Sobota, 1. dubna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování
Citace: 311/2021 Sb. Částka: 136/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3546-3578 Rozeslána dne: 27. srpna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 19. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 224/2015 Sb.Předpis mění: 226/2015 Sb.
311

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování
a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 54 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):


Čl. I

Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře, se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) zní:

"c)
modifikačním faktorem číselná hodnota, která charakterizuje očekávané následky podle typového scénáře a nebezpečnost látky nebo skupiny látek shodné klasifikace a obdobných fyzikálně-chemických vlastností, které mají vliv na stanovení velikosti zóny havarijního plánování,".

2. V § 4 odst. 1 se v písmenu e) slovo "nebo" zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a slovem "nebo" a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"g)
s využitím výstupů analýzy a hodnocení rizik11) při dodržení pravidel podle přílohy č. 1 oddílu 3, pokud nelze výchozí hranici určit podle písmen a) až f).

______________________________________
11)
§ 9 zákona č. 224/2015 Sb., vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku.".

3. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 226/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Zóna havarijního plánování vymezená podle vyhlášky č. 226/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pro toxické kapaliny, látky podporující hoření nebo ropné látky se vymezí způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 226/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:
Hamáček v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů