Sobota, 1. dubna 2023

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb...

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
Citace: 72/2017 Sb. Částka: 25/2017 Sb.
Na straně (od-do): 786-790 Rozeslána dne: 8. března 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 1. března 2017 Datum účinnosti od: 18. března 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 154/2000 Sb.


72

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2017

o genetických zdrojích zvířat


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6 a § 14g odst. 6 zákona:


§ 1

Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete

Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje
do Národního programu

Ministerstvo zemědělství zaeviduje zvíře jako genetický zdroj do Národního programu podle § 14e odst. 4 zákona, pokud

a)
je průkazně součástí populace druhu nebo plemene zařazeného do Národního programu podle § 14a zákona,

b)
je v rámci populace druhu nebo plemene zvířete nositelem výjimečného genotypu nebo vlastnosti, případně nositelem genů zakladatele linie, kmene nebo rodiny,

c)
se u zvířete nevyskytuje potvrzená geneticky podmíněná nebo vývojová vada a jeho celkový zdravotní stav umožňuje reprodukci a využití jako genetického zdroje a

d)
byl vzorek genetického nebo biologického materiálu zvířete předán nebo odebrán podle § 14f odst. 1 zákona a uložen v genobance podle § 14g odst. 2 zákona.


§ 3

Způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete
vlastníkem genetického zdroje zvířete

Vlastník genetického zdroje zvířete hodnotí genetický zdroj zvířete průběžně v listinné nebo elektronické podobě v rozsahu informací vedených v souladu s Metodikou.§ 4

Velikost vzorku genetického zdroje zvířete

Minimální velikost vzorku poskytovaného vlastníkem genetického zdroje zvířete pro účely uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického nebo biologického materiálu je u vzorku

a)
dlouhodobě uchovávaného spermatu v hluboce zmrazeném stavu u hřebců a býků množství 50 standardních inseminačních dávek; u beranů, kozlů a kanců množství 20 standardních inseminačních dávek od plemeníka, pokud to fyzický a hygienický stav zvířete dovoluje,

b)
krve odebrané u živých zvířat u koní, skotu, ovcí, koz a prasat množství 10 ml; u králíků, nutrií množství 1 ml; u drůbeže a ryb množství 0,1 ml,

c)
srsti, peří, slin, odstřižku ploutve nebo stěru sliznic odebrané u živých zvířat množství 50 mg,

d)
buněčných tkání odebraných u mrtvých zvířat u savců, ptáků a ryb množství 10 g; u včel množství 10 mg.


§ 5

Rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene
genetického zdroje zvířete sdružením

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, vyhodnocuje na úrovni druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a)
velikosti celé populace v rámci České republiky a velikosti populace genetického zdroje zvířete,

b)
počtu zvířat nově evidovaných jako genetický zdroj zvířete,

c)
počtu aktuálně žijících samců a samic evidovaných jako genetický zdroj zvířete,

d)
plemenitbě nebo reprodukční aktivitě zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a výsledku reprodukce,

e)
výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a

f)
aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.


§ 6

Rozsah každoročního hodnocení Národního programu
určenou osobou

Určená osoba vyhodnocuje souhrnným a strukturovaným způsobem na úrovni plemene nebo druhu zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a)
početním stavu zvířat u celé populace v rámci České republiky a populace genetického zdroje zvířete,

b)
aktuálním stavu genetické rozmanitosti populace genetického zdroje zvířete,

c)
reprodukční aktivitě a výsledku reprodukce,

d)
výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti,

e)
aktuálním množství a stavu konzervovaného genetického materiálu v genobankách, včetně informace o množství nově uloženého materiálu, přesunu a vzorků poskytnutých třetím osobám,

f)
spolupráci s účastníky Národního programu a dalšími subjekty a efektivitě této spolupráce a

g)
aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.


§ 7

Standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou

(1) Genobanka uchovává materiál v objektu, který

a)
je umístěn mimo záplavové území, nebo chráněn před povodněmi1),

b)
je zabezpečen proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek, nebo nadměrné prašnosti, a proti působení fyzikálních jevů, které by mohly vést ke zničení uchovávaného materiálu,

c)
je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob,

d)
umožňuje vedení elektronické evidence o uchovávaném materiálu způsobem umožňujícím dálkový přístup a

e)
je vybaven náhradním zdrojem elektrické energie s dostatečnou kapacitou k pokrytí doby do opravy výpadku nebo poruchy základního zdroje elektrické energie.

(2) Genobanka uchovává materiál v zařízení, které

a)
umožňuje regulaci teploty pro uchování materiálu a její monitoring,

b)
v případě uchování pomocí metody hlubokého zamražení umožňuje monitoring aktuálního množství chladicího média.

(3) U materiálu, který je v případě poškození nenahraditelný, uchovává genobanka jeho bezpečnostní duplikaci.


§ 8

Rozsah dostatečné zásoby materiálu

Rozsah dostatečné zásoby materiálu uloženého v genobance je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat, se zrušuje.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. března 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.


____________________________________________________________
1)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů