Čtvrtek, 1. prosince 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči...

9. října 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Citace: 251/2019 Sb. Částka: 108/2019 Sb.
Na straně (od-do): 2418-2447 Rozeslána dne: 4. října 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 30. září 2019 Datum účinnosti od: 4. října 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 326/2004 Sb.Předpis mění: 215/2008 Sb.251

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2019,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č. 442/2013 Sb., vyhlášky č. 104/2014 Sb., vyhlášky č. 207/2014 Sb. a vyhlášky č. 11/2018 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatný řádek doplňuje věta "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 ze 21. března 2019, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.".

2. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 4.1. vkládá nový bod 4.2., který zní:

"4.2. Aromia bungii (Faldermann)".

3. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 10.5. vkládá nový bod 10.6., který zní:

"10.6. Grapholita packardi Zeller".

4. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 16.1. vkládají nové body 16.2. a 16.3., které znějí:

"16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3. Oemana hirta (Fabricius)".

5. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. c) se za bod 3. vkládají nové body 3.1. až 3.3., které znějí:

"3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk".

6. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. a) se za bod 7. vkládá nový bod 7.1., který zní:

"7.1. Pityophthorus juglandis Blackman".

7. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. c) se před bod 1. vkládají nové body 0.1. až 0.3., které znějí:

"0.1.
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2.
Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3.
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat".

8. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 1. se slovo "Finsko," zrušuje.

9. V příloze č. 1 části B písm. a) se za bod 4. vkládají nové body 4.1. a 4.2., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

10. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 5. pravý sloupec zní:

(není v digitální podobě)

11. V příloze č. 1 části B písm. b) se bod 2. zrušuje.

12. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. a) se bod 11. zrušuje.

13. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) se bod 9. zrušuje.

14. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. c) se bod 1. zrušuje.

15. V příloze č. 2 části B písm. a) bod 10. zní:

(Bod není v digitální podobě)

16. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. třetí sloupec zní:

(není v digitální podobě)

17. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 0.1. druhý sloupec zní:

"Dřevo, kromě dřeva prostého kůry, samostatná kůra a rostliny Castanea Mill., určené k pěstování, a rostliny Quercus L., určené k pěstování, kromě osiva".

18. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 2. třetím sloupci se slova ", Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)" zrušují.

19. V příloze č. 2 části B písm. d) bodu 1. třetí sloupec zní:

"Malta, Portugalsko (kromě Algarve, Madeiry a okresu Odemira v Alenteju) a Řecko (kromě správních jednotek Argolida, Arta, Chania a Lakonia)".

20. V příloze č. 3 části A bod 14. zní:

(Bod není v digitální podobě)

21. V příloze č. 3 části B bodech 1. a 2. pravý sloupec zní:

(není v digitální podobě)

22. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 1.7. vkládají nové body 1.8. a 1.9., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

23. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 5. zní:

(Bod není v digitální podobě)

24. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 7.1.2. zrušuje.

25. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 7.5. vkládají nové body 7.6. a 7.7., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

26. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 11.4. vkládá nový bod 11.4.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

27. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 12. zní:

(Bod není v digitální podobě)

28. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 14.1. vkládá nový bod 14.2., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

29. V příloze č. 4 části A oddílu I body 16.5. a 16.6. znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

30. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 16.6. vkládají nové body 16.7. až 16.10., které znějí:


(Body nejsou v digitální podobě)

31. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 25.7.2. vkládají nové body 25.7.3. a 25.7.4., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

32. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 34. zní:

(Bod není v digitální podobě)

33. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 34. vkládají nové body 34.1. až 34.4., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

34. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 2. vkládají nové body 2.1. až 2.3., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

35. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 7. vkládá nový bod 7.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

36. V příloze č. 4 části A oddílu II se bod 30. označuje jako bod 30.1.

37. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 30.1. doplňuje nový bod 31., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

38. V příloze č. 4 části B bodu 16. se slova ", Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)" zrušují.

39. V příloze č. 4 části B bodu 16.1. první sloupec zní:

"16.1.
Rostliny Cedrus Trew, Pinus L., určené k pěstování, kromě osiva".

40. V příloze č. 4 části B se za bod 16.1. vkládá nový bod 16.2., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

41. V příloze č. 4 části B bodu 21. třetí sloupec zní:

(není v digitální podobě)

42. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. třetí sloupec zní:

(není v digitální podobě)

43. V příloze č. 4 části B body 24.1. až 24.3. znějí:


(Body nejsou v digitální podobě)

44. V příloze č. 4 části B bod 31. zní:

(Bod není v digitální podobě)

45. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 1.7. písmeno a) zní:

"a)
bylo získáno zcela nebo zčásti z Juglans L., Platanus L. a Pterocarya L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch,".

46. V příloze č. 9 části A oddílu I bod 2.1. zní:

(Bod není v digitální podobě)

47. V příloze č. 9 části A oddílu II bod 1.2. zní:

"1.2.
Rostliny Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. a Quercus spp., kromě Quercus suber L., a Ulmus L., určené k pěstování, kromě osiva.".

48. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 2. devátá odrážka zní:

"-
řezaných větví Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya L., s listy nebo bez listů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,".

49. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 2. se za desátou odrážku doplňuje nová odrážka, která zní:

"-
Convolvulus L., Ipomoea L. (kromě hlíz), Micromeria Benth a Solanaceae, původem z Austrálie, Ameriky a Nového Zélandu.".

50. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. první odrážka zní:

"-
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, Momordica L. a Solanaceae,".

51. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. druhá odrážka zní:

"-
Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. a Vitis L.,".

52. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. se třetí odrážka zrušuje.

53. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 5. třetí odrážka zní:

"-
Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya L., původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,".

54. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) druhá odrážka zní:

"-
Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Albánie, Arménie, Švýcarska, Turecka nebo USA,".

55. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) šestá odrážka zní:

"-
Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,".

56. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) osmá odrážka zní:

"-
Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, kromě pilin nebo hoblin, původem z Kanady nebo USA,".

57. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) se za osmou odrážku doplňuje nová odrážka, která zní:

"-
Prunus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, USA a Vietnamu.".

58. V příloze č. 9 části B oddílu I bod 7. zní:

"7. Pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti rostlin, původem z jiných třetích zemí než ze Švýcarska.".

59. V příloze č. 9 části B oddílu I se za bod 7. vkládá nový bod 7.1., který zní:

"7.1. Stroje a přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely a splňují jeden z těchto popisů stanovených v části II přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, dovezené z jiných třetích zemí než ze Švýcarska:

(Tabulka není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů