V Brazílii jsou i příležitosti v oblasti ekologie

17. října 2014
V Brazílii jsou i příležitosti v oblasti ekologie

Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Brazílie. Jedná se především o strojírenství, energetiku, těžbu surovin, elektroniku a elektrotechniku, obranný průmysl, letecké technologie a technologie pro ochranu životního prostředí. Dokument dále obsahuje SWOT analýzu, která identifikuje silné i slabé stránky a příležitosti i rizika této země.

Na počátku 90. let minulého století došlo vlivem mnoha objektivních faktorů k poklesu obratu vzájemné obchodní výměny mezi ČR a BFR. Příčiny lze hledat mj. v recesi, se kterou se v té době potýkala brazilská ekonomika, drastickém snížení českých dovozů železné rudy, odklonu nákupů sójových šrotů na sousední Argentinu, ale v neposlední řadě též v nedostatečných kontaktech našich nových exportních subjektů s brazilskými partnery. Z hlediska českého exportu měl nemalý vliv proces transformace ekonomiky.

K obratu a významnému oživení českého exportu do Brazílie došlo v r. 2005, v r. 2010 bylo dosaženo kladného salda obchodní bilance ve prospěch ČR po dlouhém období převisu brazilského dovozu nad českým vývozem do Brazílie. Obchodní toky se v následujících letech stále zvyšovaly a svého vrcholu dosáhly v roce 2013, kdy celkový obrat představoval 707 mil. USD, export do Brazílie 427 mil. USD a import do ČR 281 mil. USD. Komoditní struktura vzájemného obchodu doznala zásadních změn. Zatímco dříve hrála prim v českém vývozu zejména zařízení pro investiční celky a v dovozu suroviny, v současné době se oboustranně obchoduje s dopravními prostředky a jejich díly, komunikačními zařízeními a výrobky zpracovatelského průmyslu, přičemž ve skladbě dovozu z BFR zaujímají přední příčky komodity zemědělského charakteru.

Značnou úlohu ve vzájemném obchodě mezi ČR a BFR hrají reexporty. Na straně českého dovozu se jedná zejména o potravinářské výrobky, které mnohdy probíhají prostřednictvím centrálních skladů velkých obchodních řetězců v západní Evropě a nejsou tak zachyceny ve statistice brazilského exportu do ČR.

Nemalá část vzájemného obchodu mezi ČR a BFR probíhá v režii nadnárodních koncernů, které v souvislosti se současnými globalizačními procesy operativně přizpůsobují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi svými výrobními závody a pobočkami v obou zemích.

Pozitivním impulsem pro rozvoj vzájemných vztahů a zejména pro vytváření nových exportních příležitostí pro české podniky jsou návštěvy vysokých představitelů ČR v BFR.

Více informací o vzájemných ekonomických vztazích naleznete na BusinessInfo.cz.

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby obchodní relace s BFR

Při formulaci strategie přístupu k brazilskému trhu je vhodné zvážit závěry následující analýzy SWOT:

Silné stránky:

 • přední producent řady zemědělských komodit
 • aktivní člen mezinárodních institucí (OSN, WTO); hlavní hlas rozvíjejících se zemí v řadě jednání na multilaterální bázi
 • výrobky české provenience se na brazilském trhu těší velice dobré pověsti, zejména u starší generace podnikatelů jsou vnímány jako kvalitní za přijatelnou cenu
 • po vstupu do EU nabyly české výrobky na prestiži stejně tak i celkové povědomí o ČR
 • výraznou pozitivní roli hraje světová globalizace, v jejímž rámci mnohé české výrobky pronikají na brazilský trh pod značkami renomovaných nadnárodních společností, většinou právě se sídlem v EU
 • stále existuje solidní povědomí o několika tradičních českých značkách strojírenských výrobků

Slabé stránky:

 • velice zdlouhavé legislativní procesy s mnohdy nepředvídatelným výsledkem
 • protekcionistické tendence brazilské ekonomiky
 • vysoká administrativní zátěž
 • nejednotné daňové podmínky napříč jednotlivými státy Brazílie
 • malá informovanost a trvající obavy z brazilského trhu
 • geografická vzdálenost
 • jazyková bariéra
 • slabé finanční zázemí firem

Příležitosti:

 • snaha o diverzifikaci zdrojů při výrobě elektrické energie, včetně výstavby tepelných elektráren spalujících uhlí a zemní plyn
 • budování nové a rekonstrukce zaostalé dopravní infrastruktury
 • snaha o zlepšování životního prostředí, důraz na ekologické aspekty nových projektů
 • silný rozvoj leteckého a automobilového průmyslu včetně souvisejících odvětví
 • trvale rostoucí poptávka po moderních zemědělských technologiích a hnojivech v souvislosti s extenzívním i intenzívním růstem zemědělství
 • privatizace a zefektivnění činnosti státních podniků
 • vysoký příliv zahraničních investic, možnost navázání subdodavatelských vztahů s vítězi tendrů na realizaci velkých investic
 • atraktivní a perspektivní trh pro finančně silné a zdravé firmy s výjimečným produktem, které již mají vytvořeny pevné obchodní vazby na zákazníky v jiných zemích (např. EU) a uvažují o expanzi na vzdálenější trhy

Hrozby:

 • masivní vstup asijských subjektů (zejména čínských) na brazilský trh a jejich kapitálová účast v brazilských firmách
 • dlouhodobý rozpor mezi zájmy vyspělých států Jihu a Jihovýchodu Brazílie a podstatně méně rozvinutými státy Severu a Severovýchodu země.

Perspektivní obory

 • Energetika - rozvojové projekty brazilské vlády předpokládají velké investice do výstavby nových zdrojů energie; uplatní se výstavba malých vodních elektráren (turbín 1-10 MgW). V souvislosti s novými brazilskými nalezišti zemního plynu budou perspektivní plynové termoelektrárny. Možnost uplatnění pro české subjekty je v rámci subdodávek. V závislosti na budoucím politickém rozhodnutí bude možná účast na rozvoji jaderné energetiky.
 • Těžba surovin - Brazílie má ohromné zásoby nerostných surovin a paliv, odvětví je schopno absorbovat velké objemy důlní a dobývací techniky. Možnosti uplatnění českých firem jsou v rámci subdodávek (pásy, zabezpečovací systémy). Brazílie zpravidla poptává dodávky do hlubinných dolů.
 • Technologie pro ochranu životního prostředí - úpravny a čističky odpadních vod, zpracování komunálního, průmyslového a biologického odpadu.
 • Strojírenství - jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik absorbuje velké množství strojírenské produkce; tradiční komodity (tvářecí a obráběcí stroje). Významné reference Made in Czechoslovakia.
 • Obranný průmysl - je nespornou perspektivní oblastí.
 • Elektronika a elektrotechnika - oblasti s vysokým potenciálem uplatnění, dále stroje a zařízení pro potravinářskou výrobu.
 • Letecké technologie - perspektivní kooperace s třetím nejvýznamnějším světovým leteckým výrobcem, spol. Embraer.
 • Technologie výzkumu kosmu - Zájem o aplikované technologie výzkumu kosmu, zvláště po přijetí ČR do Evropské vesmírné agentury ESA.
 • Informační technologie - stále rozvíjející se sektor, který nabízí příležitosti pro české podnikatele.
 • Infrastruktura a dopravní systémy - prostředky hromadné dopravy ve větších městech.

V návaznosti na strategii mezinárodní konkurenceschopnosti MPO připravilo novou ,,Exportní strategii na období let 2012-2020", která bude reflektovat změny na světovém trhu a ve světové poptávce, bude respektovat finanční rámec státního rozpočtu a bude více oborově i teritoriálně orientovaná.

Závěr

Koncept prioritních zemí vznikl v úzké spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy. Česká rada pro obchod a investice dne 5. 3. 2009 přijala usnesení, kterým deklarovala zájem podnikatelské sféry o koncept prioritních zemí jakožto užitečný nástroj pro efektivní koncentrování zdrojů státu pro podporu vývozu. Nejedná se o výlučný koncept, ale o systém komunikace mezi státní správou a podnikatelskou sférou a společné plánování akcí.

Potřebujete-li jakékoliv informace týkající se podnikatelských aktivit souvisejících s Brazílií, vstupem na její trh, překonávání překážek na hranici nebo obchodních příležitostí, je vhodným zdrojem Souhrnná teritoriální informace (publikovaná na BusinessInfo.cz). K dispozici máte též bezplatnou zelenou linku pro export na telefonním čísle 800 133 331, export@mpo.cz. Jakýkoliv námět můžete signalizovat vedoucímu zahraniční kanceláře CzechTrade sao.paulo@czechtrade.cz, tel.: 00551 137 987 227, vedoucímu obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Brazília commerce_brasilia@mzv.cz, tel.: 005561/3242 7785, nebo pracovníkovi MPO - Ing. Kristýna Chvátalová, chvatalova@mpo.cz, tel.: +420 224 853 070.

ZDROJ: Businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů