Neděle, 1. října 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Citace: 120/2022 Sb. Částka: 61/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1258-1263 Rozeslána dne: 20. května 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 27. dubna 2022 Datum účinnosti od: 21. května 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz č. II
Vydáno na základě: 22/1997 Sb.Předpis mění: 481/2012 Sb.120

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 526/2020 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb., nařízení vlády č. 146/2019 Sb., nařízení vlády č. 121/2020 Sb., nařízení vlády č. 344/2020 Sb. a nařízení vlády č. 334/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1978 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků a používaných k jejich opravě či renovaci.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1979 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v plastových součástech v cívkách pro detektory magnetické rezonance (MRI).
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1980 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v iontově selektivních elektrodách pro analýzu tělních tekutin a/nebo dialyzátu.".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/274 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách se studenou katodou a v zářivkách s externí elektrodou pro zvláštní účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/275 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách pro všeobecné osvětlování.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/276 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/277 ze dne 13. prosince 2021, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro používání rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování 30 W s životností 20 000 h nebo vyšší.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/279 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných výbojkách pro zvláštní účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/280 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných nízkotlakých výbojkách.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/281 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro zvláštní účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/282 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v nelineárních zářivkách s třípásmovým luminoforem.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/283 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev pro všeobecné osvětlení.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/284 ze dne 16. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování. Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/287 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách pro jiné všeobecné osvětlování a jiné zvláštní účely.".

3. V příloze č. 2 položky 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) a 1 e) znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

4. V příloze č. 2 se položka 1 f) nahrazuje položkami 1 f), 1 f)-I a 1 f)-II, které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

5. V příloze č. 2 položka 1 g) zní:

(Položka není v digitální podobě)

6. V příloze č. 2 položky 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) a 2 a) 5) znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

7. V příloze č. 2 položka 2 b) 3) zní:

(Položka není v digitální podobě)

8. V příloze č. 2 se položka 2 b) 4) nahrazuje položkami 2 b) 4-I, 2 b) 4)-II a 2 b) 4)-III, které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

9. V příloze č. 2 položky 3, 3 a), 3 b) a 3 c) znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

10. V příloze č. 2 se položka 4 a) nahrazuje položkami 4 a) a 4 a)-I, které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

11. V příloze č. 2 položky 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II a 4 b)-III znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

12. V příloze č. 2 položky 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II a 4 c)-III znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

13. V příloze č. 2 položka 4 e) zní:

(Položka není v digitální podobě)

14. V příloze č. 2 se položka 4 f) nahrazuje položkami 4 f)-I, 4 f)-II, 4 f)-III a 4 f)-IV, které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)

15. V příloze č. 3 se doplňují položky 45 až 47, které znějí:

"45. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v iontově selektivních elektrodách používaných v místě péče o pacienta při analýze přítomnosti iontů v tělních tekutinách a/nebo v dialyzátu. Platí do 21. července 2028.

46. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v plastových součástech cívek pro detektory magnetické rezonance (MRI). Platí do 1. ledna 2024.

47. Látky bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), butylbenzylftalát (BBP), dibutylftalát (DBP) a diisobutylftalát (DIBP) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků, včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství, a používaných k jejich opravě či renovaci, za podmínky, že se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a že spotřebitel je o každém opětovném použití dílů informován. Platí do 21. července 2028.".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 2 až 14, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2022.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů