Možnosti účasti českých firem na projektech mezinárodní agentury pro obnovitelné energie IRENA v třetích zemích

Z pohledu českých ekonomických zájmů v agentuře a možné návratnosti vložených prostředků mohou být směrodatné příležitosti k účasti českých firem na realizaci energetických projektů IRENA z oblasti obnovitelných energií.

19. června 2015
Možnosti účasti českých firem na projektech mezinárodní agentury pro obnovitelné energie IRENA v třetích zemích


IRENA spolu s Abudhabi Fund for Development (ADFD) připravila celkem 7 ročních projektových cyklů, na které bylo ze strany ADFD vyčleněno 350 mil. USD (50 mil. USD ročně) v podobě tzv. ,,concessional loans" s úrokovou mírou 1 nebo 2% (podle velikosti HDP věřitelské země) a s dobou splatnosti 20 let (+5 let počáteční odklad splátek), což je výrazně pod tržními podmínkami. ADFD poskytuje toto financování ve výši 50% předpokládaných nákladů projektu, zbytek si země zajistí z vlastních či dalších zdrojů (např. od rozvojových bank). Velikost půjčky od ADFD na jeden projekt činí 5-15 mil. USD. Návrh na výběr projektu může předkládat členská země IRENA, která je na seznamu zemí-příjemců oficiální rozvojové pomoci podle klasifikace OECD (DAC List of ODA Recepients). Na tento seznam v současné době spadají země s HDP/ob. pod 12.745 USD. Projekty musejí splňovat zadaná kritéria: musí jít o projekt z oblasti rozvoje bioenergie, geotermální, vodní, solární a větrné energie nebo energie oceánů. Projekty musejí být dále inovativní, replikovatelné (šiřitelné), umožnit lepší přístup obyvatel k energiím a zapadat do vládní strategie příslušné země. Projekty jsou vybírány též z hlediska geografické rozmanitosti, aby byly pokryty všechny kontinenty.

První projektový cyklus byl vyhlášen v roce 2012, v 01/2014 bylo z celkem 80 projektových návrhů vybráno šest (Ekvádor - hydroelektrárna 3 MW, půjčka ADFD 5 mil. USD, Maledivy - odsolování vody za pomocí 2 MW elektrárny na biologický odpad, půjčka ADFD 6 mil. USD, Mali - solární 4 MW s minisítí, půjčka ADFD 9 mil. USD, Mauretánie - větrná elektrárna 1 MW, půjčka ADFD 5 mil. USD, Samoa - biomasová elektrárna 3 MW a výroba biopaliv, půjčka ADFD 7 mil. USD, Sierra Leone - solární 6 MW, půjčka ADFD 9 mil. USD). Do konce roku 2014 měla být u těchto projektů podepsána úvěrová smlouva s ADFD, v první polovině 2015 měly být vypisovány tendry na výběr zhotovitele.

Druhý projektový cyklus byl vyhlášen v roce 2014, ze 70 žádostí bylo v 11/2014 vybráno komisí 22 do užšího výběru a předloženo k připomínkám ADFD. Na 5. Valném shromáždění 17.-18.1.2015 bylo vybráno 5 projektů: Argentina - hydroelektrárna 4 MW, půjčka ADFD 15 mil. USD, Kuba - solární projekt 10 MW, půjčka ADFD 15 mil. USD, Írán - geotermální projekt 5 MW, půjčka ADFD 6 mil. USD, Mauretánie - hybridní projekt (větrný a solární) 1 MW, půjčka ADFD 6 mil. USD, Svatý Vincent a Grenadiny - geotermální projekt 10-15 MW, půjčka ADFD 15 mil. USD. Financování projektů by mělo být zajištěno do konce 11/2015 a tendry na výběr zhotovitele budou vyhlášeny v 01/2016.

Plné návrhy na třetí projektový cyklus se mají předložit do konce 06/2015 (předkládají jen ti žadatelé, kterým byl schválen ,,Project Executive Summary"), do konce roku dojde k vyhodnocení projektů (na výběr projektu má vliv i ADFD, který hodnotí projekt z hlediska jeho finanční a administrativní přípravy), oznámení vítězných projektů se očekává na 6. Valném shromáždění v 01/2016. Výběr zhotovitele bude probíhat pravděpodobně počátkem 2017. Čtvrtý projektový cyklus je již otevřen k registraci, registrovaní žadatelé budou osloveni ze strany IRENA ve 4. čtvrtletí 2015 k předložení tzv. Project Executive Summary. Podrobnější informace o jednotlivých projektech a průběhu jednotlivých cyklů jsou uvedeny na http://adfd.irena.org/Projectselected.aspx.

Výběr zhotovitele projektu provádí vždy vláda státu (jí pověřený orgán, tedy ministerstvo či samostatná vládní agentura zřízená pro realizaci projektu), který projekt předložil a následně i realizuje. ADFD sice financuje prostřednictvím půjčky 50% nákladů projektu, nicméně výběr zhotovitele ovlivnit nemůže. Může pouze poskytnout technickou pomoc (pokud jde o přípravu tendrových podmínek), nabádá státy, aby soutěž zpřístupnily mezinárodnímu společenství, dozoruje transparentnost procesu, jeho podněty mají však pouze doporučující charakter. Neexistuje jednotné místo, kde by byly vyhlašovány tendry na výběr zhotovitele vybraných projektů. Tendry jsou zveřejňovány v souladu se zvyklostmi v jednotlivých zemích. ZÚ Abu Dhabi může proto sledovat jen výběr jednotlivých projektů ze strany IRENA/ADFD, nikoliv již proces realizace (výběru zhotovitele).

Projekty vybrané v prvních dvou cyklech zatím příliš šancí pro české dodavatele nepředstavují. Jedná se o projekty v geograficky vzdálených a z hlediska obchodního prostředí složitých zemí, kde realizace takovéhoto projektu předpokládá důkladnou znalost místních legislativních podmínek a výběr spolehlivého partnera, který by v případě dodání technologie z ČR zajistil stavební, případně i montážní část. Z geografického pohledu se u druhého projektového cyklu, kde k vypsání příslušných tendrů dojde počátkem roku 2016, na první pohled jeví jako zajímavý projekt v Argentině, na Kubě a v Íránu. Ve všech těchto zemích ČR v minulosti energetické projekty již realizovala.

V budoucnu však mohou být z hlediska realizace pro české firmy zajímavé projekty v Evropě, zejména na Balkáně. Evropské země, které z hlediska velikosti svého HDP a členství v IRENA mohou požádat o projekty IRENA/ADFD jsou Albánie, Bělorusko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko. Zatím z těchto zemí žádný projekt vybrán nebyl, podle vyjádření zástupce PL v Radě je důvodem jednak nezájem těchto zemí a dále nedostatečná příprava jejich projektů (zatím byly z těchto zemí předloženy 4 projekty, kde všechny studie proveditelnosti byly špatně připraveny). PL hodlá svoje zvolení do Rady IRENA v 01/2015 využít pro lobbing za větší angažovanost IRENA ve Východní a Jihovýchodní Evropě a potažmo i výběr tamních projektů, ve kterých by se mohly angažovat jako zhotovitelé nejen polské firmy, ale i české.

Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada ZÚ Abu Dhabi, 14.6.2015

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů