Vybíráme z koaliční smlouvy

Koaliční smlouva a životní prostředí

16. prosinece 2013
Vybíráme z koaliční smlouvy
Změna klimatu a udržitelný rozvoj
 • Budeme se podílet na mezinárodních opatřeních směřujících k omezení klimatických změn. Budeme usilovat, aby vznikla dohoda navazující na Kjótský protokol, zejména se zaměřením na adaptační opatření.
 • Společně s opozicí navrhneme zákon o snižování závislosti na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost české ekonomiky.
 • Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby nezatěžoval českou ekonomiku a domácnosti, ale využíval těch efektů z podporovaných zdrojů, které jsou vlastní České republice (např. podpora solárních panelů na střechách domácností a firem).
 • Budeme se podílet na propojení oblastí s koncentrací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se středisky spotřeby.
 • Podpoříme ekologicky šetrné výrobky a služby u státních zakázek jako výraz inovačního potenciálu.
 • Prosadíme postupné zvyšování energetické efektivnosti elektrospotřebičů (např. zpřísňování standardů pro štítkování).
 • V návaznosti na platnou evropskou legislativu podpoříme masivní zateplování soukromých i veřejných budov pomocí programů, jako je Nová zelená úsporám, včetně využití nových materiálů. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.

Ochrana přírody a krajiny (voda, půda, lesy)
 • Zrealizujeme strategii zkvalitnění pohybu a zadržování vody v krajině, a to především prostřednictvím přírodě blízkých opatření, výstavbou a obnovou malých vodních nádrží, rekonstrukcí vodních toků a důslednou ochranou oblastí akumulace spodních vod a změnami v lesním hospodářství a zemědělství.
 • Potřebě zadržovat vodu v kraji přizpůsobíme i území měst a obcí vytvářením vhodných ploch pro zadržování a vsakování vody.
 • Zvýšíme ochranu povrchových vod přehodnocením ochranných pásem a zavedením hlediska ochrany vod do zemědělské praxe.
 • Budeme chránit volnou krajinu, kterou chápeme jako hodnotu samu o sobě a se kterou musí být zacházeno s maximální šetrností, její zábory omezíme na nezbytné minimum.
 • Zamezíme další fragmentaci krajiny, a to prostřednictvím územního plánování a důsledným vytvořením sítě ekologické stability /biokoridorů a biocenter/.
 • Pro další rozvoj budeme důsledně využívat lidskou činností opuštěné a zdevastované plochy. Obnovíme sanaci starých ekologických zátěží prostřednictvím cílených, konkrétních a transparentních projektů, na nichž by se měly podílet i regionální subjekty s přímou vazbou k místu odstraňované zátěže.
 • Omezíme pokles biologické rozmanitosti nutné pro dlouhodobou stabilitu našeho života. Budeme ji stabilizovat především ochranou stanovišť. K tomu využijeme šetrného hospodaření v lesnictví a zemědělství a sítě současných chráněných území. Zvážíme i vyhlášení nových chráněných území či národních parků.
 • Nedovolíme obnovení průzkumu a těžby zlata ani zahájení průzkumu a pozdější těžbu břidlicového plynu.

Odpady
 • Naše krajina se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou. Podpoříme programy prevence vzniku odpadů, jejich nového využití a recyklace ve smyslu v EU dohodnuté hierarchie nakládání s odpady. Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru a motivaci občanů třídit odpad.
 • Předložíme novou strategii zacházení s odpady na období 2015 až 2025 a její principy podpoříme zákonnou úpravou.
 • Výrazně podpoříme separaci a využití odpadů včetně odpadu biologického.

Ovzduší a kvalita života
 • Prosadíme zpracování tzv. "Zeleného programu" v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj), na jehož podobě se budou podílet jak vedení měst a obcí, tak významné výrobní a podnikatelské subjekty. Využijeme přitom přeshraniční spolupráci a spolupráci na úrovni EU.
 • Podpoříme modernizaci individuálních topenišť, tzv. kotlíkové dotace obdobně jako současný program Nová zelená úsporám. Schéma podpory upravíme tak, aby byla dostupná co nejširší skupině obyvatel. Pomocí kombinace dotačních programů snížíme spotřebu uhlí v domovních kotlích a topeništích s důrazem na smogově ohrožené lokality.
 • Dáme prioritu výstavbě obchvatů sídel v oblastech se zvláště znečištěným ovzduším.
 • Podpoříme posílení bezbariérové městské hromadné dopravy s cílem podstatně snížit individuální automobilismus ve městech, včetně úpravy příslušných předpisů.
 • Podpoříme rozvoj pěší a cyklistické dopravy v obcích a městech koordinovaně na celém území (plánování uliční sítě, průchody, pěší zóny, cyklostezky).
 • Rozšíříme a zmodernizujeme síť veřejných vodovodů a systému čištění odpadních vod. Posílíme cenovou regulaci vodného a stočného. Vytvoříme předpoklad pro dostatečné investice do vodního hospodářství, zejména z operačního programu Životní prostředí v novém programovacím období. Dobudujeme čistírny odpadních vod v obcích nad 2 000 obyvatel.
 • Důsledně budeme prosazovat dodržování zákonných limitů pro znečištění u podnikatelských subjektů.
 • Ve městech podpoříme technická opatření snižující ohrožení hlukem. V nových výstavbách zajistíme striktní dodržení předpisů o hlukové zátěži.

Evropské fondy a životní prostředí
 • Posílíme krizový management při čerpání současného operačního programu Životní prostředí, který minimalizuje negativní dopady chyb předchozích vlád.
 • Upravíme návrh nového OPŽP včetně toho, že finanční alokace do nového OPŽP bude přibližně v podobné proporci jako v předchozím programovém období. Rozšíříme nové OPŽP o financování všech složek ochrany životního prostředí dosud roztříštěných v jiných operačních programech.
 • Prostředky z evropských fondů určené na životní prostředí nasměrujeme u podnikatelských subjektů i u občanů přednostně do podpory opatření zlepšujících kvalitu vzduchu a vody.

Spolupráce s občanskou společností
 • Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.
 • Podpoříme činnost zájmových svazů a spolků včetně organizací dětí a mládeže v oblasti životního prostředí a vytvoříme systém, který zaručí ekonomickou nezávislost občanského sektoru v oblasti životního prostředí na změnách politické sféry.
 • Zapojíme občanské iniciativy do přípravy zákonů již v jejich nejranější fázi.
 • Posílíme ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání a zavedeme ekologickou výchovu ve školách.
 • Prosadíme racionální novelizaci procesu EIA v návaznosti na evropské standardy při zachování ochrany životního prostředí a neohrožení hospodářství České republiky.
 • Provedeme revizi standardů vyplývajících z našeho členství v EU s cílem optimalizovat míru regulace.
 • Podpoříme sdružování obcí do funkčních celků (mikroregiony, místní akční skupiny atd.), které budou schopny řešit efektivněji společné problémy.

Energetika:
 • Podpoříme modernizaci průmyslu tak, aby docházelo ke snižování jeho energetické náročnosti (zejména směrem k výrobám s nízkou energetickou náročností a s vysokou přidanou hodnotou). Vedle toho je důležité zajištění energetické bezpečnosti státu a udržitelné energetiky. Budeme proto usilovat o environmentální udržitelnost energetiky a zvýšení bezpečnosti dodávek energie při zachování přiměřených cen tak, aby česká ekonomika, a především pak zpracovatelský průmysl, byly konkurenceschopné. Současně nám jde o zachování energetických surovin i pro budoucí generace a hájení zájmu státu při stanovení podmínek těžby.
 • Budeme hledat možnosti diverzifikace zdrojů energetických surovin, především ropy a zemního plynu. Energetický mix je nutnou podmínkou stabilní situace v energetice.
 • Chceme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov s pozitivním vlivem na energetickou bilanci ČR. Podpoříme proto jejich masivní zateplování. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.
 • Chceme revidovat systém podpory obnovitelných zdrojů energie, abychom snížili jeho dopady na konkurenceschopnost českého průmyslu, a zároveň podpoříme všechny snahy směřující k důslednému prošetření vyplácení podpor stávajícím instalacím fotovoltaických elektráren.
 • Podpoříme výzkum a vývoj v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a skladování energie.
 • Pokud to bude hospodářsky výhodné pro ČR, podpoříme dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.
 • Za důležité rovněž považujeme zajištění provozu JE Dukovany i po roce 2025 (i s alternativou eventuální dostavby nového bloku).
 • Podpoříme ekologizaci teplárenství a kombinovanou výrovu tepla a elektřiny.
 • Budeme prosazovat důslednou postupnou revitalizaci území po těžbě černého i hnědého uhlí s důrazem na obnovu plnohodnotné krajiny v místech poškozených těžbou. Co se týká prolomení těžebních limitů v severních Čechách, je třeba vést další diskusi, a to jako součást definování naší energetické a surovinové politiky s definitivním řešením v horizontu příštích dvou let.
 • Budeme podporovat rozvoj inteligentních rozvodných sítí a modernizovat elektrorozvodné sítě a sítě dálkového vytápění především s cílem snižování ztát.
 • Budeme usilovat o schválení Státní energetické koncepce napříč politickým spektrem, aby nedocházelo k zásadním změnám koncepce při změně vládní garnitury.

Smlouva ke stažení - www.cssd.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů