zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

19.08.2013
Voda
Legislativa
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 252/2013 Sb. Částka: 97/2013 Sb.
Na straně (od-do): 2645-2651 Rozeslána dne: 19. srpna 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 2. srpna 2013 Datum účinnosti od: 1. září 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz § 31

Vydáno na základě: 254/2001 Sb. Předpis ruší: 391/2004 Sb.


252


VYHLÁŠKA


ze dne 2. srpna 2013


o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování,
ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:

§ 1


Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí


a)
územní identifikací údaj o existenci a polohovém určení objektu,


b)
přirozeným průtokem vody naměřený průtok vody, který se upravuje podle množství odběrů, vypouštění a dalších dostupných údajů o jeho ovlivnění tak, aby odpovídal přirozenému hydrologickému režimu vodního toku,


c)
objektem na vodním toku příčná překážka, jako je přehradní hráz, hráz malé vodní nádrže nebo rybníka, jez, stupeň znemožňující přirozenou migraci vodních živočichů nebo stavba sloužící k pozorování stavu povrchových vod umístěná v korytě vodního toku nebo na pozemku sousedícím s korytem vodního toku,


d)
geometrickým určením vodních toků a vodních nádrží prostorové údaje přebírané ze základní báze geografických dat České republiky podle zákona o zeměměřictví1).

§ 2


Evidence vodních toků

(1) Vodní toky se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, délce, správci, územní identifikaci a geometrickém určení. Hydrologická povodí vodních toků se evidují v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru, velikosti plochy a územní identifikaci rozvodnice.

(2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky (dále jen "Lesy") zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru, délce, správci a územní identifikaci vodního toku, který spravují podle § 48 vodního zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(3) Správci povodí zpracovávají ve spolupráci s Lesy údaje o názvu, číselném identifikátoru, délce, správci a územní identifikaci vodního toku, s výjimkou vodních toků podle odstavce 2, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(4) Správci povodí a Lesy zpracovávají údaje o geometrickém určení vodních toků podle odstavců 2 a 3 a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

(5) Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí a Lesy zpracovává údaje o číselném identifikátoru, velikosti plochy a územní identifikaci rozvodnice hydrologického povodí a zpracované údaje ukládá do informačního systému veřejné správy; k tomuto účelu využívá údaje podle odstavců 2 a 3.

(6) Data informačního systému veřejné správy jsou přístupná správci základní báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění geometrického určení vodních toků na základě územní identifikace v rozsahu stanoveném zákonem o zeměměřictví1).

§ 3


Evidence objektů na vodních tocích

(1) Příčné překážky vyšší než 1 m hodnocené v plánech povodí podle § 24 vodního zákona se evidují v rozsahu údajů o jejich typu, číselném identifikátoru a územní identifikaci.

(2) Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich typu, číselném identifikátoru a územní identifikaci.

(3) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají údaje podle odstavce 1.

(4) Správci povodí a Český hydrometeorologický ústav zpracovávají údaje podle odstavce 2 u staveb, ke kterým mají právo hospodaření, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

§ 4


Evidence hydrogeologických rajonů

(1) Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, identifikátoru a názvu příslušných útvarů podzemních vod a názvu mezinárodní oblasti povodí na území České republiky.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 5


Evidence vodních nádrží

(1) Vodní nádrže, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m3, se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, územní identifikaci, geometrickém určení a dalších údajů stanovených v příloze vyhlášky2), s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle.

(2) Vodní nádrže, ke kterým mají právo hospodaření Lesy, se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, územní identifikaci, geometrickém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru.

(3) Vodní nádrže, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke kterým mají správci povodí právo hospodaření, se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, územní identifikaci, geometrickém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru.

(4) Vodní nádrže, jejichž hráz je zařazena do I. až III. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 5 vodního zákona, s výjimkou vodních nádrží podle odstavců 1 až 3, se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, územní identifikaci a geometrickém určení.

(5) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají údaje podle odstavců 1, 3 a 4, s výjimkou geometrického určení.

(6) Lesy zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají údaje podle odstavce 2, s výjimkou geometrického určení.

(7) Správci povodí a Lesy zpracovávají údaje o geometrickém určení vodních nádrží podle odstavců 1 až 4 a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

§ 6


Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních
útvarů a umělých vodních útvarů

(1) Útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu dílčího povodí a názvu mezinárodní oblasti povodí na území České republiky.

(2) Útvary podzemních vod se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu a číselném identifikátoru, názvu a číselném identifikátoru příslušejícího hydrogeologického rajonu a jejich příslušnosti k mezinárodní oblasti povodí, dílčímu povodí, správci povodí, správnímu obvodu kraje, popřípadě krajů.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 7


Evidence množství povrchových vod

(1) Množství povrchových vod se eviduje v rozsahu údajů o naměřeném průtoku vody a údajů o přirozeném průtoku vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných stanicích a ve vložených profilech ve vodních tocích podle výstupů hydrologické bilance množství vody podle vyhlášky o obsahu vodní bilance3) a údajů o územní identifikaci profilů sledování množství povrchových vod.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 8


Evidence jakosti povrchových vod

(1) Jakost povrchových vod se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot vybraných ukazatelů z výsledků hodnocení4) v profilech sledování jakosti povrchových vod a údajů o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 9


Evidence množství podzemních vod

(1) Množství podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů o přírodních zdrojích podzemních vod pro jednotlivé hydrogeologické rajony v rámci dílčích povodí a mezinárodních oblastí povodí na území České republiky podle výstupů hydrologické bilance množství vody3), režimu hladin podzemních vod podle výstupů získaných z monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod5) a o územní identifikaci objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod.

(2) Údaje podle odstavce 1 z objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu sledování množství podzemních vod zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 10


Evidence jakosti podzemních vod

(1) Jakost podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů získaných z monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod5) a údajů o územní identifikaci objektů monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod.

(2) Údaje podle odstavce 1 z objektů monitorovací sítě podzemních vod zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 11


Evidence stavu vodních útvarů

(1) Stav útvarů povrchových vod se eviduje v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a o klasifikaci jejich chemického a ekologického stavu.

(2) Stav útvarů podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a o klasifikaci jejich chemického a kvantitativního stavu.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 12


Evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných
a umělých vodních útvarů

(1) Ekologický potenciál6) silně ovlivněných útvarů povrchových vod a náležitosti programu zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod silně ovlivněných a umělých vodních útvarů se eviduje v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a jeho klasifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 13


Evidence odběrů povrchových vod

(1) Odběry povrchových vod, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují v rozsahu údajů pro odběry povrchových vod stanovených v příloze vyhlášky8) a údajů o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí.

§ 14


Evidence odběrů podzemních vod

(1) Odběry podzemních vod, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují v rozsahu údajů pro odběry podzemních vod stanovených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8) a údajů o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí.

§ 15


Evidence vypouštění odpadních vod

(1) Údaje o vypouštění odpadních vod, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují v rozsahu údajů pro vypouštění odpadních vod stanovených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8) a údajů o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí.

§ 16


Evidence vypouštění důlních vod

(1) Údaje o vypouštění důlních vod, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují v rozsahu údajů pro vypouštění důlních vod stanovených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8) a údajů o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí.

§ 17


Evidence akumulace povrchových vod ve vodních nádržích

(1) Údaje o akumulaci povrchových vod ve vodních nádržích, na kterou se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují v rozsahu údajů pro akumulaci povrchových vod ve vodních nádržích stanovených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí.

§ 18


Evidence mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
a dílčích povodí

(1) Části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a jejich dílčí povodí se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených vyhláškou o oblastech povodí9).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí.

§ 19


Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod

(1) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených nařízením vlády10).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 20


Evidence ochranných pásem vodních zdrojů

(1) Ochranná pásma vodních zdrojů se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených ve vyhlášce o vodoprávní evidenci11), s výjimkou údajů o jméně, příjmení, trvalém pobytu a rodném čísle fyzické osoby.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 21


Evidence zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo
u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody

(1) Zdroje povrchových vod, které jsou využívány jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu vodního toku nebo vodní nádrže, názvu a číselném kódu katastrálního území, kategorii surové vody12) a identifikačním čísle odběru.

(2) Zdroje povrchových vod, u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu vodního toku nebo vodní nádrže a názvu a číselném kódu katastrálního území.

(3) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Ministerstvo zemědělství podle § 22 vodního zákona.

(4) Údaje podle odstavce 2 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí podle vodního zákona na základě schválených národních plánů povodí.

§ 22


Evidence zdrojů podzemních vod, které jsou využívány nebo
u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody

(1) Zdroje podzemních vod, které jsou využívány jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu a číselném kódu katastrálního území, kategorii surové vody12) a identifikačním čísle odběru.

(2) Zdroje podzemních vod, u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a názvu a číselném kódu katastrálního území.

(3) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Ministerstvo zemědělství.

(4) Údaje podle odstavce 2 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí na základě schválených národních plánů povodí.

§ 23


Evidence citlivých oblastí

(1) Citlivé oblasti se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených nařízením vlády13).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 24


Evidence zranitelných oblastí

(1) Zranitelné oblasti se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených nařízením vlády14).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 25


Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání

(1) Povrchové vody využívané ke koupání uvedené v seznamu podle zákona o veřejném zdraví15) se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, identifikátoru povrchové vody využívané ke koupání, správním obvodu kraje, správním obvodu obce s rozšířenou působností, identifikátoru obce, názvu obce, názvu koupací oblasti nebo názvu přírodního koupaliště, identifikátoru vodního toku, názvu vodního toku, číslu hydrologického pořadí, identifikátoru nádrže a profilu povrchových vod využívaných ke koupání16).

(2) Údaje podle odstavce 1 s výjimkou profilu povrchových vod využívaných ke koupání zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

(3) Údaje o profilech povrchových vod využívaných ke koupání zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí, a to včetně identifikátoru povrchové vody využívané ke koupání podle odstavce 1.


§ 26


Evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale
vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb
a dalších vodních živočichů

(1) Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených v příloze nařízení vlády17).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 27


Evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků

(1) Vodní díla k vodohospodářským melioracím zemědělských pozemků, která jsou v majetku státu, se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených ve vyhlášce o vodoprávní evidenci11).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Státní pozemkový úřad.

§ 28


Evidence záplavových území

(1) Stanovená záplavová území se evidují v rozsahu údajů o územní identifikaci, názvu vodního toku, správci vodního toku, identifikačním čísle hydrologického povodí, kilometráži počátku a konce úseku vodního toku stanoveného záplavového území, názvu obce, na jejímž území je stanoveno záplavové území, kódu vodoprávního úřadu, který stanovil záplavové území, a datu a čísle jednacím stanovení záplavového území vodoprávním úřadem.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

§ 29


Způsob zpracování, ukládání a předávání údajů
do informačních systémů veřejné správy

(1) Údaje evidované podle této vyhlášky se zpracovávají, předávají a ukládají do informačního systému veřejné správy spravovaného Ministerstvem zemědělství podle § 22 odst. 3 vodního zákona nebo Ministerstvem životního prostředí podle § 22 odst. 4 vodního zákona ve struktuře, aby umožnily sdílení dat prostřednictvím stanoveného referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní18), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Údaje podle § 3 až 6, § 11, 12 a § 18 až 29 se do informačního systému veřejné správy ukládají průběžně, údaje podle § 7 až 10 a § 13 až 17 se ukládají za předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června kalendářního roku.

(3) Podkladem pro evidence vedené podle této vyhlášky jsou zejména:


a)
základní báze geografických dat České republiky,


b)
základní vodohospodářská mapa České republiky 1 : 50 000 a


c)
data vedená v informačních systémech správců povodí, Lesů, Českého hydrometeorologického ústavu a dalších pověřených odborných subjektů.

§ 30


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, se zrušuje.

§ 31


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013, s výjimkou ustanovení § 3 a § 5 odst. 4, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2014, a ustanovení § 2 odst. 4 a § 5 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.


____________________________________________________________

1)
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

2)
Příloha č. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

3)
§ 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

4)
§ 3 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

5)
§ 15 vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.

6)
§ 2 písm. b) vyhlášky č. 98/2011 Sb.

7)
§ 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

8)
Přílohy č. 1 až 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

9)
Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.

10)
Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.

Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky.

Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvarter řeky Moravy.

11)
Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

12)
§ 22 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

13)
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

14)
Příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.

15)
§ 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16)
Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.

17)
Příloha č. 1 nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu a jakosti těchto vod.

18)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí