Sobota, 23. září 2023

Inženýrská komora ukáže možné cesty k energetické soběstačnosti ČR

Inženýrská komora ukáže možné cesty k energetické soběstačnosti ČR

Nové technologické možnosti energetické koncepce a hospodaření s energiemi jako možné řešení stávající náročné situace pro podniky i domácnosti: To je hlavním tématem každoročního prestižního Inženýrského dne ČKAIT, který letos proběhne v úterý 18. října. Na sledovanou akci pořádanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se do brněnského hotelu AVANTI sjedou špičky z jednotlivých oborů. Diskutovat budou například o nových technologiích a trendech v aplikaci fotovoltaiky v budovách nebo o energetickém využití odpadů pomocí termochemické konverze. Zvláštní blok bude věnován bezpečnému, pravděpodobnému vývoji jaderných technologií.

Hlavními řečníky Inženýrského dne jsou prof. Ing. František Hrdlička, CSc., člen vědecké rady ČVUT - Fakulta strojní, člen rady pro IS a ICT ČVUT a tajemník Rady Univerzitního centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Ing. Petr Wolf, Ph.D., vědecko-výzkumný pracovník, zástupce vedoucího RP5, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, a prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra ENET, VŠB-TU Ostrava.
,,Letošní Inženýrský den ČKAIT je výjimečný nejen skladbou témat a vynikajících odborníků zaměřených na témata důležitá pro celou společnost, ale také celkovou koncepcí. Nepůjde o prezentaci novinek a možností, ale komplexních řešení vsazených do právních i ekonomických souvislostí," konstatuje prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT a předseda výboru oblasti Brno.
Možná řešení energetické krize z pohledu stavebního práva přiblíží Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj. Představí chystané zjednodušení podmínek pro povolování staveb obnovitelných zdrojů energie zakotvených ve stavebním zákoně, a to novelou zákona č. 183/2006 Sb. Díky ní již nebude třeba posouzení stavebním úřadem v případě obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kW.
,,Před umístěním nového zdroje energie na stávající stavbu by mělo být odborně posouzeno autorizovanou osobou, zda nedojde k zásahu nebo přetížení nosných konstrukcí nebo zda nebude negativně ovlivněno okolí stavby," upozorňuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.
Na novelu čeká řada investorů na úrovni obcí, měst, příspěvkových organizací a samozřejmě soukromého sektoru. Takto vyrobenou energii, a to i v oblastech památkové ochrany, bude možné sdílet a ukládat. ,,Vyspělost technologií dokládají některé systémy pro energetický management, které umí využívat flexibilní hodinové ceny energií odvozené od spotového trhu," přibližuje vývoj Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Podobný progres zažívá oblast energetického zhodnocení alternativních paliv s využitím zmíněné termochemické reakce, které souzní s principy cirkulární ekonomiky. Spadá do něj nejen proměna odpadů, včetně kalů čistíren odpadních vod, na elektrickou energii a teplo, ale rovněž potenciál vodíkového hospodářství.
Nejde však o jedinou cestu, jak zmírnit nebo zcela eliminovat produkci plynů zrychlujících klimatickou změnu. Dlouhodobě diskutovanou variantou je jaderná fúze. ,,Její reálnou možnost má prokázat Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor - ITER, jehož výstavba ve Francii probíhá od roku 2007. Fúze je na rozdíl od principu jaderného štěpení označována za alternativu čisté a dostupné energie téměř bez obtížně odstranitelných radioaktivních jaderných odpadů," naznačuje možnosti prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Na výzkum a vývoj funkčního fúzního reaktoru jsou v Evropě vydávány významně vyšší prostředky než na vývoj a realizaci nové generace jaderných reaktorů. A to přesto, že obě technologie jsou Evropskou unií považovány za čisté a bezemisní. Aby byla Česká republika připravena na obě varianty, je podle ČKAIT nezbytné bezodkladné rozvinutí terciálního vzdělávání v oblasti energetiky v kontextu platných právních předpisů - především zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. O chystaných opatřeních a budoucích potřebách bude na Inženýrském dnu ČKAIT hovořit opět osoba z nejpovolanějších - profesor Hrdlička.
,,Komora velmi intenzivně vnímá společenskou poptávku v otázce energetické bezpečnosti, spravedlnosti a dostupnosti. Společně s našimi členy pracujeme na vývoji a aplikaci nových technologických řešení. Zároveň se snažíme vytvářet vhodné prostředí na úrovni zákonů i technických předpisů, aby byla cesta k maximální energetické soběstačnosti naší země, byť by šlo o výhled na nezávislost na fosilních palivech, co nejkratší," uzavírá Ing. Robert Špalek.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů