Vstup do I. zóny národního parku

25. května 2013
Vstup do I. zóny národního parku

Možnosti vstupu místních obyvatel a osob jim blízkých do I. zóny ochrany přírody národního parku.

1) Na území I. zóny národního parku je podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zakázáno vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků. Návštěvní řád stanoví podle § 19 odst. 1 zákona podmínky omezení vstupu. Osoby trvale bydlící či pracující v národním parku mohou být z působnosti návštěvního řádu vyňaty (§ 19 odst. 2 zákona).

Návštěvní řád národního parku tedy může stanovit podmínky v rámci rozsahu omezení vstupu stanoveného zákonem, nemůže však zákonný zákaz modifikovat, tj. stanovit zákaz mírnější resp. přísnější. Návštěvní řád může pouze upravit podmínky vstupu vlastníků a nájemců pozemků do I. zóny národního parku, nemůže však ze zákonného zákazu stanovit (další) výjimky - tj. např. vyjmout ze zákazu další skupiny osob, jako jsou osoby (vlastníkům a nájemcům) blízké. Návštěvním řádem nelze stanovit jiný režim vstupu, než je stanoven zákonem v rámci základních ochranných podmínek. Ke vstupu jiných osob mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v I. zóně NP, než jsou vlastníci a nájemci pozemků, je třeba povolení výjimky podle § 43 odst. 3 zákona.

2) Odlišnou úpravu režimu vstupu do I. zóny NP [oproti zákazu podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona] lze zvažovat pouze v rámci právního předpisu na úrovni zákona (v současné době aktuální návrh zákona o Národním parku Šumava a návrh zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko).

Vládní návrh zákona o Národním parku Šumava vyjímá osoby s trvalým pobytem v obcích na území národního parku ze zákazu vstupovat na území I. zóny mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody stanoveného v základních ochranných podmínkách národních parků [§ 16 odst. 2 písm. b) zákona]. Tyto osoby mohou volně vstupovat na území I. zóny, pokud svým vstupem nepoškodí dochovaný stav přírodního prostředí. Návrh zároveň umožňuje Správě národního parku vydat opatření obecné povahy, kterým ve výjimečných případech a nejdéle na dobu 6 měsíců vstup místních obyvatel na území I. zón omezí.

Co se týče NP Křivoklátsko - více než 26 % navržené I. zóny navrhovaného NP Křivoklátsko mělo nacházet na území NPR Týřov, Vůznice a Velká Pleš. Zákaz vstupu mimo značené cesty zde vyplývá ze základních ochranných podmínek NPR [§ 29 písm. d) zákona], dalších více než 8 % leží v PR a podmínky vstupu jsou v některých případech součástí bližších ochranných podmínek (tj. činností vázaných na souhlas orgánu ochrany přírody). Další rozsáhlé části území představují strmé skalní svahy nad údolím Berounky a obtížně přístupné suťové a roklinové lesy. Tato oblast není navštěvovaná ani v současné době a zvýšení návštěvnosti tedy ani po vyhlášení národního parku není pravděpodobné. Další část území tvoří různé typy lesů přírodě blízké struktury, které propojují stávající maloplošná zvláště chráněná území. Jedná se o stabilní porosty, u nichž nepředstavuje ani současná návštěvnost žádné ohrožení předmětů ochrany zamýšleného národního parku.

Mgr. Eva Mazancová

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů