Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)...

30. června 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
Citace: 117/2014 Sb. Částka: 50/2014 Sb.
Na straně (od-do): 1202-1206 Rozeslána dne: 26. června 2014
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. června 2014 Datum účinnosti od: 1. července 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 254/2001 Sb., 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.

Předpis mění: 262/2012 Sb.; 479/2009 Sb.


117


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 16. června 2014,


kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějšíchpředpisů


Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ


Změna nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu


Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

______________________________________

"7) Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.".


2. V § 7 odstavec 6 zní:

"(6) Pokud je zemědělská půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.".

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha lze provést na základě údajů


a) z evidence hnojení o produkci dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělské půdě a o přívodu celkového dusíku v použitých organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech, nebo


b) o produkci dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv, podle jiného právního předpisu7); u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat se zohlední průměrné stavy zvířat ve sledovaném kalendářním roce.".


4. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

"(1) Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva6) musí odpovídat potřebě uskladnění jejich šestiměsíční produkce; to neplatí pro


a) hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor dostatečná pro minimálně pětiměsíční produkci, a zároveň pro uskladnění v období zákazu hnojení podle tabulky 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny, a


b) tuhá statková hnojiva, při možnosti jejich uložení na zemědělském pozemku před jejich použitím;


snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného právního předpisu7); technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14).

______________________________________

14) § 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.".


6. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

7. V § 9 odst. 2 se za slova "lze uložit na zemědělském pozemku" vkládají slova "pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a".

8. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Na zemědělských pozemcích s kulturou orná půda a travní porost se sklonitostí převyšující 10 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky. Výjimkou je použití tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky, ani na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travním porostu.".

9. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

10. V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

11. V příloze č. 2 tabulka č. 1 zní:

"Tabulka č. 1


Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek
na zemědělské půdě

Klimatický region*) Minerální dusíkatá hnojiva Hnojiva s rychle uvolnitekným dusíkem Hnojiva s pomalu uvolnitekným dusíkem**)
0-5 1.11.-31.1.
(pro ozimé plodiny)
15.10.-15.2.
(pro ostatní plodiny a kultury) 15.11.-31.1.
(pro ozimé plodiny)
15.11.-15.2.
(pro ostatní plodiny a kultury) 1.6.-31.7.***)

15.12.-15.2.
6-9 15.10.-15.2.
(pro ozimé plodiny)
1.10.-28.2.
(pro ostatní plodiny a kultury) 5.11.-15.2
(pro ozimé plodiny)
5.11.-28.2.
(pro ostatní plodiny a kultury) 1.6.-31.7.***)

15.12.-28.2.
Vysvětlivky:

*) První číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

**) Platí i pro upravené kaly.

***) Pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin.".


12. Příloha č. 3 zní:


"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

ČÁST DRUHÁ


Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých podpor


Čl. II

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 264/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 4 sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova "a 2" zrušují.

2. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 7 sloupci Znění požadavku se slova "v případě nepříznivých půdních podmínek definovaných v zákoně o hnojivech" nahrazují slovy "na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem".

3. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 7 sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova "§ 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a" zrušují.

4. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 8 sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se doplňují slova "a § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

Čl. III


Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ


ÚČINNOST


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.


Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů