Úterý, 27. února 2024

Pokrok v procesech recyklace plastů směrem k vytvoření oběhového hospodářství

Pokrok v procesech recyklace plastů směrem k vytvoření oběhového hospodářství

Rozvoj oběhového hospodářství zaměřený také na současný problém s plastovým odpadem závisí na vytvoření poptávky po vysoce kvalitních recyklátech. Společnost STADLER, přední dodavatel třídících zařízení pro recyklační průmysl, zaznamenala posun na trhu, kdy v roce 2020 více než 80 % jejích projektů týkajících se zařízení na recyklaci plastů zahrnovalo významné modernizace zařízení s cílem dosáhnout stabilního a vysoce kvalitního výstupu, který požaduje oběhové hospodářství s plasty.

Plast je výjimečný produkt s mnoha výhodami, které jej učinily nepostradatelným pro moderní život. Jeho extrémní trvanlivost však vytváří obtížný problém v podobě konce jeho životního cyklu, který je třeba urychleně řešit. Řešení spočívá v posunu směrem ke znovuvyužití suroviny, kdy se plasty znovu používají nebo recyklují a nestávají se odpadem, kterého je třeba se zbavit. Recyklační průmysl hraje v tomto procesu ústřední roli, má za úkol maximalizovat množství plastů, které lze získat z odpadu, a produkovat konzistentní, vysoce kvalitní recyklovaný materiál (PCR), který může konkurovat vyrobenému primárnímu plastu.

Technologický pokrok za posledních 10 let způsobil v tomto odvětví revoluci. Dnes je možné plasty velmi efektivně třídit, a to s vysokou účinností: třídící linky společnosti STADLER mohou dosáhnout až 95% a s elektrostatickým nebo pracím zařízením se může blížit až 100%. Detekce pomocí NIR senzorů (v infračervené oblasti), laserové technologie a umělá inteligence hrají na tomto měnícím se trhu velkou roli.

stadler2

Pan Miloš Krása, obchodní ředitel společnosti STADLER pro Českou republiku a Polsko, říká: ,,Sledujeme více cílů, zaměřujeme se na čistotu, míru využití, zjednodušení procesu třídění, sledování pohybu materiálů nebo zlepšení identifikace plastových materiálů. Moderní technologie a nový technický vývoj nám pomáhají pokračovat ve zlepšování procesu třídění a dosahovat lepších výsledků pomocí jednodušších řešení."

Současný trend směřuje k nahrazení ručního třídění automatizací. V automatizovaných třídírnách se pracovníci věnují řízení procesu a provádění údržby a servisních prací. Tato zařízení mohou zpracovávat velké množství materiálů, ale vyžadují značné investice a jejich provoz a řízení je složitější.,,Co nejpřesnější identifikace vstupního materiálu je klíčem k efektivitě procesu třídění. Díky přesným informacím o tom, co vstupní materiál obsahuje a v jakém množství, lze zařízení upravit a účinněji třídit. V současnosti pracujeme s údaji o materiálovém složení, které nám poskytují zákazníci, ty jsou ale odlišné v závislosti na ročním období a regionu," pokračuje Miloš Krása.

Rostoucí poptávka po účinné recyklaci plastů v EU

Společenské povědomí vyvíjí stále větší tlak na zúčastněné strany, aby změnily způsob svého fungování. Legislativa stále více vyžaduje, aby výrobci využívali určité procento plastového odpadu nebo recyklovaného materiálu v nových produktech.

Evropa směřuje svou legislativu a strategií směrem k recyklaci a oběhovému hospodářství, jak uvádí Miloš Krása: ,,Některé evropské státy již mají zavedený dobrý systém nakládání s odpady s vysokou úrovní technologie recyklace. Řada států ale musí čísla a výkonnost recyklace ještě významně navýšit. Pozitivní je, že procesy nakládání s odpady a související recyklační technologie se postupně viditelně zlepšují. Povědomí o odpadech a způsobech opětovného použití materiálů roste po celém světě a v důsledku toho se zvyšuje tlak na přijetí konkrétních opatření. Nicméně překážky, které brání instalaci nových třídících zařízení majících tento problém vyřešit, nejsou vždy jen na straně legislativy nebo nedostatku vhodných systémů nakládání s odpady; v mnoha případech jde také o finanční stránku věci."

stadler3

Vyrovnat se lépe s koncem životního cyklu svých plastových výrobků a obalů se dobrovolně zavázalo mnoho velkých značek. Stejně tak výrobci hledají nová využití pro kvalitní recyklovaný materiál, aby se recyklace nemusela omezovat pouze na přeměnu láhve na láhev. Z recyklovaného plastu je nyní možné vyrábět palety a řadu dalších výrobků. Vzhledem k tomu, že 95 % výrobků je přepravováno na dřevěných paletách, má přeměna na plastové palety dvojí přínos pro životní prostředí. Dalším inovativním využitím plastových recyklátů (PCR) jsou např. železniční pražce, které nahrazují primární dřevo. Jsou extrémně odolné, odolají vodě i hmyzu a jsou cenově konkurenceschopné. Další použití, která jsou stále oblíbenější, jsou např. nádrže septiků a další rezervoáry vody nahrazující beton. Nebo nádrže pro retenční zařízení vodohospodářsky zajištěných ploch, např. pod parkoviště, apod.

Směrem k oběhovému hospodářství s plasty: recyklační průmysl se vyvíjí

Společenský tlak, změna politiky, nové způsoby využití recyklovatelných plastů: všechny tyto faktory vyvolávají rostoucí poptávku po vysoce kvalitních recyklátech (PCR), které lze přeměnit na nové produkty.

Aby se zapojil do oběhového hospodářství s plasty, a aby se zvýšila zpracovatelská kapacita, reaguje na tuto poptávku modernizací svých zařízení, která jsou schopna produkovat recyklovaný plast (PCR) stabilní konzistence a vysoké kvality.

Společnost STADLER je součástí tohoto vývoje zaměřeného na pokročilé technologie, které recyklační provozy potřebují. ,,Neustále inovujeme a vyvíjíme nové procesy, přizpůsobujeme zařízení našich zákazníků jejich měnícím se potřebám. Na vlastní oči vidíme, že toto odvětví roste, aby splnilo požadavky na novou poptávku: V loňském roce představovaly projekty modernizace a navýšení kapacit třídících a recyklačních zařízení více než 80 % našich projektů v oblasti plastů, což je nárůst o více než 38 % ve srovnání s rokem 2019," dodává Miloš Krása.

stadler4

Problémem, který zpomalil poptávku po recyklátech (PCR), je to, že recykláty jsou stále částí veřejnosti vnímány jako nedostatečně konzistentní, a proto potenciálně schopné poškodit zařízení výrobce nebo ovlivnit kvalitu jeho konečného výrobku. Toto však již bylo vyřešeno díky technologickému pokroku v oblasti kontroly kvality. Ten nyní dokáže zajistit velmi spolehlivou vstupní surovinu. Zákazníci si mohou být jisti, že kvalita recyklátů (PCR) v každém kamionu, který přijede do jejich zařízení a smíchá se s jejich původním (panenským) materiálem, je a bude pořád stejná. A to je velmi důležité.

K dispozici jsou nyní technologie zefektivňující zpracování plastů a produkující stabilní a vysoce kvalitní recykláty (PCR), které lze použít k výrobě nových produktů - nikoli nutně určených pro spotřebitele nebo pro potravinářské účely, ale výrobků, které mají na trhu cenné místo. Výrobci si uvědomují, že zde existuje problém týkající se udržitelnosti, a chtějí s ním něco dělat. Jak jejich povědomí o těchto možnostech poroste, bude se zvyšovat také poptávka po recyklátech (PCR), což bude hnací silou rozvoje oběhového hospodářství v oblasti plastů.

STADLER na středoevropských trzích

Společnost STADLER působí v České republice lokálně posledních pět let. Během této doby se společnost na trhu etablovala a v blízké budoucnosti plánuje otevřít první třídírnu technologie STADLER v této zemi. Miloš Krása vysvětluje: ,,V nadcházejících letech budou zapotřebí značné investice, aby byly splněny požadavky EU a jejích klimatických cílů, a společnost STADLER je připravena k tomuto úsilí přispět."

stadler1

V České republice působí v odpadovém sektoru velké množství společností. Řada z nich provozuje vlastní systémy svozu odpadů a velká třídicí zařízení na zpracování materiálu. Jiné spolupracují s menšími regionálními svozovými společnostmi. Bez ohledu na jejich dosavadní nastavení budou všichni muset přizpůsobit svá zařízení tak, aby odpovídala potřebě naplnění cílů EU. " Z našich jednání s provozovateli zařízení vyplývá, že existuje značná poptávka po modernizaci třídících a recyklačních zařízení," dodává Miloš Krása. "Dostáváme mnoho dotazů na modernizaci třídících zařízení od těch malých až po velké. Cílem je zvýšení efektivity provozu. S našimi znalostmi a technologiemi můžeme modernizovat jak jednoduché provozy a upravit stávající zařízení, tak integrovat zcela nové stroje pro vyšší výkon a lepší účinnost. Diskutuje se také o výstavbě nových třídíren na zpracování směsných komunálních odpadů a lehkých obalových materiálů. I zde je řada cenných materiálů, které je možné recyklovat."

,,Společnosti zpracovávající odpad v České republice podnikají řadu opatření, aby vyhověly požadavkům EU. Věnují mnoho úsilí tomu, aby přizpůsobily svá stávající zařízení novým evropským cílům. Připravují také zbrusu nové, pokročilé třídírny s nejlepšími technologiemi dostupnými na trhu," uzavírá Miloš Krása.

O společnosti STADLER

Společnost STADLER se zabývá plánováním, výrobou a montáží třídicích systémů a komponentů v odpadovém a recyklačním průmyslu po celém světě. Tým více než 450 kvalifikovaných zaměstnanců nabízí komplexní služby šité na míru, od koncepčního návrhu přes plánování, výrobu, modernizaci, optimalizaci, montáž, uvedení do provozu, přestavby, demontáž, údržbu a servis součástí až po kompletní systémy recyklace a třídění. Sortiment zahrnuje balistické separátory, pásové dopravníky, třídicí bubny a odstraňovače etiket. Společnost je rovněž schopna dodávat ocelové konstrukce a elektrické rozvaděče pro zařízení, která instaluje. Tato rodinná společnost byla založena v roce 1791 a její činnost a strategie se opírá o princip zajišťovat kvalitu, spolehlivost a spokojenost zákazníků, být dobrým zaměstnavatelem a poskytovat silnou sociální podporu. Více informací najdete na www.w-stadler.de

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství www.caoh.cz ve spolupráci se společností STADLER

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů