Čtvrtek, 25. července 2024

Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie..

Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

453


VYHLÁŠKA


ze dne 13. prosince 2012


o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)


a)
způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,


b)
vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,


c)
vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů.

§ 2


Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla

(1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vyhlášky rozumí


a)
paroplynové zařízení s dodávkou tepla,


b)
parní protitlaká turbína,


c)
kondenzační odběrová turbína,


d)
plynová turbína,


e)
spalovací motor,


f)
mikroturbína,


g)
Stirlingův motor,


h)
palivový článek,


i)
parní stroj,


j)
organický Rankinův cyklus, nebo


k)
kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.


(2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro


a)
jednotlivou kogenerační jednotku, nebo


b)
sériovou sestavu kogeneračních jednotek,


v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla.

(3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za období podle právního předpisu upravujícího vykazování a evidenci elektřiny, tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvalitu skutečně nabytých a využitých zdrojů a provádějícího některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen "vykazované období"), naměřené na výstupu hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek, pokud celková účinnost, která je stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období dosáhla


a)
v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,


b)
v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) nejméně 80 %.


(4) Pro kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 3, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Při stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 se


a)
nezapočítává množství vyrobeného tepla bez současné výroby elektřiny a množství energie v palivu spotřebované při výrobě tohoto tepla,


b)
v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů místo užitečného tepla použije teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo spotřeby tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny nebo teplo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (dále jen "užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie"),


c)
v případě kogenerační jednotky následující za předřazenou kogenerační jednotkou, ve které se nevyrábí elektřina ani mechanická energie, v sériovém zapojení kogeneračních jednotek, použije pro výpočet spotřeby energie v palivu množství tepelné energie na výstupu z předřazené kogenerační jednotky do kogenerační jednotky následující.


(6) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje množství elektřiny stanovené podle odstavců 3 až 5, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory primární energie ve výši alespoň 10 % stanovené postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7) V případě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory primární energie stanovené postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 3


Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla

(1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku nebo sériovou sestavu kogeneračních jednotek.

(2) Pro účel vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla určí žadatel množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postupem podle § 2 pro první kalendářní rok provozu podle předpokládané výroby a způsobu provozu kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4


Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů

(1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro příslušnou výrobnu elektřiny.

(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů pro výrobnu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů, se zrušuje.

§ 6


Přechodné ustanovení

Bylo-li vydáno osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro jinou než sériovou sestavu kogeneračních jednotek přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použije se pro určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období pro tuto sestavu jako celek postup podle § 2 odst. 4 obdobně.

§ 7


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.


____________________________________________________________

1)
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES, v platném znění.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

453


VYHLÁŠKA


ze dne 13. prosince 2012


o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)


a)
způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,


b)
vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,


c)
vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů.

§ 2


Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla

(1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vyhlášky rozumí


a)
paroplynové zařízení s dodávkou tepla,


b)
parní protitlaká turbína,


c)
kondenzační odběrová turbína,


d)
plynová turbína,


e)
spalovací motor,


f)
mikroturbína,


g)
Stirlingův motor,


h)
palivový článek,


i)
parní stroj,


j)
organický Rankinův cyklus, nebo


k)
kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.


(2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro


a)
jednotlivou kogenerační jednotku, nebo


b)
sériovou sestavu kogeneračních jednotek,


v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla.

(3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za období podle právního předpisu upravujícího vykazování a evidenci elektřiny, tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvalitu skutečně nabytých a využitých zdrojů a provádějícího některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen "vykazované období"), naměřené na výstupu hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek, pokud celková účinnost, která je stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období dosáhla


a)
v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,


b)
v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) nejméně 80 %.


(4) Pro kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 3, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Při stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 se


a)
nezapočítává množství vyrobeného tepla bez současné výroby elektřiny a množství energie v palivu spotřebované při výrobě tohoto tepla,


b)
v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů místo užitečného tepla použije teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo spotřeby tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny nebo teplo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (dále jen "užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie"),


c)
v případě kogenerační jednotky následující za předřazenou kogenerační jednotkou, ve které se nevyrábí elektřina ani mechanická energie, v sériovém zapojení kogeneračních jednotek, použije pro výpočet spotřeby energie v palivu množství tepelné energie na výstupu z předřazené kogenerační jednotky do kogenerační jednotky následující.


(6) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje množství elektřiny stanovené podle odstavců 3 až 5, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory primární energie ve výši alespoň 10 % stanovené postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7) V případě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory primární energie stanovené postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 3


Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla

(1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku nebo sériovou sestavu kogeneračních jednotek.

(2) Pro účel vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla určí žadatel množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postupem podle § 2 pro první kalendářní rok provozu podle předpokládané výroby a způsobu provozu kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4


Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů

(1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro příslušnou výrobnu elektřiny.

(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů pro výrobnu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů, se zrušuje.

§ 6


Přechodné ustanovení

Bylo-li vydáno osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro jinou než sériovou sestavu kogeneračních jednotek přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použije se pro určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období pro tuto sestavu jako celek postup podle § 2 odst. 4 obdobně.

§ 7


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.


____________________________________________________________

1)
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES, v platném znění.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 453/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

ody> Citace: 453/2012 Sb. Částka: 169/2012 Sb. Na straně (od-do): 5994-6014 Rozeslána dne: 20. prosince 2012 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Datum přijetí: 13. prosince 2012 Datum účinnosti od: 1. ledna 2013 Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 165/2012 Sb.
Předpis ruší: 344/2009 Sb.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů