Nová zonace Krkonošského národního parku

Informace k připravované vyhlášce o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku.

20. dubna 2013
Nová zonace Krkonošského národního parku

Členění území národních parků do zón ochrany

Celé území národních parků není chráněno stejně, ale ochrana je určitým způsobem diferenciována. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v ustanovení § 17, že metody a způsoby ochrany národních parků jsou odstupňovány na základě členění území národních parků zpravidla do tří zón ochrany přírody vymezených s ohledem na přírodní hodnoty, které se v území nacházejí. Nejpřísnější režim ochrany se stanoví pro první zónu, nejméně přísný pro třetí zónu. ¨

Bližší charakteristiku a režim zón upravuje zřizovací právní předpis (zákon), kterým se národní park vyhlašuje. Konkrétní územní vymezení jednotlivých zón ochrany přírody stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou po projednání s dotčenými obcemi. Postup, jakým má být projednání realizováno, je zakotven v ustanovení § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zonace KRNAP

Stávající zonace Krkonošského národního parku (KRNAP) vznikla v roce 1991, aniž by v té době existoval nějaký metodický podklad ke způsobu vymezování zón. Při přípravě nové zonace byla vzata v úvahu nejen přírodovědná hodnota a zranitelnost území, ale též některé historické aspekty (osídlení a exploatace Krkonoš během uplynulých několika století, existence historických objektů na hřebenech hor, existence významných sportovně-rekreačních center apod.), snaha o spojitost (neroztříštěnost) zón, návaznost na zonaci polského Karkonoskiego Parku Narodowego a podpůrně též některá administrativní hlediska (snaha o nedělení parcel, zahrnutí intravilánu příslušné obce do jediné zóny apod.). Nová zonace navazuje na ministerstvem schválený plán péče o národní park.

Pro jednotlivé lokality v KRNAP byl v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, vytvořen popis přírodních hodnot anebo jiných významných charakteristik zón ochrany přírody vymezených v jednotlivých lokalitách, který odůvodňuje zařazení jednotlivých lokalit do zón.

Konkrétní navržené změny

Oproti stávající zonaci jsou navrženy především následující úpravy:

(1) Změna významné části území současné druhé zóny na přísněji chráněnou první zónu. - Bude se jednat převážně o pozemky určené k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu. Cílem je odstranit nežádoucí současný stav, kdy jsou některá, původně souvislá, přírodně cenná území nyní nelogicky rozdělená na dvě části, přestože přírodní hodnoty v obou zónách jsou většinou srovnatelné.

(2) Změna části území současné třetí zóny (opět převážně pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu) na druhou zónu. - Snahou je postupně utlumit hospodaření v těch lesních porostech, jejichž vývoj k přírodě blízké druhové a prostorové struktuře již byl zabezpečen.

(3) Vytvoření plynulých přechodů mezi jednotlivými zónami na lokalitách, kde je to reálné. - Tímto dojde k odstranění nežádoucího současného stavu, kdy na sebe v současnosti značnou plochou navazují zóny s výrazně rozdílným stupněm ochrany. Výjimky budou ponechány v místech s "ostrými" přechody mezi přírodovědně cenným územím a intenzivně využívanou rekreační lokalitou nebo v místech, kde lesní porosty odpovídající druhé zóně hraničí s velkoryse vymezeným ochranným pásmem KRNAP.

Autor: Mgr. Lucie Pokorná

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů