zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Programy zlepšování kvality ovzduší vydány

19.07.2016
Ovzduší
Urbánní ekologie
Programy zlepšování kvality ovzduší vydány

Ministerstvo životního prostředí vydalo postupně v průběhu května a června tohoto roku programy zlepšování kvality ovzduší pro všechny zóny a aglomerace v České republice..

Programy zlepšování kvality ovzduší vydává Ministerstvo životního prostředí na základě § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Programy se zpracovávají, pokud byl v příslušné zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, nebo v případě, že byl v příslušné zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální počet překročení. Povinnost zpracovat programy zlepšování kvality ovzduší pro Českou republiku vychází z čl. 23 směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Účelem programu je dle směrnice vytvořit soubor opatření, která umožní zlepšit kvalitu ovzduší tak, aby nedocházelo k překračování stanovených imisních limitů (viz také § 9 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší: ,,Při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve.").

Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu o ochraně ovzduší. Program zlepšování kvality ovzduší musí obsahovat základní informace o zóně či aglomeraci, analýzu stávající situace a podrobné informace o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší, zejména emisní stropy a lhůty pro jejich dosažení pro vymezená území kraje a emisní stropy pro vybrané skupiny stacionárních zdrojů a pro silniční dopravu. Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší musí zohlednit krajský úřad v podmínkách povolení provozu stacionárních zdrojů, které v dané zóně nebo aglomeraci krajský úřad povoluje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Ministerstvo musí zohlednit emisní stropy v podmínkách závazného stanoviska k pozemní komunikaci nebo k parkovišti podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Programy zlepšování kvality ovzduší byly zpracovány pro všechny 3 aglomerace (aglomerace Praha, Brno a Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek) a pro všech 6 zón (zóna Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko), neboť ve všech těchto zónách a aglomeracích došlo a dochází k překračování stanovených imisních limitů. Jako první byl vydán program pro zónu Moravskoslezsko (účinný od 29. 4. 2016) a jako poslední program pro aglomeraci Praha (účinný od 13. 6. 2016). Ke všem programům bylo možné v rámci procesu jejich tvorby uplatnit u Ministerstva životního prostředí námitky, respektive připomínky, jejichž vypořádání je součástí odůvodnění programů.

Ministerstvo zpracovává programy ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a má dle zákona o ochraně ovzduší povinnost je zpracovat do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci, přičemž současně platí, že první programy zlepšování kvality ovzduší podle § 9 měly být zpracovány nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona o ochraně ovzduší (tj. do 1. 9. 2014). Do doby vydání programů zlepšování kvality ovzduší nicméně platily programy vydané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb.

Program zlepšování kvality ovzduší vydává ministerstvo formou opatření obecné povahy a vyhlašuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Procesní postup vydání opatření obecné povahy je upraven v ustanoveních § 171 a n. správního řádu, přičemž od této obecné úpravy stanoví zákon o ochraně ovzduší určité odchylky (omezení okruhu osob, které mohou podat proti návrhu programu zlepšování kvality ovzduší námitky, a kratší, tj. jednoroční lhůta pro zahájení přezkumného řízení - srov. § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší a § 172 odst. 4 a § 174 odst. 2 správního řádu).

Autor: Mgr. Pavla Bejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
10
2. 2022
10-12.2.2022 - Veletrh, výstava
Praha 9 - Letňany
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí