Neděle, 14. července 2024

Nový zákon v ochraně ovzduší v praxi menších a středních podnikatelů

Nový zákon o ochraně ovzduší je platný od 1. září 2012 Sb. Týká se provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou základním pojmem v oblasti ochrany této složky životního prostředí.

Nový zákon v ochraně ovzduší v praxi menších a středních podnikatelů

Koho se zákon týká?

Nový zákon o ochraně ovzduší je platný od 1. září 2012 Sb. Týká se provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou základním pojmem v oblasti ochrany této složky životního prostředí. Jsou jimi nejen velké výrobní podniky, spalovny a zemědělské podniky mající vysoký potenciál znečištění, ale i dopravní prostředky, čerpací stanice (skladování a výdej benzínů), dále např. lakovny, tiskárny, kotelny, ale třeba i mycí stoly používající rozpouštědla.
Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel tzv. vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Co nový zákon přináší?

o Osvobození od poplatků
Novela zákona počítá se zachováním poplatků za provozování zdrojů znečišťování ovzduší, ale nově jejich úhradu ukládá pouze velkým podnikům, které do ovzduší vypouštějí velké množství emisí.Podle zákona tak sice poplatníkem poplatku za znečišťování zůstává provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, ale zároveň se od poplatku osvobozují stacionární zdroje nebo zdroje v provozovně, u kterých celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Nevyjmenované zdroje (dříve malé) jsou od poplatků taktéž osvobozeny.

o Zrušení kategorizace zdrojů
Zrušení stávající kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší - již nejsou malé, střední, velké a zvláště velké. Nově se zdroje definují podle typu činnosti a velikosti, jako vyjmenované v příloze č. 2 a nevyjmenované, přičemž spalovací zdroje se zařazují mezi vyjmenované a nevyjmenované nově podle příkonu, nikoliv výkonu.

o Omezení počtu znečišťujících látek
Zrušuje se většina zpoplatněných znečišťujících látek - nový zákon ponechává pouze 4 zpoplatněné znečišťující látky (TZL, SO2, NOx a VOC) místo původních dvaceti.

o Povolení k provozování zdroje znečišťování ovzduší
Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jehož povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu podle tohoto zákona do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů. Součástí žádosti je i provozní řád zdroje v případě, že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost jej zpracovat. Obecně např. pro plynové kotelny platí, že všechny budou muset mít nové povolení kvůli změně emisních limitů. Zároveň byla zrušena terminologie povolování zdroje ke zkušebnímu a trvalému provozu.

o Kompenzační opatření
Zjednodušeně lze říci, že jde o jakékoli opatření, které sníží imise ("znečištění") formou snížení emisí ("znečišťování"). V některých případech bude muset provozovatel zajistit snížení úrovně znečištění na stávajících zdrojích.Kompenzační opatření, která jsou v zákoně nově obsažena, budou investičního i provozního charakteru.

o Nové kotle na pevná paliva
Podle nového zákona o ochraně ovzduší budou muset od roku 2012 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje provozovat kotle, které plní stanovené emisní parametry. V principu tedy nemusí být nutná výměna celého kotle, ale například jeho dovybavení automatickým podavačem paliva, zvláštním automatickým hořákem apod., které zajistí jeho úpravu na 3. emisní třídu.

o Ohlášení měření emisí na ČIŽP
Ohlásit nejméně pět pracovních dní před provedením autorizovaného měření emisí termín provedeníautorizovaného měření emisí na českou inspekci životního prostředí. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření, musí provozovatel tuto skutečnost oznámit na inspekci životního prostředí nejpozději jeden pracovní den před původně plánovaným termínem. Zákonnou povinností provozovatele zdrojů je neprodleně oznámit překročení specifických emisních limitů.

o Předložení protokolu o měření emisí
Předložit české inspekci životního prostředí protokol o provedeném autorizovaném měření emisí do 90 dnů od provedeného měření.

Jaké jsou nyní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje?

o Zařadit zdroj znečišťování ovzduší do příslušné kategorie
Podle přílohy č. 2 zákona má provozovatel za povinnost stacionární zdroj kategorizovat.

o Při umístění, stavbě a zahájení provozu zdroje postupovat v souladu s legislativou
Povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu vydává krajský úřad. Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 zákona.

o Zpracovat provozní řád
Povinnost zpracovat provozní řád, jedná-li se o stacionární zdroj označený ve sloupci C v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší.

o Systematicky zjišťovat znečišťující látky
Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a).

o Vést provozní evidenci
Vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích (zejména o spotřebě organických rozpouštědel nebo těkavých látek) o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).Provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 3 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu.

o Podávat hlášení souhrnné provozní evidence a poplatkového hlášení
Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. (IPPC). Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 000 Kč.

o Měření emisí
Provozovatel má povinnost zjišťovat emise u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit, emisní strop nebo technickou podmínku provozu. Měření provádí autorizovaná laboratoř, v určitých případech lze místo měření použít výpočet na základě žádosti schválené příslušným KÚ. Četnost jednorázových měření bude stanovena v prováděcím předpisu.

o Zpracovat bilanci rozpouštědel
Jedná se o celkové posouzení dodržování emisních limitů, jejichž posouzení vychází ze znalosti řady údajů vypočtených ze spotřeby organických rozpouštědel. Roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel slouží ke zjištění dodržování legislativních předpisů, možností snižování emisí znečišťujících látek,informování veřejnosti o spotřebě rozpouštědel a o způsobu emitování těkavých organických látek. Zákon nově definuje těkavé organické látky (podle tenze par) a také organická rozpouštědla s výjimkou styrenu.


Společnost ECO - F, a.s. zajišťuje komplexní služby v oblasti životního prostředí, jehož součástí je i poradenství v oblasti ochrany ovzduší. V případě zájmu je možné se obrátit na naše experty v regionech ČR na níže uvedených kontaktech.logo

Kontakty na naše provozovny:
Praha - 606 676 863
Plzeň - 725 745 340
České Budějovice - 602 707 966
Liberec - 725 745 340
Most - 602 323 616

Bližší informace na www.ecof.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů