zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Které možnosti podpory lze očekávat z budoucího OPŽP

17.10.2013
Obecné
Odpady
Ovzduší
Příroda
Voda
Bioodpady
Čištění odpadních vod
Environmentální poradenství
Firemní ekologie
Hydrogeologie
Chráněná území
Les
Pitná voda
Povodně
Recyklace
Sanace, staré zátěže
Urbánní ekologie
Zdraví
Které možnosti podpory lze očekávat z budoucího OPŽP

Úderem 1. ledna 2014 vstoupí Česká republika do nového programovacího období EU...

V následujících sedmi letech bude opět možné čerpat finanční prostředky na projekty související s ochranou životního prostředí a snižováním energetické náročnosti, a to v rámci pokračování Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Stávající program, platný pro roky 2007-2013, pokrýval široké spektrum environmentálních témat. Od projektů v oblasti ovzduší, vody, odpadů či snižování průmyslového znečištění přes podporu zavádění obnovitelných zdrojů energie a zlepšování stavu přírody a krajiny až po opatření na budování infrastruktury pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

Přes 11 tisíc projektů bylo dosud podpořeno částkou více než 120 mld. korun. Největší zájem byl o realizaci opatření v oblastech obnovitelných zdrojů energie (prioritní osa 3) a zlepšování stavu přírody a krajiny (prioritní osa 6), kde bylo v obou případech schváleno přibližně 3,5 tisíce projektů. Z finančního hlediska nejvyšší částku (43 % celkové podpory) zatím vyčerpaly projekty v prioritní ose 1 zaměřené na vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní.

(STARO)NOVÉ PRIORITY

Tematicky zůstane zaměření nového OP Životní prostředí z významné části podobné, byť vzhledem k očekávané nižší alokaci finančních prostředků (viz dále) muselo dojít k určitým omezením. Například již nebude možné čerpat dotace na budování infrastruktury pro EVVO, pořízení obnovitelného zdroje energie bude možné podpořit pouze v rámci kombinace s jinými opatřeními na snižování energetické náročnosti.

Podle struktury zveřejněné Ministerstvem životního prostředí se bude nový operační program skládat ze 6 prioritních os. V jejich rámci bylo stanoveno celkem 19 specifických cílů, od nichž se budou odvíjet konkrétní podporovaná opatření (viz tabulka).

FINANCOVÁNÍ A ADMINISTRACE

OPŽP 2014-2020 znovu počítá se silným regionálním zaměřením. Hlavními příjemci tedy opět budou obce a jimi zřízené příspěvkové organizace či jiné právnické osoby. Výše dotace dosáhne 90 %, zbývajících deset procent budou obce muset hradit z vlastních prostředků. Zvažuje se rovněž uplatnění dalších finančních nástrojů (např. zvýhodněných půjček), avšak spíše směrem k podnikatelským subjektům.

Celková alokace OPŽP bude ovšem výrazně nižší než ve stávajícím programovacím období, a to hlavně ze dvou důvodů. Jednak se o třetinu zmenšil celkový objem finančních prostředků, které Česká republika získá z evropských fondů. Ale také na národní úrovni bude navíc pravděpodobně přihlédnuto k faktu, že OPŽP vykazuje ve srovnání s jinými operačními programy nižší tempo čerpání. Konkrétní čísla jsou zatím stále předmětem vyjednávání zodpovědných ministerstev, reálně však může jít o zhruba polovinu stávající alokace.

Na druhé straně Ministerstvo životního prostředí pracuje na zjednodušení a zefektivnění procesů administrace žádostí a schválených projektů tak, aby nový program byl z administrativního hlediska pro žadatele a příjemce co nejjednodušší. Můžeme se tak těšit na snížení celkového objemu dokumentace, připravuje se též sloučení tzv. registračních listů a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

PRVNÍ VÝZVA NEJDŘÍVE PATRNĚ AŽ V POLOVINĚ ROKU 2014

Ačkoliv oficiální start nového OPŽP nás čeká už za necelé tři měsíce, k jeho úspěšnému rozjezdu zbývá učinit ještě mnoho důležitých kroků. Těmi hlavními jsou dokončení přípravy programového dokumentu a jeho schválení Evropskou komisí a dále podepsání tzv. Dohody o partnerství. Klíčové je též přijetí legislativního rámce pro operační programy na úrovni EU, který dosud chybí.

Vyhlášení první výzvy z OPŽP 2014-2020 se tak pravděpodobně dočkáme nejdříve v polovině příštího roku.


PAVEL RŮŽIČKA
ENVIROS, s. r. o.

Struktura OP Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa Specifické cíle

PO 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod, efektivní hospodaření s vodními zdroji
1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině, efektivní nakládání s vodními zdroji
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1 Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

2.2 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

PO 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů
3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace
3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin
3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady
3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky
3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže
3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

PO 4O - chrana a péče o přírodu a krajinu

4.1 Posílit biodiverzitu
4.2 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory

PO 5 - Energetické úspory

5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení

PO 6 - Technická pomoc

6.1 Technická pomoc pro zajištění implementace OPŽP 2014-2020

ZDROJ: MŽP ČR, PRIORITA Č. 9/2013

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí