Čtvrtek, 25. července 2024

Návrh na stanovení I. stupně ochranného pásma vodního zdroje

Návrh na stanovení I. stupně ochranného pásma vodního zdroje

Je možné vyhovět návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který navrhuje stanovit pouze I. stupeň ochranného pásma?

Odpověď:

Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno výše. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem (§ 30 odst. 1 vodního zákona).

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. (§ 30 odst. 2 vodního zákona).

Prováděcí vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v ustanovení § 4 odst. 3 říká, že ,,(3) Ochranné pásmo druhého stupně se nestanoví v případech, kdy území ochranného pásma prvního stupně v daných místních podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje."

Z uvedeného lze dovodit, že návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který navrhuje stanovit pouze I. stupeň ochranného pásma lze v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb. (a § 30 odst. 2 vodního zákona) vyhovět, avšak za předpokladu, že bude zajištěno naplnění účelu, pro který jsou ochranná pásma vodního zdroje stanovována (viz § 30 odst. 1 vodního zákona), tedy za podmínky, že ,,území ochranného pásma prvního stupně v daných místních podmínkách dostatečně zajistí ochranu vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje." Tato skutečnost by měla být v opatření obecné povahy, kterým se ochranné pásmo vodního zdroje stanovuje, důkladně rozvedena a odůvodněna.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů