Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Citace: 56/2013 Sb. Částka: 25/2013 Sb.
Na straně (od-do): 442-447 Rozeslána dne: 8. března 2013
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 6. února 2013 Datum účinnosti od: 23. března 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 201/2012 Sb.

56


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 6. února 2013


o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel
do emisních kategorií a o emisních plaketách


Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

§ 1


Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení stanoví


a)
způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,


b)
vzory emisních plaket,


c)
pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou,


d)
bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.


(2) Toto nařízení vlády bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2


Způsob zařazení silničních motorových vozidel
do emisních kategorií

(1) Silniční motorové vozidlo se zařadí do emisní kategorie podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisu Evropské unie1).

(2) Není-li údaj podle odstavce 1 k dispozici, použije se datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu.

(3) Stupeň plnění mezních hodnot emisí podle odstavce 1 nebo datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel podle odstavce 2 se pro účely stanovení emisní kategorie prokazují zápisem v technickém průkazu silničního motorového vozidla.

(4) Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3


Vzory emisních plaket

(1) Emisní plakety se liší barevným provedením podle příslušné emisní kategorie. Jako základní podkladové barvy jsou pro plakety použity:


a)
červená pro emisní kategorii 2,


b)
žlutá pro emisní kategorii 3,


c)
zelená pro emisní kategorii 4.


(2) Vozidlům s emisní kategorií 1 nepřísluší žádná emisní plaketa.

(3) Emisní plaketa má tvar osmiúhelníku o průměru kružnice vepsané 60 mm. Pole pro zápis registrační značky vozidla je bílé. Emisní plaketa má po obvodu černý rámeček o šířce 2 mm.

(4) Na přední straně emisní plakety viditelné z vnější strany silničního motorového vozidla jsou tyto prvky:


a)
číslo emisní kategorie s výškou číslice 25 mm umístěné 5 mm pod horním okrajem,


b)
bílé pole pro zápis registrační značky vozidla o rozměrech 45 x 15 mm umístěné v dolní části,


c)
originální gilošové rastry v barevné ploše plakety,


d)
holografický prvek stříbrné barvy s chráněným grafickým vzorem umístěný v horní polovině plakety nalevo od čísla emisní kategorie,


e)
ochranné prvky spadající do režimu utajovaných informací podle jiného právního předpisu2) obsažené v části technické specifikace produktu.


(5) Na zadní straně emisní plakety viditelné z vnitřní strany silničního motorového vozidla jsou tyto prvky:


a)
informace o jejím použití a umístění,


b)
písemné označení série a šestimístné pořadové číslo emisní plakety.


(6) Vzory emisních plaket jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4


Pravidla pro označení silničního motorového vozidla
emisní plaketou

(1) Emisní plaketa musí obsahovat údaj o státní poznávací značce silničního motorového vozidla, jehož oprávněný vjezd do nízkoemisní zóny se plaketou prokazuje. Údaj o státní poznávací značce se vyznačí při vydání emisní plakety po provedení kontroly dokladů prokazujících zařazení silničního motorového vozidla do příslušné emisní kategorie.

(2) Emisní plaketa musí být celou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna silničního motorového vozidla na pravém dolním okraji skla tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a plaketa byla dobře viditelná z vnější strany vozidla.

(3) V případě, že silniční motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, postačí, prokáže-li jeho řidič, že má plaketu u sebe.

§ 5


Bližší podmínky distribuce a cena emisních plaket

(1) Cena emisní plakety je 80 Kč.

(2) Je-li žádost o emisní plaketu zaslána poštou nebo v elektronické formě, přiloží k ní žadatel kopii technického průkazu silničního motorového vozidla. Ten, kdo zajišťuje distribuci emisní plakety, zašle v tomto případě emisní plaketu žadateli poštou. Náklady spojené se zasláním emisní plakety hradí žadatel.

(3) Distributor emisních plaket vede evidenci jím vydaných emisních plaket. Evidence obsahuje sérii a šestimístné pořadové číslo emisní plakety uvedené na zadní straně emisní plakety, emisní kategorii, státní poznávací značku silničního motorového vozidla a informaci, kdo a kdy emisní plaketu vydal.

§ 6


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.


Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.

____________________________________________________________

1)
Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.

2)
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů