Neděle, 28. května 2023

Změny chemického zákona v roce 2021

Změny chemického zákona v roce 2021

V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl vydán také zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon ve své deváté části mění některá ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách. Podrobnosti o všech změnách probereme na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii 23.11.2021.

Poměrně v tichosti tedy byly zavedeny do národní legislativy nové povinnosti dané evropskými předpisy:

- nařízením 1272/2008 (CLP): nový způsob oznamování nebezpečných směsí dle PŘÍLOHY VIII - Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření. (§ 22, odst. 1,2,5 zákona 543/2020 Sb.)

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/2008 o odpadech - poskytovat informace Agentuře ECHA o předmětech uváděných na trh EU obsahujících látku vzbuzující mimořádné obavy z Kandidátského seznamu (dále ,,SVHC") prostřednictvím SCIP databáze. (§ 22, odst. 7 zákona 543/2020 Sb.)

Ucelený přehled všech povinností dle nové legislativy získáte na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii, která se uskuteční 23. listopadu 2021. Stále je možnost hlásit se na prezenční i na on-line variantu.

Neplnění těchto povinností má také stanoveny v § 34 sankce, a to až do výše 500 000 Kč.

Povinnost oznamovat nebezpečné směsi do ECHA Submission portalu - Portál oznámení toxikologickým střediskům (známé pod zkratkou Poison Centrum Notification portal) je termínově odstupňované dle toho, zda se směs uvádí na trh pro spotřebitelské a profesionální použití (povinnost platí od 1. 1. 2021) nebo pro průmyslové použití (povinnost platí od 1. 1. 2024).

Oznamují se směsi, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka nebo mají fyzikální rizika. Tento jednotný portál je výhodou pro nadnárodní výrobce, kteří oznamují své směsi do více zemí. Nyní mohou provést oznámení jedním předložením, které je díky kódům vkládaných informací jazykově mutováno do úředních jazyků členských zemí, kam je výrobek oznamován.

Nevýhodou je, že tento systém není pro členské země oficiálně závazný, mohou se připojit, ale nemusí. V některých zemích navíc je nutné oznamovat směsi souběžně do PCN portálu a do národního registru. Zároveň některé země vyžadují platby za přijetí oznámení směsi, a i na to mají právo. Pokud by vás zajímaly detaily oznamování v jednotlivých členských zemích, máme zpracován podrobný přehled, který aktualizujeme pro uživatele SW CASEC. Tento náš SW je komplexním nástrojem pro management chemických látek a slouží i k tvorbě bezpečnostních listů ve všech jazycích zemí EU i některých dalších a snadnému oznámení směsí do PCN portálu. Podrobné informace naleznete na www.casec.cz nebo získáte přímo na stánku firmy CASEC s.r.o. na konferenci PPE 2021.

Povinnost dodavatelů předmětů s obsahem SVHC látky na trh EU je oznámení těchto předmětů do databáze SCIP (Substance of Concern In Products) https://echa.europa.eu/cs/scip-database. Tato povinnost platí od 5. 1. 2021 a k dnešnímu dni bylo provedeno cca 12 milionů oznámení předmětů. Jedná se jak o jednoduché předměty, jako je těsnící kroužek, nebo šroub (s obsahem SVHC látky nad 0,1 hm. %), tak i o automobil, jízdní kolo, lednice a další velmi složité složené předměty.

Hlavním cílem databáze SCIP je snížit vznik odpadů obsahujících nebezpečné látky tím, že bude podporovat nahrazování látek vzbuzujících obavy v předmětech uváděných na trh EU a zpřístupnit informace za účelem dalšího zlepšení recyklace a zpracování odpadu.

Podrobnější informace o SCIP databázi a nových povinnostech můžete získat na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii, která se koná již 23. 11. 2021. Těšíme se na setkání!

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů