Neděle, 14. července 2024

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Citace: 39/2015 Sb. Částka: 19/2015 Sb.
Na straně (od-do): 466-477 Rozeslána dne: 6. března 2015
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 10. února 2015 Datum účinnosti od: 1. dubna 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku: (budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů) Vydáno na základě:
Předpis mění: 100/2001 Sb.; 114/1992 Sb.; 254/2001 Sb.; 183/2006 Sb.; 76/2002 Sb.; 274/2001 Sb.

39


ZÁKON


ze dne 10. února 2015,


kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


Čl. I

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:


"g) navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a), které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona,


h) veřejností jedna nebo více osob,


i) dotčenou veřejností


1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech,


2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob,


j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob.


______________________________________

1a) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".


2. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova "kategorii I," vkládají slova "které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména".

3. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slova "je-li uvedena, nebo" vkládají slova "které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména".

4. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:


"f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 4 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.".


5. V § 6 odstavec 7 zní:

"(7) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.".

6. § 7 včetně nadpisu zní:


"§ 7


Zjišťovací řízení

(1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na


a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,


b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru ovlivněny,


c) současný stav poznatků a metody posuzování.


(2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) je cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona. Je-li výsledkem takového posouzení zjištění, že záměr má být posuzován podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle odstavce 1.

(3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k


a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,


b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,


c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.


(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Odůvodněný písemný závěr neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli a zveřejní jej podle § 16.

(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 má být posuzován podle tohoto zákona, vydá o tom odůvodněný písemný závěr obsahující základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvedou základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v odvolání.

(7) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, může v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci. V opačném případě příslušný úřad na základě vyjádření podle věty první v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení stanoví rozsah dopracování oznámení tak, aby mohlo nahradit dokumentaci.

(8) V odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.

(9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, zkrácena.

(10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu.".

7. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě úřad nemusí přihlížet.".

8. V § 9 odstavec 8 zní:

"(8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle § 17. K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty úřad při dalším postupu nemusí přihlížet.".

9. Za § 9 se vkládají nové § 9a až 9e, které včetně nadpisů znějí:


"§ 9a


Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí

(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko") ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí jeho zveřejnění podle § 16.

(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů1a).

(4) Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis případných změn není úplný.

(5) Příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn záměru vždy, pokud je navazujícím řízením stavební řízení, a dále také v případě, že navazujícím řízením je řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Navazující řízení


§ 9b

(1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení


a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona, případně záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení,


b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno,


c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16,


d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4.


Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

(2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti s dotčenými orgány poskytne na žádost žadatele o vydání rozhodnutí v navazujícím řízení kdykoliv před jeho zahájením předběžnou informaci o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti o vydání rozhodnutí. Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.

(3) Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.

(4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí v průběhu řízení zpřístupnění


a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího řízení,


b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán za účelné.


(5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace, popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního jednání, bylo-li konáno.

§ 9c

(1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.

(2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.

(3) Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též


a) obec dotčená záměrem, nebo


b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.


(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

(5) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4.

§ 9d

(1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena.

(2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.

§ 9e


Náležitosti podporující podpisové listiny

V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina je určena na podporu


a) podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení, nebo


b) odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení.


Každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro veškerá navazující řízení k danému záměru.".

10. § 10 včetně nadpisu se zrušuje.

11. V § 10i se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

12. V § 13 odst. 1 se slova "podle tohoto zákona" nahrazují slovy "včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru".

13. V § 13 odstavec 6 zní:

"(6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu zaslat informace podle § 9b odst. 1 a § 9b odst. 4 písm. a) a rozhodnutí podle § 9a odst. 3, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení. Tyto informace a rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu jako dotčenému orgánu na podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.".

14. V § 14 odstavec 2 zní:

"(2) Veřejnost je oprávněna zaslat ministerstvu písemné vyjádření k oznámení do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o tomto oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle odstavce 1.".

15. V § 14 odst. 5 se slova "Každý je oprávněn" nahrazují slovy "Veřejnost je oprávněna".

16. V § 16 odst. 3 písm. a) se za slova "územních samosprávných celků," doplňuje slovo "a", na konci písmene b) se slova ", a" nahrazují tečkou a písmeno c) se zrušuje.

17. V § 18 odst. 3 se slova "§ 10" nahrazují slovy "§ 9a" a na konci textu se slova "a 2" zrušují.

18. V § 19 odst. 1 a 10 se slova "§ 7 odst. 4" nahrazují slovy "§ 7 odst. 7".

19. V § 21 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno m), které zní:


"m) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3.".


20. V § 23 se odstavce 9 až 11 a 14 zrušují.

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 9 a 10 a dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 11.

21. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní označení odstavce 1 se zrušuje.

22. V příloze č. 1 kategorii I bod 1.1 v části Záměr zní:


"1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše nad 25 ha.".


23. V příloze č. 1 kategorii I bod 1.7 v části Záměr zní:


"1.7 Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než:


a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice;


b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo


c) 900 místy pro prasnice.".


24. V příloze č. 1 kategorii I bod 2.3 v části Záměr zní:


"2.3 Těžba ostatních nerostných surovin v novém dobývacím prostoru.


Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha.


Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.".


25. V příloze č. 1 kategorii I bod 10.1 v části Záměr zní:


"10.1 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.".


26. V příloze č. 1 kategorii I bod 10.2 v části Záměr zní:


"10.2 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den.".


27. V příloze č. 1 kategorii II bodě 1.1 se slovo "plochy" nahrazuje slovy "nebo zalesnění nelesního pozemku na ploše".

28. V příloze č. 1 kategorii II bod 1.5 v části Záměr zní:


"1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I).".


29. V příloze č. 1 kategorii II bod 2.5 v části Záměr zní:


"2.5 Těžba ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těžba rašeliny na ploše do 150 ha (záměry neuvedené v kategorii I).".


30. V příloze č. 1 kategorii II bodě 5.4 se slova "se spotřebou" nahrazují slovy ", zejména pokud je předpokládaná spotřeba" a slovo "přípravků" se nahrazuje slovem "směsí".

31. V příloze č. 1 kategorii II bod 10.1 v části ZÁMĚR zní:


"10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I).".


32. V příloze č. 1 kategorii II bod 10.6 v části Záměr zní:


"10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.


Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.".


33. V příloze č. 1 kategorii II bodě 10.13 v části Záměr se slova "5 000 m2" nahrazují slovy "2 ha".

34. V příloze č. 2 části I bodě 5. se slova "vlivy na veřejné zdraví" nahrazují slovy "rušivé vlivy".

35. V příloze č. 2 části II bodě 3. se na konci textu písmene d) doplňují slova ", mokřady a horské oblasti a lesy".

36. V příloze č. 3 části B bodě 9. se slova "§ 10 odst. 4 a správních úřadů" nahrazují slovy "§ 9a odst. 3 a správních orgánů".

37. V příloze č. 3 části D bod 4. zní:


"4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné".


38. V příloze č. 3a části III bodě 3. se slova "§ 10 odst. 4" nahrazují slovy "§ 9a odst. 3".

39. V příloze č. 4 části B bodě I. podbodě 9. se slova "§ 10 odst. 4 a správních úřadů" nahrazují slovy "§ 9a odst. 3 a správních orgánů".

40. V příloze č. 4 části D bod IV. zní:


"IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné".


41. V příloze č. 4 části D bodě VI. se slova "nedostatků ve znalostech a neurčitostí" nahrazují slovy "všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),".

42. Příloha č. 6 zní:


"Příloha č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti stanoviska

Označení příslušného úřadu:

Číslo jednací:

I. POVINNÉ ÚDAJE


1. Název záměru


2. Kapacita (rozsah) záměru


3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1


4. Umístění záměru


5. Obchodní firma oznamovatele


6. IČ oznamovatele


7. Sídlo (bydliště) oznamovatele


8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí


II. ODŮVODNĚNÍ


1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek


2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti


3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí


4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí


5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí


6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta


7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)


8. Vypořádání vyjádření k posudku


Datum vydání závazného stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:".

Čl. II


Přechodná ustanovení

1. U stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá příslušný úřad na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním úřadem příslušným k vedení navazujícího řízení nebo na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení souhlasné závazné stanovisko poté, co ověří, že jejich obsah je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Příslušný úřad v závazném stanovisku podle věty první zároveň stanoví, které z podmínek uvedených ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Nelze-li vydat souhlasné závazné stanovisko podle věty první, musí být záměr předmětem nového posuzování podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Závazné stanovisko podle věty první se vydává pro rozhodnutí v navazujícím řízení vydávané po nabytí účinnosti tohoto zákona; toto závazné stanovisko se použije i pro rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. Pokud příslušný úřad vydává také závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze oba postupy spojit a vydat pouze jediné závazné stanovisko.

2. Na navazující řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 9a odst. 4 a 5 a § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí správní úřad příslušný k vedení navazujícího řízení zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které dosud nebyly zveřejněny, pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek. Soudní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ


Změna zákona o ochraně přírody a krajiny


Čl. III

V § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se na konci textu věty první doplňují slova ", s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí".

ČÁST TŘETÍ


Změna vodního zákona


Čl. IV

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 115 odst. 6 a 7 se za slova "podle § 15" vkládají slova "a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí".

2. V § 115 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) V případě řízení navazujícího na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Každý může nejpozději při veřejném ústním jednání uplatnit své připomínky, jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou vyhláškou, ve které určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od vyvěšení vyhlášky, do kdy může každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.".

Dosavadní odstavce 9 až 19 se označují jako odstavce 10 až 20.

ČÁST ČTVRTÁ


Změna stavebního zákona


Čl. V

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) K vedení řízení podle tohoto zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124.".

2. V § 36 odst. 1 větě druhé se číslo "9" nahrazuje číslem "8".

3. V § 37 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

4. V § 37 odst. 6 větě první se slova "3 až 6" nahrazují slovy "2 až 5".

5. V § 37 odst. 8 větě první se číslo "7" nahrazuje číslem "6".

6. V § 37 odst. 9 větě první se číslo "9" nahrazuje číslem "8".

7. V § 39 odst. 2 větě třetí se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

8. V § 40 odst. 2 písm. c) se číslo "7" nahrazuje číslem "6".

9. V § 42 odst. 6 větě třetí se číslo "10" nahrazuje číslem "9".

10. V § 50 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

11. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.".

12. V § 61 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

13. V § 63 odst. 1 se slova "a náklady na zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud se zpracovává (dále jen "dokumentace vlivů")," a slova ", na dokumentaci vlivů" zrušují.

14. V § 63 odst. 2 se slova "dokumentaci vlivů," zrušují.

15. V § 64 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Pokud není zadání regulačního plánu součástí územního plánu nebo zásad územního rozvoje, zpracuje pořizovatel návrh zadání. Návrh zadání pořizovatel


a) doručí veřejnou vyhláškou,


b) zašle dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je jiný obecní úřad, zašle je též obci, pro kterou regulační plán pořizuje.


(3) Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání regulačního plánu písemně požadavky na obsah zadání. Orgány uvedené v odstavci 2 písm. b) mohou uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zadání. K později uplatněným požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.".

16. V § 64 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

17. V § 64 odstavec 4 zní:

"(4) Na základě uplatněných požadavků a vyjádření pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží ho příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky a vyjádření do jeho návrhu zapracovány.".

18. § 65 zní:


"§ 65

(1) Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí zpracování návrhu regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury.

(2) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům uvedeným v § 64 odst. 2 písm. b) a dotčeným obcím místo a dobu konání společného jednání o návrhu regulačního plánu, a to nejméně 15 dnů předem. Současně tyto orgány vyzve k uplatnění stanovisek k návrhu regulačního plánu do 30 dnů ode dne společného jednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Obdržená stanoviska pořizovatel zašle příslušnému úřadu.

(3) Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(4) Pořizovatel podle výsledku projednání zajistí upravení návrhu regulačního plánu.".

19. V § 66 odst. 3 písm. a) se slova "včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí11), pokud záměr řešený regulačním plánem toto posouzení vyžaduje," zrušují.

20. V § 66 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

21. V § 66 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

22. V § 67 odst. 1 větě první se slova ", dokumentaci vlivů" zrušují.

23. V § 67 odst. 1 větě druhé se slova "a dokumentace vlivů" zrušují.

24. V § 67 odst. 2 větě druhé se slova "(§ 65 odst. 3 až 6)" nahrazují slovy "(§ 65 odst. 2 a 3)".

25. V § 68 odstavec 2 zní:

"(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu, projedná se upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 67.".

26. V § 68 odst. 3 se slova "§ 65 odst. 2 až 6" nahrazují slovy "§ 65 odst. 2 až 4".

27. V § 68 odstavec 5 zní:

"(5) Součástí odůvodnění regulačního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména


a) výsledek posouzení regulačního plánu podle odstavce 4,


b) komplexní zdůvodnění přijatého řešení.".


28. V § 71 odst. 8 větě druhé se číslo "7" nahrazuje číslem "6".

29. V § 87 odst. 1 se slova "účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě." nahrazují slovy "postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.".

30. § 87 odstavec 2 zní:

"(2) V případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Pro doručování oznámení o zahájení územního řízení a dalších úkonů v řízení se použije odstavec 1 obdobně; konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.".

31. § 91 se zrušuje.

32. V § 94 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "; to neplatí, bylo-li zrušeno územní rozhodnutí pro záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí".

33. V § 94a odst. 2 se slova "účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě." nahrazují slovy "postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.".

34. V § 94a odstavec 3 zní:

"(3) V případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87 odst. 2. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků společného řízení a připomínek veřejnosti se použijí § 89 a 114 obdobně.".

35. V § 94a odst. 6 se slova "účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 písm. a) a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) a v § 109 odst. 1 písm. e) až g) veřejnou vyhláškou; v ostatních případech se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení jednotlivě." nahrazují slovy "postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.".

36. V § 104 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.".

37. V § 114 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g), může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá." a ve větě třetí se za slova "ve větě první" vkládají slova "a druhé,".

38. V § 116 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.".

39. V § 117 odstavec 1 zní:

"(1) Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.".

40. V § 118 na konci textu odstavce 5 se doplňují slova "; to neplatí u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí".

41. V § 193 se slova "§ 61 odst. 5" nahrazují slovy "§ 61 odst. 3", slova "§ 64 odst. 7" slovy "§ 64 odst. 6" a slova "§ 66 odst. 6" slovy "§ 66 odst. 5".

Čl. VI


Přechodná ustanovení

1. Územní řízení vedená podle § 91 stavebního zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neukončená pravomocným územním rozhodnutím přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se přerušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost podaná podle § 91 odst. 4 stavebního zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a stavební úřad ji postoupí příslušnému úřadu spolu s dokumentací vlivu záměru na životní prostředí; v územním řízení lze pokračovat po vydání stanoviska podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a oznámení, ohlášení nebo žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.

3. Pokud bylo vydáno stanovisko příslušného úřadu podle § 65 odst. 5 stavebního zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, regulační plán se pořídí a vydá podle dosavadních právních předpisů.

4. Správní řízení neukončená rozhodnutím, k jejichž vedení je příslušný podle § 13 odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností, se přerušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a stavební úřad příslušný podle stavebního zákona, účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, bezodkladně postoupí celý spis příslušnému stavebnímu úřadu podle § 13 odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. U záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se územní rozhodnutí znovu nevydává, pokud bylo územní rozhodnutí zrušeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ


Změna zákona o integrované prevenci


Čl. VII

V § 13 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 69/2013 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ


Změna zákona o vodovodech a kanalizacích


Čl. VIII

V § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb., odstavec 1 zní:

"(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonávají státní správu na úseku vodovodů a kanalizací obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů jako vodoprávní úřady.".

ČÁST SEDMÁ


ÚČINNOST


Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů