Neděle, 28. května 2023

SFŽP nepřestává podporovat vyšší využívání zemního plynu

Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí. Takový byl název konference, kterou pod odbornou záštitou předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové loni 20. listopadu v Praze uspořádala redakce Moderní obce.

SFŽP nepřestává podporovat vyšší využívání zemního plynu

Jak na konferenci připomněl Ing. Ondřej Vrbický, zástupce vedoucího odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), fond se už od svého vzniku, tedy od roku 1991, významně podílel na plynofikaci České republiky ať formou budování plynovodních sítí, nebo přechodem na spalování zemního plynu u konečných odběratelů (pořízení plynového zdroje pro vytápění a ohřev TUV). Hlavním cílem přitom bylo zlepšování kvality ovzduší. V letech 1991-2004 byla podpora poskytována z prostředků SFŽP ČR v rámci národních programů, od roku 2004 jsou navíc využívány finanční prostředky z Evropských fondů (2004-2006 Operační program Infrastruktura a 2007-2013 Operační program Životní prostředí - OPŽP).

Přestože v rámci OPŽP není již podpora zaměřena na plynofikaci obcí a měst, Ondřej Vrbický na konferenci uvedl, že existuje hned několik opatření, která podporují vyšší využívání zemního plynu. Jde zejména o podporu z prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (PO 2) a okrajově i z prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (PO 3).

PODPORA POSKYTOVANÁ SFŽP ČR

V rámci PO 2 mohou žádat o dotaci jak podnikatelské, tak veřejné subjekty (města, obce, příspěvkové organizace apod.), např. na výměnu starého uhelného kotle za nový nízkoemisní kotel na uhlí či zemní plyn. V případě kotle na zemní plyn je způsobilým výdajem i plynovodní přípojka k objektu. Protože je pořízení nového kotle podmíněno splněním požadavku na tepelně technické parametry vytápěné budovy, je možné žádat o dotaci i na zateplení obálky včetně výměny oken.

Dalšími potenciálními projekty, na něž lze žádat o podporu z PO 2, jsou výstavba a rekonstrukce centrálních zdrojů tepla včetně rozvodů, případně pouze rozšíření či rekonstrukce teplovodní sítě. Tam, kde to podmínky umožňují, je možné podpořit i rozšíření stávající středotlaké sítě.

PO 3 je sice primárně zaměřena na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie v budovách veřejného sektoru, nicméně i zde lze podpořit pořízení >>plynového zdroje<<. Jde o tzv. plynová tepelná čerpadla, jejichž využití se stává stále populárnější. I v tomto případě je v závislosti na vypsání pravidel výzvy možná kombinace se zateplením vytápěné budovy.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PODPORY

Pro poskytování podpory platí jasně stanovená pravidla, která jsou definována v základních dokumentech OPŽP, zejména ve Směrnici MŽP, Implementačním dokumentu a Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Pro výše zmíněné projekty jsou to podle Ondřeje Vrbického hlavně následující podmínky:

u zdrojů do 5 MW instalovaného výkonu není možná náhrada >>plyn za plyn<<, také přechod z elektrického vytápění není způsobilým výdajem,

veškeré pořizované zdroje do 5 MW musejí splňovat definici nízkoemisního spalovacího zdroje podle specifikace v metodickém pokynu MŽP č. 2/2009,

v rámci rozšíření stávající středotlaké sítě musí být zajištěn přechod na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů (např. není možné realizovat přípojku tam, kde je využívána k vytápění elektřina),

objekty vytápěné podpořeným nízkoemisním zdrojem musí po realizaci projektu splňovat požadavky platné normy na energetickou náročnost budov.

HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Do způsobilých výdajů pro výpočet výše podpory lze zahrnout veškeré vyvolané investice související s realizací projektu (např. náklady na pořízení zdroje vytápění včetně příslušenství, rekonstrukci či vybudování nové otopné soustavy, zateplovací systém včetně výplní otvorů). Kromě realizačních nákladů lze započítat i náklady na projektovou přípravu (např. vypracování žádosti a nezbytných příloh, jako je projektová dokumentace a energetický audit, dále pak náklady spojené s výběrovým řízením na realizaci stavby) a technický a autorský dozor.

Jak pro PO 2, tak pro PO 3 je nutné od způsobilých výdajů odečíst úsporu provozních nákladů, která je generována projektem za dobu pěti let. Rovněž jsou stanoveny maximální způsobilé měrné finanční náklady na m2 zateplovaných obvodových, vodorovných a výplňových konstrukcí.

Detailní informace jsou dostupné v příslušné kapitole Implementačního dokumentu.

VÝŠE POSKYTOVANÉ PODPORY

Podle konkrétních podmínek lze poskytnout maximální podporu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů, přičemž nanejvýš 85 % je poskytováno z Fondu soudržnosti a zbytek z prostředků MŽP, kapitoly Státního rozpočtu 315 nebo z prostředků SFŽP ČR.

Skutečná výše podpory závisí zejména na skutečnosti, zda projekt podléhá či nepodléhá pravidlům veřejné podpory. Pokud tomu tak je (všude, kde je vykonávána ekonomická činnost bez ohledu na typ subjektu), podpora se pohybuje v rozmezí zhruba 30-60 %.

PLÁNOVANÉ VÝZVY PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A LHŮTA PRO REALIZACI PROJEKTŮ

Vzhledem k tomu, že nynější programové období končí již v roce 2013, bude letošní rok poslední šancí pro případné podání žádosti o podporu. Vyhlášení výzev pro příjem žádostí je v předstihu avizováno v harmonogramu plánu výzev, který je zveřejňován na stránkách www.opzp.cz.

Veškeré podpořené projekty je nutné uskutečnit a profinancovat do konce roku 2015.

Informace a kontakty

Veškeré relevantní informace a dokumenty lze získat především na stránkách Operačního programu Životní prostředí www.opzp.cz, dále na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz, případně na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR www.mzp.cz.

Dotazy ke konkrétním záměrům je možné směřovat buď na Zelenou linku 800 260 500 (dotazy@sfzp.cz), nebo na následující pracovníky:

Ing. Bohdan Polak, vedoucí odboru ochrany ovzduší a OZE - 267 994 552, bohdan.polak@sfzp.cz;

Ing. Zdeňka Hlavatá, garant pro prioritní osu 2 - 267 994 466, zdenka.hlavata@sfzp.cz;

Ing. Ondřej Vrbický, garant pro prioritní osu 3 - 267 994 555, ondrej.vrbicky@sfzp.cz.


Ondřej Vrbický

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů