NEJČASTĚJŠÍ POKUTY A SANKCE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Provoz firem a zejména výrobních společností je zatížen řadou povinností, které je nutné splňovat v rámci předpisů ať již Evropské unie nebo národní legislativy, do které jsou ve stále větší míře unijní předpisy implementovány.

NEJČASTĚJŠÍ POKUTY A SANKCE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Jedním z oborů, které jsou v tomto smyslu nejčastěji diskutovány, je soubor povinností v oblasti životního prostředí. Jde zejména o činnosti spojené s nakládáním s odpady, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami a oblast vodního hospodářství.

EKOLOG NEBO MANDÁTNÍ SMLOUVA

Plnění těchto povinností je možné zajistit interně s pomocí podnikového ekologa, nebo externě formou tzv. mandátní smlouvy s oprávněnou firmou, která tím přebírá odpovědnost za zákazníka před kontrolními orgány, sleduje nejen zákonné lhůty a jejich plnění, ale i novinky v legislativě, provádí pravidelné kontroly provozů klienta, věnuje se provozní dokumentaci, sleduje aktuálnost potřebných povolení, podává hlášení, atd. Tato společnost též klienta osobně zastoupí při kontrolách, které provádějí orgány veřejné správy (ČIŽP, Kraj, Město, Hygiena).

Zákon o odpadech řeší sankce, které tyto instituce mohou udělit za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona či navazujících právních předpisů. Výše sankcí se může pohybovat v řádech 10 tis. až 10 mil. Kč.

Původci odpadu nebo osoby oprávněné k jejich převzetí se nejčastěji dopouštějí následujících porušení zákona:

PŘESTUPKY PŮVODCE ODPADU

Opakované předání nebezpečných odpadů (NO) neoprávněné osobě

Ve chvíli kdy provozovatel předává jakýkoli odpad, je povinen se přesvědčit, zda přebírající osoba je vlastníkem oprávnění pro nakládání s odpady, ať již ostatními nebo nebezpečnými.

Chybí doklady o oprávněnosti osob, jimž byly odpady předávány

Provozovatel je při předání odpadu povinen od oprávněné osoby získat doklady pro oprávnění nakládání s odpady a ty předložit na vyzvání kontrolním orgánům.

Nezasláno hlášení o produkci a nakládání s odpady, chybí průběžná evidence

Dle zákona o odpadech je původce a potažmo provozovatel povinen vést průběžnou evidenci produkce odpadů a vždy k 15. únoru podávat hlášení za celkovou produkci v minulém roce. Hlášení je podáváno v případě, že původce produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Od roku 2011 je hlášení podáváno elektronicky do tzv. Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP).

Netřídění odpadu

Odpady musí být na shromaždišti tříděny dle druhů a vlastností (např. odpad podobný komunálnímu musí být vytříděn na jednotlivé využitelné složky). V případě, že tato činnost není z provozních či jiných důvodů umožněna, může původce zažádat úřad obce o tzv. souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů.

Shromažďovací prostředky NO nejsou označeny

Shromaždiště NO musí být vybaveno identifikačními tabulkami a identifikačními listy, které splňují podmínky zákona o odpadech (název a kategorie odpadu, odpovědná osoba, výstražné symboly nebezpečných vlastností, atd.).

Nezabezpečení odpadů

Odpady musí být zajištěny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí.

PŘESTUPKY OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Kromě výše uvedených povinností bývá činnost osoby oprávněné k převzetí odpadu provázena nejčastěji těmito nedostatky:

Porušení provozního řádu zařízení

Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů dodržuje podmínky provozního řádu tohoto zařízení, tzn., že zejména nemůže nakládat s odpady v zařízení, které k tomu není určeno, dodržuje limit kapacity zařízení, atd.

Nakládání s odpadem na místě k tomu neurčeném

Provozovatel využívá k nakládání s odpady pouze pozemky, které jsou dle zákona o odpadech zařízením k tomu určeném a schváleném (např. třídící nebo manipulační plocha, mezideponie, sklad, apod.). Místa pro nakládání s nebezpečným odpadem musí být vybavena identifikačním listem odpadu.

Nezařazení odpadů

Provozovatel třídí, zařazuje a shromažďuje odpady dle druhů a kategorií (např. komunální odpady, papír, plastové obaly, pneumatiky, směsné stavební odpady, tašky a keramické výrobky, apod.)

Nakládání s odpady bez povolení

Nakládání s odpady formou využití a odstranění lze pouze v zařízeních, ve kterých je nakládání s odpady povoleno (např. recyklační linka stavebních a demoličních odpadů).

Chybějící nebo neúplná dokumentace

Provozovatel musí mít od přijatých odpadů k dispozici jejich základní popisy (ZPO) a evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.

Mísení odpadů

V odpadech kategorizovaných jako ostatní se nesmí nacházet složky nebezpečného odpadu (např. ve vykoupeném železném šrotu přimísené kovové odpady znečištěné nebezpečnými látkami).

Chybějící provozní deník zařízení

Provozovatel zařízení je povinen vést všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení, údaje z monitorování provozu, záznamy o školení pracovníků i záznamy o zvláštních událostech a poruchách.

Neověření kvality odpadu

Kvalita přebíraného odpadu musí být ověřována předepsanými postupy, případně laboratorními testy. Jde zejména o vytěženou zeminu, stavební a demoliční odpady určené k rekultivaci, které nemohou být převzaty bez vyloučení podezření na znečištění škodlivinami.

Další informace získáte na adrese www.ecof.cz, případně telefonicky na našich provozovnách.

ecofKontakty na naše provozovny

Praha - 606 676 863,

Plzeň - 725 745 340

České Budějovice - 602 707 966

Liberec - 725 792 439

Email: tuma@ecof.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů