Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Citace: 298/2013 Sb. Částka: 114/2013 Sb.
Na straně (od-do): 3322-3329 Rozeslána dne: 27. září 2013
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 18. září 2013 Datum účinnosti od: 1. října 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 79/2007 Sb.; 239/2007 Sb.; 112/2008 Sb.

298


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 18. září 2013,


kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ


Změna nařízení vlády o provádění
agroenvironmentálních opatření


Čl. I

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3b se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2013 a pro období následující.".

2. V § 3c odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo žádost podle § 3d odst. 2".

3. Za § 3c se vkládá nový § 3d, který včetně nadpisu zní:


"§ 3d


Žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního
opatření v roce 2014

(1) Hodlá-li žadatel v posledním roce zařazení do agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období do


a) 31. prosince 2014, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b), nebo


b) 31. března 2015, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,


podá žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření pro rok 2014 (dále jen "žádost o prodloužení pro rok 2014") podle odstavce 2. Žádost o prodloužení pro rok 2014 nelze podat pro agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1.

(2) Žádost o prodloužení pro rok 2014 doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. listopadu 2013. V případě, že žadatel žádost o prodloužení pro rok 2014 v uvedeném termínu Fondu nedoručí, platí pro zařazení do agroenvironmentálního opatření období v souladu s § 3 odst. 2.

(3) Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 2 zařadí do prodlouženého období podle odstavce 1.".

4. V § 5 odst. 5 se na konci písmene g) slovo "nebo" zrušuje.

5. V § 5 odst. 5 se na konci písmene h) doplňuje slovo "nebo".

6. V § 5 odst. 5 se za písmeno h) vkládá písmeno i), které zní:


"i) ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3d odst. 1, nejvýše však do 29 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až h) se nepřihlíží,".


7. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova "31. ledna" nahrazují slovy "10. ledna".

8. V § 6 odst. 5 písm. c) se slova "§ 5 odst. 5 písm. h)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 5 písm. h) nebo i)".

9. V § 6 odstavec 8 zní:

"(8) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let v případě pětiletých závazků, v průběhu 5 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků, v průběhu 6 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků nebo v průběhu 7 kalendářních let v případě osmiletých prodloužených závazků bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se sankce uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let v případě pětiletých závazků, za 6 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků, za 7 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků nebo za 8 kalendářních let v případě osmiletých prodloužených závazků.".

10. V § 8 odst. 4 písm. e) a v § 8 odst. 7 písm. g) se slova "z půdních bloků" nahrazují slovy "ze všech půdních bloků".

11. V § 14 odst. 3 se na konci písmene b) doplňují body 6 a 7, které znějí:


"6. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části D přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo


7. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedených v části E přílohy č. 10 k tomuto nařízení,".


12. V § 15 se na konci písmene d) doplňují body 6 a 7, které znějí:


"6. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části D přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části F přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo


7. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části E přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části G přílohy č. 10 k tomuto nařízení,".


13. V § 17 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova "části B" nahrazují slovy "části F".

14. V § 17 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova "části C" nahrazují slovy "části G".

15. Příloha č. 3 zní:


"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

16. Příloha č. 10 zní:


"Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Čl. II


Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 8 až 12 a 14, pokud jde o ustanovení § 8 odst. 4 písm. e), § 8 odst. 7 písm. g), § 14 odst. 3 písm. b), § 15 písm. d), § 17 odst. 1 písm. b) a přílohu č. 10, které se vztahují na řízení započatá v období počínající rokem 2013, které se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ


Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zalesňování zemědělské půdy


Čl. III

V § 3 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.".

ČÁST TŘETÍ


Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám


Čl. IV

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb. a nařízení vlády č. 332/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova "národních doplňkových plateb" vkládají slova "a přechodných vnitrostátních podpor".

2. V § 12 odst. 8 se slova ", po snížení podle předpisu Evropské unie21)" včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ


ÚČINNOST


Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.


Ministr zemědělství:
Toman v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů