zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z činnosti České geologické služby v Africe

28.02.2010
Voda
Geologie
Hydrogeologie
Z činnosti České geologické služby v Africe

Českoslovenští geologové působili v poválečné době v mnoha zemích světa. Namátkou uveďme Irák, Sýrii, Irán, Kubu, Nikaraguu, Mongolsko, Španělsko, Antarktidu a další. Po roce 1989 můžeme jmenovat mj. Vietnam, Srí-Lanku, Indonésii, Kazachstán, Ukrajinu, Srbsko, Albánii, Řecko, Kypr, Bosnu a další. Úspěšní jsou čeští geologové i v Africe, což přibližuje následující článek.

Pracovníci odboru ložisek nerostných surovin se po řadu let účastnili zahraničních expedic v rámci Programu rozvojové spolupráce České republiky v Africe. V letech 1998 až 2000 pracovali na projektu " Ocenění geopotenciálu území v okolí Muyombe v Zambii", v letech 2001 až 2003 studovali litologický, strukturní a geochemický vývoj berylové a měďno-kobaltové mineralizace v oblasti Zambijského Copperbeltu. V letech 2001 až 2003 se věnovali zhodnocení vybraných ložisek sklářských písků a doprovodných sklářských surovin v Namibii, ve stejné době pracovali na zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic v republice Burkina Faso. Ve stejné zemi provedli pracovníci odboru v následujících letech ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě a nastínili možnosti vyšší efektivity jejich přetěžování. V letech 2004 až 2006 pracovníci odboru zajišťovali realizaci projektů rozvojové spolupráce zaměřených na zhodnocení vlivů těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti rudních ložisek Tsumeb, Kombat, Berg Aukas a Rosh Pinah v Namibii a v oblasti severozápadního Copperbeltu v Zambii. Výsledkem prací v Zambii bylo sestavení geochemicko-environmentálního atlasu velké části Copperbeltu, který shrnuje poznatky o kontaminaci půd, zemědělských produktů, řečištních sedimentů a ovzduší v této části Zambie. Výsledky Projektu rozvojové spolupráce České republiky, který byl v Zambii realizován v letech 2004-2006, byly předány panu ministrovi Kalombo Mwansovi, který vyjádřil poděkování České republice za dosažené výsledky i za vyškolení řady odborníků v environmentální problematice.

V roce 2008 bylo pracovníky odboru ložisek nerostných surovin v oblasti města Kitwe provedeno monitorování prašného spadu a emisí oxidů síry v okolí místní měděné a kobaltové huti. Součástí projektu byla i environmentální výuka na středních školách v okolí hutě a materiální pomoc při vybavení jednotlivých škol. Projekt byl financován Velvyslanectvím České republiky v Harare. V současné době je v Zambii realizován projekt rozvojové spolupráce zaměřený na zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí a na zdraví obyvatelstva v oblasti jihovýchodního Copperbeltu (v oblasti měst Ndoly a Luangsihy) a v oblasti města Kabwe v centrální Zambii. Práce provedené na projektu v roce 2008 v oblasti města Kabwe prokázaly extrémní kontaminaci půd olovem a dalšími kovy. Kontaminace postihuje zejména hustě osídlenou oblast v okolí bývalého dolu a olověné hutě v Kabwe. Obsahy olova ve svrchní vrstvě půd dosahují až 4 %, zinku až 6,7 %, mědi 0,7 %, arzenu 0,06 % a selenu 0,01 %. Nejvyšší obsahy kovů v půdách byly stanoveny v blízkosti staré hutě a v městských čtvrtích Kasanda, Choma, a Railway, ve kterých žije přibližně 40 000 obyvatel. Velmi silně jsou kontaminovány i sedimenty místního vodního toku (Důlního kanálu) v Kabwe, do kterého byly vypouštěny důlní technologické vody z úpravny a dolu. Tyto sedimenty obsahují vysoká množství olova (15, 9 %), zinku (4,5%), arzenu (0,38 %) a další kovy. V současné době je hlavním zdrojem kontaminace těžkými kovy prach z rozsáhlých úložišť strusek a odpadních kalů z chemického loužení. Dalším zdrojem kontaminace je i prosakování vod hrází úložiště odpadů z chemického loužení měděných a kobaltových rud společnosti Sable Zinc Plc. a prašný spad z huti firmy Chiman Manufacturing Plc., která vyrábí ferromangan. Na základě dosažených výsledků mapování byl navržen systém dlouhodobého monitorování prašného spadu v Kabwe a byla formulována opatření, která umožňují snížit vliv kontaminace těžkými kovy na životní prostředí a zdraví lidí. Tato opatření zahrnují opatření ke snížení prašnosti, tj. vybudování vodovodních sítí v postižených oblastech a jejich zatravnění, zkrápění komunikací v bezprostředním okolí zdrojů kontaminace, omezení emisí z železo-manganové huti instalací prachových filtrů a instalace bezprašných technologií v závodu na drcené kamenivo firmy Kabwe Earth Movers Plc.

Součástí všech realizovaných projektů rozvojové spolupráce bylo školení místních odborníků v environmentálním monitorování. Mimo projektů rozvojové spolupráce je v současné době v Zambii realizován i projekt Grantové agentury České republiky, který je zaměřen na modelování pohybu polutantů, zejména těžkých kovů a síry v půdách, řečištních sedimentech, v ovzduší a v zemědělských plodinách. Součástí tohoto výzkumně zaměřeného projektu je i modelování stability a forem výskytů kovů v odkalištích a v povrchových vodách. Projekt je realizován ve spolupráci s Karlovou univerzitou, Masarykovou univerzitou v Brně a s podnikem Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Pracovníci odboru rovněž v současné době spolupracují na projektu AMIRA - West African Exploration Iniciative, který je financován konsorciem těžařských firem z Austrálie a dalších zemí. Koordinátorem projektu je Univerzita v Montpelli`ere ve Francii. V rámci tohoto projektu byla v tomto roce na našem pracovišti úspěšně ověřena možnost použití přenosného rentgen-fluorescenčního analyzátoru při prospekci ložisek zlata.

Neméně významnou aktivitou členů odboru v Africe je účast na projektu Evropské unie AEGOS, jehož cílem je vytvoření interaktivní metadatabáze informací o nerostných zdrojích a zásobách podzemních vod na celém africkém kontinentu. Projekt je koordinován pracovníky Francouzské geologické služby (BRGM).

ZDROJ: Česká geologická služba

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí