodity. Ať jeden, nebo více zákonů o zpětném odběru - vždy bude jejich základem přenesení povinnosti na výrobce, poskytování služby zdarma a maximální rozšíření počtu sběrných míst.

U autovraků se vedle rozšíření počtu sběrných míst uvažuje i o přísnějších podmínkách pro povolení nakládání. Podle České inspekce životního prostředí jsou nyní v zákoně nejednoznačně formulované povinnosti provozovatelů zařízení. Autovraky se kvůli tomu často rozebírají v provozovnách, které k tomu vůbec nejsou určeny, přičemž některé provozovny vydávají potvrzení o ekologické likvidaci autovraků, aniž by byly vraky do zařízení přijaty.

Ke zlepšení situace ve zpětných odběrech pneumatik se uvažuje o povinné registraci výrobců, případně o zřízení kolektivního systému, podobného těm systémům, které se starají o vysloužilá elektrozařízení. Výrobci a dodavatelé budou mít stanovenou minimální úroveň sběru ojetých pneumatik. Zatím mohou svou povinnost zpětného odběru plnit zcela formálně - pouze zasláním povinného hlášení, kde se může v kolonce množství zpětně odebraných pneumatik objevit nula. Stanovení nejnižší hranice odběru by tuto praxi mělo změnit. Do budoucna naopak zřejmě nebudou součástí zpětného odběru odpadní oleje. Ty by totiž měly zůstat v gesci zákona o odpadech, konkrétně mezi nebezpečnými odpady.

>>Věcný záměr zákona o zpětném odběru chceme předložit vládě do konce roku 2012,<< konstatoval Jaromír Manhart. >>Zatím držíme náš plán, že by tento nový zákon (či zákony) měl začít platit od 1. ledna roku 2014.<<

NOVÝ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

V létě příštího roku skončí platnost současného Plánu odpadového hospodářství (POH) a v návaznosti na něj také příslušných plánů krajů, měst a původců. Nový POH měl jít v létě k připomínkování krajům. Projednávání však zbrzdil nový dokument Evropské komise, který určil, jak by měly POH členských zemí vypadat. Po potřebných úpravách je nyní POH připraven na vnější připomínkové řízení a následující projednání ve vládě (vyjde opět jako nařízení vlády). Platit by měl od 1. 7. 2013 tak, aby byla zachována kontinuita. Nutno podotknout, že na Slovensku panovalo >>bezvládí<< bez schváleného Plánu odpadového hospodářství bezmála dva roky.

Do konce roku 2013 pak musí jako nařízení vlády vyjít podklad pro zcela nový nástroj - Programy předcházení vzniku odpadů. Evropská komise již připravila návod, jak by měly tyto programy vypadat. Na nás je požadavky splnit.

EKOAUDITOVÁ NOVELA

>>Dožívající<< zákon o odpadech bude zřejmě ještě (alespoň) jednou novelizován. Návrh novely vychází ze závěrů tzv. ekoauditu. Při něm pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev, samospráv, podnikatelských svazů apod. hodnotila konkrétní podněty na úpravy právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem bylo odstranit překážky podnikání, které lze i z pohledu ochrany životního prostředí označit za nadbytečné a neefektivní. Celkovou zprávu s návrhy opatření schválila vláda v březnu 2011.

JUDr. Libor Dvořák, PhD., ředitel legislativního odboru MŽP, na kongresu vysvětlil: >>Takzvaná ekoauditová novela navrhuje zejména odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které zákon klade na subjekty nakládající s odpadem a jež byly shledány jako ne zcela nutné.<< Novela měla platit již letos, momentálně je projednávána Poslaneckou sněmovnou. Předpokládané datum nabytí účinnosti je 1. leden 2013.

Navrhovaná zjednodušení se týkají více oblastí - vedle snížení administrativní zátěže řeší novela některé >>kosmetické<< problémy současné legislativy a soulad s evropskou směrnicí o odpadech.

Jednou z hlavních chystaných změn má být zrušení povinnosti zpracovávat plán odpadového hospodářství pro původce, což se dotkne téměř šesti a půl tisíce firem. Města a obce však i nadále budou muset POH zpracovávat.

Odpadový hospodář bude mít možnost vykonávat svou funkci pro libovolný počet původců, oprávněných osob a provozoven. Nikoliv tedy nanejvýš pro pět, jak žádá současná právní úprava.

Změny zasáhnou také oblast nebezpečných odpadů. Jejich původce již nebude muset žádat o souhlas k jejich shromažďování. Měla by se rovněž hodně zjednodušit evidence jejich přepravy, kdy se vyplňuje a rozesílá sedm totožných evidenčních listů. Po novele bude tato evidence zajišťována elektronicky. Novela také zjednodušuje ohlašování zařízení k nakládání s odpady a zavádí elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Legislativa odpadového hospodářství nepatří k jednoduchým, ani přehledným. I přes předpokládané schválení ekoauditové novely se však nějaké výrazné zjednodušení nerýsuje.

AUTOR: JARMILA ŠŤASTNÁ

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů