Plány péče o zvláště chráněná území - obsah a závaznost

Plány péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky) jsou odborné a koncepční dokumenty ochrany přírody (§ 38 a § 20 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)...

24. dubna 2014
Plány péče o zvláště chráněná území - obsah a závaznost

Co je jejich obsahem:

 • opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu, která vycházejí z údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území.

Jaká je jejich závaznost:

 • plány péče slouží jako podklady pro jiné druhy plánovacích dokumentů (územní plány, lesní hospodářské plány, plány oblastí povodí, plány mysliveckého hospodaření) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody
 • nejsou závazné pro fyzické ani právnické osoby.

Proces jejich zpracování:

 • zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území
 • zpracování plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti zajišťuje Ministerstvo životního prostředí
 • návrh plánu péče zveřejňuje orgán ochrany přírody na portálu veřejné správy a zasílá dotčeným obcím, které je zveřejňují na své úřední desce
 • návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody rovněž s dotčenými obcemi a kraji
 • způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí
 • plán péče schvaluje orgán ochrany přírody zpravidla na období 10 až 15 let
 • schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v ústředním seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/) a předá v elektronické podobě dotčeným obcím a krajům.

Podobnosti k obsahu plánů péče jsou uvedeny ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Zvláštnosti projednávání a schvalování plánu péče o národní park (NP)

 • v první fázi (věcné zpracování) navrhuje Plán péče o NP Správa NP
 • před schválením plánu péče o národní park je správa NP povinna dohodnout návrh se zástupci obcí, delegovanými do Rady NP. Nedojde-li k dohodě, předloží rada rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu životního prostředí, které věc rozhodne po projednání s dotčenými obcemi.
 • ve druhé fázi (organizační zajištění) zajišťuje zpracování plánu péče o NP a plán péče schvaluje Ministerstvo životního prostředí.
 • správa NP postoupí návrh plánu péče projednaný Radou NP (s event. rozporem) Ministerstvu životního prostředí. MŽP dále postupuje podle následujících procesních pravidel:

- před schválením plánu péče vydá oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední desce

- návrh plánu péče projedná rovněž s dotčenými obcemi a kraji. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Plán péče schvaluje MŽP zpravidla na období 10 až 15 let

- schválený plán péče uloží MŽP v ústředním seznamu ochrany přírody a předá v elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným obcím a krajům.

Autor: Mgr. Eva Mazancová,

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů