Středa, 31. května 2023

ČAOH - přehledné shrnutí legislativních změn pro obce

Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která do oblasti odpadové legislativy přinesla několik podstatných změn, přičemž některé z těchto změn výrazně zasáhnou do obcemi vytvářených systémů nakládání s komunálním odpadem...

ČAOH - přehledné shrnutí legislativních změn pro obce

Změna povinností pro obce

Konkrétně byl nově zformulován § 17 zákona o odpadech, ze kterého po této novele vyplývají následující povinnosti obce, jakožto původce odpadu:

  • Na obec se vztahují povinnosti původců odpadů podle § 16 zákona o odpadech, pokud není zákonem o odpadech stanoveno jinak.
  • Obec stanoví obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jejím území (co se týče stavebních odpadů produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami, obec může touto obecně závaznou vyhláškou rovněž stanovit systém nakládání s těmito odpady).
  • Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.
  • Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně

nebezpečných odpadů,

papíru,

plastů,

skla,

kovů a

biologicky rozložitelných odpadů.

Nová vyhláška MŽP k třídění odpadů

Podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování výše vyjmenovaných složek komunálních odpadů stanovilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 321/2014 Sb., která rovněž vstoupila v účinnost k 1. lednu 2015 (viz níže ke stažení).

Ministerstvo životního prostředí v ust. § 1 této vyhlášky stanoví, že oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu může obec provádět prostřednictvím:

a) sběrných dvorů,

b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona,

c) velkoobjemových kontejnerů,

d) sběrných nádob,

e) pytlového způsobu sběru, nebo

f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad

Co se týče biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tzv. BRKO), tak vyhláška MŽP obsahuje určité zmírnění zákonem stanovené povinnosti, když v ust. § 2 uvádí, že oddělené soustřeďování této složky komunálního odpadu je obec povinna zajistit ,,minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku". (Povinnost je přitom splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu).

Důležité rovněž je, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO je podle vyhlášky MŽP splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce (§ 2 odst. 6).

Odpověď na častý dotaz - Bude uznán systém třídění BRKO přes zavedený systém domácího kompostování v obci, na který jsme získali dotaci? Dle rozhodnutí MŽP není u BRKO cesta přes systém domácího kompostování uznatelná a je třeba volit některý ze shora uvedených způsobů.

Papír, plasty, sklo a kovy

Pro tyto složky komunálního je obec povinna podle ust. § 3 vyhlášky MŽP zajistit místa pro oddělené soustřeďování celoročně. Přičemž vyhláška umožňuje soustřeďovat některé z těchto odpadů společně, ovšem za podmínky, že nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů.

Nebezpečné komunální odpady

Co se týče nebezpečných odpadů, obsahuje vyhláška MŽP oproti zákonu o odpadech opět určité zmírnění, když v souladu s dosavadní praxí zachovává pro obce možnost splnění povinnosti tím, že obec určí místa k soustřeďování těchto odpadů ,,ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně".

Ke stažení - vzor obecní vyhlášky

Čtenáře webu ČAOH také upozorňujeme na ministerstvem zpracovaný vzor obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i nakládání se stavebním odpadem, který reaguje na výše uvedené legislativní změny

vzor obecně závazné vyhlášky: vzor-obecne-zavazne-vyhlasky.pdf [ 126.39 kB ]

vyhláška č. 321/2014 Sb.: 321-2014.pdf [ 76.78 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů