Úterý, 6. června 2023

Konference u příležitosti ukončení projektu DMS

Konference u příležitosti ukončení projektu DMS

S finanční podporou Evropských strukturálních a investičních fondů realizuje Institut environmentálních technologií (CEET, VŠB-TUO) v období 1. 7. 2018 - 31. 4. 2023 projekt s názvem ,,Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů" (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419).

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Cílem projektu bylo navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi IET a čtyřmi partnery projektu, podniky DEKONTA a.s., GASCONTROL, spol. s r.o., UNIKASSET, spol. s r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a propojit výzkumně aplikační problémy s dosaženými vědeckými poznatky.
Společný výzkum byl realizován ve 2 výzkumných záměrech (VZ) majících za cíl snižovat polutanty v životním prostředí, zejména v ovzduší a ve vodách a energeticky využít bioodpady jejich fermentací:

VZ1 - Snižování polutantů v životním prostředí

  • Snižování znečištění ovzduší (NH3, VOC) katalytickými a fotochemickými metodami.
  • Detekce tuhých znečišťujících látek frakce PM1 v odpadních plynech.
  • Eliminace xenobiotik a dalších polutantů (léčiv, hormonů a přípravků osobní hygieny) v povrchových a odpadních vodách fotokatalytickými a adsorpčními metodami.

VZ2 - Energetické využití bioodpadů

  • Zvýšení využívání bioodpadů pro produkci energie vč. navrácení živin ze zpracovaných bioodpadů do zemědělské půdy.
  • Rozšíření vědeckých poznatků o možnostech monitoringu a způsobu řízení procesu anaerobní digesce v bioplynových stanicích.
  • Výzkum nových možností čištění bioplynu.
  • Zvýšení míry využívání energie bioplynu.

V rámci závěrečného semináře, kterého se zúčastnili jak pracovníci IET, tak zástupci spolupracujících podniků, byla zhodnocena úspěšnost plnění monitorovacích indikátorů projektu a představeny dosažené výsledky.

http://www.vsb.cz/magazin/cs/detail-novinky?reportId=45092

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů