Sobota, 15. června 2024

Jak mohou funkční urbanizovaná území přispět k řízení ochrany životního prostředí?

Města plní funkci pracovních center, lépe řečeno poskytovatele pracovních příležitostí, kam lidé z blízkého okolí dojíždějí.

Jak mohou funkční urbanizovaná území přispět k řízení ochrany životního prostředí?

Oblast s centrálním městem, kde se koncentruje nabídka pracovních příležitostí, je označována za funkční urbanizované území. Pochopit a zmapovat mobilitu pracujících osob a navrhnout její optimalizaci může přispět k ochraně životního prostředí. Tyto aktivity jsou vedle řady dalších činností součástí evropského výzkumného projektu, do kterého je zapojeno 13 partnerů ze 7 evropských. Českou republiku v tomto výzkumném konsorciu zastupuje nevládní nezisková organizace Institut udržitelného rozvoje sídel.

Definováním funkčních urbanizovaných území se již v roce 2010 zabýval projekt REPUS (Strategie pro regionální polycentrický urbánní systém), který je popsal jako území, ve kterých existuje zvláště silná vazba na pracoviště. Závěrem projektu bylo zjištění, že do centra pracovních příležitostí, tedy blízkého města dojíždí více jak 30 % ekonomicky aktivních obyvatel. Co se České republiky týče, 8,01 milionu obyvatel žije ve funkčním urbanizovaném území. Má proto smysl se těmito územními jednotkami
i u nás detailněji zabývat. Problematika funkčních urbanizovaných území byla v roce 2012 řešena
i na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj. Konkrétně byly řešeny problémy vyplývající ze vzájemného vztahu obcí, speciálně tematika veřejné infrastruktury. Jedním z argumentů, proč se funkčními urbanizovanými územími více zabývat bylo, že znalost podílu ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždějících do centra je jedním z informačních podkladů při plánování linek veřejné dopravy.

Mnohem šířeji se funkčními urbanizovanými územími zabývá projekt LUMAT, do kterého je zapojeno 13 partnerů ze 7 evropských zemí. Celý název výzkumného projektu lze volně přeložit jako Začlenění udržitelného využití půdy do integrovaného řízení ochrany životního prostředí ve funkčních urbanizovaných územích. Cílem projektu je navrhnout strategie řízení pro zlepšení kvality životního prostředí v 7 sledovaných funkčních urbanizovaných územích ve vztahu k udržitelnému využití půdy. Tyto strategie budou vyvíjeny a navrhovány na základě široké spolupráce aktérů z různých sektorů jako jsou veřejná správa, privátní subjekty, univerzity, neziskové organizace včetně lokálních obyvatel. Strategie řízení by měly zamezit živelnému rozrůstání měst (urban sprawl), podpořit regeneraci brownfields a vznik parků a zeleně pro lepší kvalitu života. Strategie budou následně realizovány prostřednictvím akčních plánů a vznikne 7 pilotních projektů.

Česká nevládní nezisková organizace Institut udržitelného rozvoje sídel byla oslovena za účelem zapojení se do tohoto projektu na základě dlouholeté expertízy v uvedených oblastech. Za sledované funkční urbanizované území byla zvolena Ostrava a její okolí. Partnerem při realizaci konkrétních aktivit je Moravskoslezský kraj (respektive jím zřizovaná Agentura pro regionální rozvoj) který chce konkrétní výstupy projektu využít při managementu ploch brownfields, kterých se v této oblasti nachází na 103.

Výsledky výzkumného projektu budou uveřejněny v roce 2019. Aktuální informace o průběhu projektu lze sledovat na webových stránkách Institutu pro udržitelný rozvoj sídel - www.iurs.cz.

Projekt LUMAT CE89 je podpořen v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů