Nové limity EU pro nebezpečné látky v odpadech. Opět nedostatečné

Nové limity EU pro nebezpečné látky v odpadech. Opět nedostatečné

Začátkem tohoto týdne dosáhly Evropská rada a Evropský parlament dohody o nových limitech pro perzistentní organické látky (POPs) v odpadech. Ta bohužel nijak zásadně nezmění stávající praxi, která ohrožuje veřejné zdraví a životní prostředí. Například pro PBDE, vysoce toxické chemické látky používané jako zpomalovače hoření, které se často nacházejí v recyklovaných plastech, je limit podle nového návrhu EU desetkrát vyšší, než jaký navrhovaly africké země při nedávných jednáních o globálním omezení jedovatých látek v Ženevě.


,,Navrhované limity jasně naznačují, že EU hodlá pokračovat ve vývozu svého nebezpečného odpadu do Afriky a dalších regionů," uvedl Gilbert Kuepouo, člen řídícího výboru IPEN a ředitel Centre de Recherche et d'Education pour le Développement (CREPD) v Kamerunu. ,,Je znepokojující, že k tomuto kroku došlo bezprostředně po nedávném zasedání Stockholmské a Basilejské úmluvy, na kterém měla EU možnost podpořit bezpečnější normy předložené africkými zástupci."

Kompromisní návrh EU je mnohem mírnější než původní návrh Evropského parlamentu, který by zajistil větší ochranu zdraví a životního prostředí. Kromě laxní normy pro PBDE by nové limity také umožnily ponechat dioxiny, perzistentní organické látky uvolňované při spalování odpadu, na úrovni, díky která by bylo možné naprostou většinu popílku po spalování (asi 90 %) odpadu používat jako stavební materiál. Přitom už existují případové studie, které popisují, že v důsledku použití popelu ze spalovny došlo k lokální kontaminaci půdy a endokrinního systému živočichů perzistentními organickými znečišťujícími látkami. Tuto praxi tak upřednostňuje průmysl, aniž by zvažoval rizika pro veřejnost a životní prostředí.

,,Potřebujeme přísnější limity pro perzistentní organické látky v odpadech, ale návrh z tohoto týdne bohužel nepostihne podstatu problému. EU sice tvrdí, že její návrh podpoří oběhové hospodářství, ale ve skutečnosti budou díky takto slabým limitům vysoce toxické látky nadále kolovat v odpadech, výrobcích a životním prostředí," řekl Jindřich Petrlík, programový ředitel programu Arniky Toxické látky a odpady a poradce IPEN pro dioxiny a odpady.

Perzistentní organické polutanty neboli POPs, jsou nejtoxičtější a nejtrvalejší chemické látky, které kdy byly studovány, a patří mezi ně dioxiny (PCDD/F), PCB, PBDE a některé PFAS. Stockholmská úmluva vyžaduje likvidaci odpadů, které překračují limitní hodnoty POPs, a zakazuje recyklaci odpadů kontaminovaných POPs, aby se zachoval čistý materiálový cyklus bez toxických látek. Limitní hodnoty POPs, známé také jako ,,nízké úrovně obsahu POPs" (LPCL - low POPs content levels), jsou stanoveny Basilejskou úmluvou a jsou klíčovým nástrojem pro kontrolu možných úniků těchto látek v důsledku nesprávného nakládání s odpady. IPEN a Arnika prosazují přísné hodnoty LPCL za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Více informací o nízkých úrovních obsahu POPs naleznete na webových stránkách Arniky a IPEN.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů