Neděle, 14. července 2024

VKP v Přerově

VKP v Přerově

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

VKP jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. V roce 2007 vydal odbor ŽP 27 (v roce 2006 - 13) závazných stanovisek k zásahům do VKP.

Registrovanými VKP na území Přerova jsou:

  • Městský park Michalov - k.ú. Přerov, jako VKP zaregistrovaný v r.1994; kromě toho od r.1992 kulturní památka; jedná se o pozůstatek lužního lesního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylinného patra,
  • Vápencové zmoly - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; terénní deprese vzniklé pomístnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy,
  • Malá lipová - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; opuštěné plochy po těžbě písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitologického představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků,
  • Skalice - k.ú. Žeravice, zaregistrovaný v r.1996; zmoly po těžbě vápenců jsou obklopeny svahy a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých částech je vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva,
  • Břečťan popínavý - Hedera helix L. - k.ú. Přerov, vyhlášený v r. 2001; významný exemplář popínavé dřeviny (stáří cca 20 let) pokrývající plochu štítu bytového panelového domu.

Městský park Michalov

Malá Lipová

Břečťan popínavý - Hedera helix L

Ochraně podléhají i veškeré stromy a keře, ovocné i okrasné, a to bez ohledu na to, zda byly záměrně vysazeny, nebo se jedná o tzv. nálety. Dřeviny jsou majetkem vlastníka pozemku a péče o ně je jeho povinností. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení dřevin se provádí zpravidla mimo jejich vegetační dobu (od 1.11 do 20.3.). Péče o dřeviny rostoucí na lesních pozemcích, jakož i ochrana lesa jako takového a hospodaření v něm, se řídí lesním zákonem, a to v závislosti na kategorii lesa.

ZDROJ:www.prerov.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů