Pátek, 1. prosince 2023

Zjišťovací řízení k aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR

Zjišťovací řízení k aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí rozeslal oznámení koncepce - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015-2024 s výhledem do roku 2035.

Stávající POH ČR je již 7 let starý, je z roku 2014. Ministerstvo životního prostředí přistupuje k aktualizaci POH ČR v souvislosti se změnami odpadové legislativy Evropské unie (EU) tzv. ,,Balíčkem k oběhovému hospodářství", který byl schválen již v roce 2018. Změny jsou nutné také v návaznosti na nový Akční plán pro oběhové hospodářství - ,,Čistší a konkurenceschopnější Evropa". V ČR byl přijat nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. V průběhu roku 2022 bude dle MŽP dále přijat nový zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který má rovněž vliv na směřování odpadového hospodářství ve specifické oblasti nakládání s vybranými plastovými výrobky.

Aktualizace POH ČR se dle MŽP zpracovává za účelem:

  • vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů, vytváření podmínek pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
  • dosažení cílů stanovených rámcovou směrnicí o odpadech, směrnicemi pro výrobky s ukončenou životností a dalšími relevantními evropskými předpisy v oblasti odpadového hospodářství,
  • nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v České republicect-recyklace-ko

Aktualizace POH ČR je nezbytná

Z pohledu odborné veřejnosti bylo již delší dobu voláno po aktulizaci nebo po vydání nového Plánu odpadového hospodářství ČR. Klíčovou potřebou je mimo jiné jasné definování nutných kapacit jednotlivých způsobů nakládání s odpady. Kapacit, které budou nezbytné pro splnění závazných cílů evropských směrnic. Tyto cíle jsou zaměřeny zejména oblast nakládání s komunálními odpady. Aktuializované směrnice zásadně prioritizovaly jak potřebné předcházení vzniku odpadů, tak zejména jejich třídění a materiálové využití. Nezbytné doplňkové postavení má samozřejmě i energetické využití nerecyklovatelných odpadů. Prioritizace forem nakládání s odpady byla v evropské legislativě zakotvena cestou stanovení závazných cílů. V podmínkách České republiky by vybraných cílů mělo být dosaženo v letech 2025, 2030 a 2035.

Samo MŽP v materiálu uvádí potřebu aktualizace POH ČR rovněž s ohledem na Akční plán EU k oběhovému hospodářství. Vedle směrnic EU i tento zásadní strategický dokument obsahuje řadu cílů, které budou ze strany Evropské komise postupně vyžadovány od členských států. Mezi podstatné cíle Akčního plánu EU patří například i cíl zásadní redukce vzniku směsných komunálních odpadů. Akční plán uvádí cíl snížení produkce směsných odpadů v jednotlivých členských státech k roku 2030 na polovinu oproti produkci v roce 2020. Jsou zde i cíle týkající se systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a další podstatné oblasti odpadového hospodářství.

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR je nezbytná také s ohledem na skutečnost, že investoři potřebují znát státem očekávané potřeby kapacit jednotlivých způsobů nakládání s odpady, ale i očekávaná množství produkovaných odpadů. To vše promítnuté do mantinelů evropské stragie oběhového hospodářství a jejich cílů.

Každý má nyní možnost zaslat své připomínky k aktulizaci POH ČR

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje.

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP294K?lang=cs

Ke stažení

Aktuální dokumentace, kterou je možno připomínkovat je ke stažení zde:

Oznámení koncepce - POH ČR 2015-2024 s výhledem do roku 2035: MZP294Koznameni

Průvodní dopis na dotčené orgány: mzp294kinfoznam

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů