8. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro obnovitelné energie IRENA v Abú Dhabí - možnosti účasti českých firem na projektech IRENA v třetích zemích

Ve dnech 3.-4. listopadu 2014 se v Abú Dhabí uskutečnilo 8. zasedání Rady Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie IRENA (International Renewable Energy Agency).

16. prosinece 2014
8. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro obnovitelné energie IRENA v Abú Dhabí - možnosti účasti českých firem na projektech IRENA v třetích zemích

Předmětem odborné části jednání byla diskuse o změně klimatu, regionálních iniciativách a výrobě a přístupu energie mimo energetické soustavy (off-grid). V organizační části dominovala diskuse o financování organizace, vytváření regionálních zastoupení a projektových cyklů. Zasedání Rady se zúčastnili delegáti z více jak 90 zemí. ČR reprezentoval Ing. Vladimír Vlk, poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku (vedoucí delegace), VZÚ Ing. Alexandr Sporýš a EK Ing. Petr Vlk.

Rada Ireny, která je tvořena 21 zástupci z řad členských zemí (volenými na dva roky na základě principu rotace), zasedá každých 6 měsíců. (v červnu a listopadu). Listopadové zasedání bylo mj. i ve znamení odsouhlasení materiálů, které se předloží nadcházejícímu 5. Valnému shromáždění organizace. To se bude konat ve dnech 17.-18.1.2015. Podle závěrů sedmého zasedání rady, předsedala osmému zasedání Uruguay, roli místopředsedy zaujala Indie.

V odborné části programu dominoval panel o změnách klimatu, kde Rada doporučila dekarbonizaci energetického mixu do roku 2100. V organizační části proběhla diskuse o možném navýšení rozpočtu formou zvýšení členských příspěvků, což delegáti zamítli. S novými výzvami organizace bude sice narůstat tlak na zvyšování rozpočtu, delegáti se nicméně shodli, že je nezbytné pro financování využívat jiných zdrojů, zejména příspěvků od soukromých subjektů. Ty naštěstí neustále narůstají. Dále proběhla diskuse o intensivnějším zapojení organizace v jednotlivých regionech formou vzniku regionálních kanceláří, proti čemuž důrazně vystoupil delegát SAE, který připomněl, že pokud některá země bude požadovat vytvoření regionální kanceláře, musí počítat s tím, že ponese plně náklady s tím spojené. (Pozn ZÚ: SAE jsou logicky proti vytváření regionálních kanceláří, neboť by to snížilo prestiž SAE, jako hostitelské země sekretariátu a orgánů IRENA a snížilo jejich vliv v organizaci). Proti zřizování regionálních kanceláří vystoupily rázně i DE a BE. Rada se shodla, že regionální kanceláře se tedy zatím otevírat nebudou, ale IRENA bude v některých regionech aktivnější (zejména v Jižní Americe a Pacifiku).

Agentura má v současné době 135 členů (134 zemí + EU), z čehož má 26 zemí v Abu Dhabi své stále představitele (většinou v podobě velvyslanců). Dalších 34 zemí se nachází v procesu přistoupení.

Z pohledu českých obchodních zájmů v organizaci, resp. zájmu českých podnikatelských subjektů se jeví jako klíčový prvek činnosti IRENA výběr energetických projektů spolufinancovaných ADFD (Abu Dhabi Fund for Development). IRENA spolu s ADFD připravila celkem 7 projektových cyklů, na které bylo ze strany ADFD vyčleněno 350 mil. USD v podobě tzv. ,,concessional loans" s úrokovou mírou 1-2% (s ohledem na velikost HDP věřitelské země) a s dobou splatnosti 5+20 let tedy, tedy výrazně pod tržními podmínkami. Během jednotlivých projektových cyklů mohou rozvojové členské země (s nízkými příjmy, tj. způsobilé pro příjem oficiální rozvojové pomoci) podávat návrhy na realizaci projektů z oblasti obnovitelných zdrojů.

První cyklus byl vyhlášen v roce 2012 a v 01/2014 bylo z celkem 80 projektových návrhů vybráno šest v šesti zemích (Ekvádor, Maledivy, Mali, Mauretánie, Samoa, Sierra Leone). Během roku 2014 bylo pro tyto projekty zajišťováno financování (z 50% i s pomocí ADFD). Všech šest projektů je podrobně specifikováno na http://adfd.irena.org/Projectselected.aspx Z těchto 6 projektů byla u dvou projektů (Mauretánie - pobřežní větrná elektrárna o výkonu 1 MW za 5 mil. USD a Sierra Leone - solární elektrárna 6 MW za 9 mil. USD s napojením na hlavní síť) již podepsána úvěrová smlouva s ADFD. Nyní bude následovat výběrové řízení na výběr dodavatele, které již bude vypsáno a vyhodnoceno v zemi realizace projektu (Pozn ZÚ: činnost IRENA v projektovém cyklu spočívá pouze v definování zadání návrhu projektů a výběru vítězného projektu, realizace projektu již není v její gesci a také ani v gesci ADFD, neboť ADFD není investorem, ale jen spolufinancovatelem projektu prostřednictvím výhodných půjček). Vzhledem k tomu, že však ADFD financuje 50% celkového projektu a zbytek řada mezinárodních institucí, musí být výběrové řízení vypsáno podle mezinárodních standardů (tendrových podmínek používaných např. pro projekty WB). Oznámení o vypsání výběrového řízení by mělo být zveřejněno na serverech, které se používají na tendry financované mezinárodními organizacemi a institucemi, tedy www.dgmarket.com a www.devbusiness.com. Přístup k těmto databázím je pro získání tendrové specifikace placený.

ZÚ se v současné době snaží prostřednictvím ADFD o získání dalších podrobností o mechanismu výběru zhotovitele projektů v jednotlivých zemích (Pozn: během zasedání bohužel nebylo možné ani u jedné ze 6 vítězných projektových zemí získat informaci o tom, kdy a jakým způsobem budou tyto země zhotovitele vybírat, neboť ani jeden delegát nebyl v sále zasedání přítomen)

Druhý cyklus byl vypsán v roce 2014, ze 70. žádostí bylo k datu zasedání Rady vybráno 22 projektů do užšího výběru. Vítězné projekty budou oznámeny na 5. Valném shromáždění IRENA v 01/2015. Do 11/2015 by mělo dojít k uzavření úvěrových smluv mezi vládami věřitelských zemí a ADFD. K vypsání tendrů na výběr zhotovitele vítězných projektů druhého cyklu by mělo dojít v 01/2016.

Na pátém valném shromáždění IRENA 17.-18.1.2015 dojde mj. i k volbě nových členů Rady na roky 2015-16. Zatím projevily zájem o členství v Radě následující země: Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Polsko, Kypr, Turecko, Izrael, Spojené státy a Nový Zéland.

Závěr ZÚ

Přínos členství ČR v organizaci IRENA nelze zjednodušovat na prosté porovnání nákladů na členství (členských příspěvků) a výnosů v podobě participace českých firem na projektech v oblasti obnovitelných zdrojů, které IRENA v rámci své činnosti vybírá k realizaci. Členství v ,, klubu" IRENA je prestižní politickou záležitostí, sloužící především k navazování kontaktů a spolupráce s hlavním protagonistou této mezinárodní organizace a jedním z hlavních globálních protagonistů obnovitelných zdrojů, kterým se stávají SAE. Být na palubě IRENA znamená sdílet se SAE (a nejen s nimi) stejné hodnoty, vize a cíle na poli udržitelnosti, které lze při troše šikovnosti a štěstí zhmotnit v podobě bilaterální, či trilaterální spolupráce a účasti na lukrativních zakázkách energetické budoucnosti vzniklých a realizovaných částečně nebo i zcela mimo tuto mezinárodní organizaci (např. projekty realizované společností Masdar/Mubadala v SAE i třetích zemích, The Africa Clean Energy Corridor Initiative, Gemasolar aj.). Dostat se však z podpalubí na ,,horní palubu" a své členství v IRENA patřičně zužitkovat znamená především aktivně se podílet na její činnosti a zejména činnosti jejich orgánů. Účast zástupce MPO (po dlouhé předchozí absenci a suplování pracovníky ZÚ) na 8. zasedání rady je bezpochyby tím prvním správným krokem. Tím dalším důležitým krokem je přiakreditace velvyslance s působností pro SAE jako stálého představitele při IRENA (Permanent Representative), tak jak tomu již učinilo několik našich evropských partnerů.

Vypracoval: Ing. Petr Vlk, ekonomický diplomat ZÚ Abu Dhabi, 20.11.2014

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů