Pátek, 2. června 2023

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) k záměru spalovny průmyslových odpadů v obci Rybitví. Záměr modernizace a znovu zprovoznění spalovny, která by měla tepelně zpracovávat odpady zejména z průmyslových podniků, předložila společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Projektovaná maximální kapacita zařízení je 20 000 tun především nebezpečných odpadů za rok při 7 500 provozních hodinách za rok. Ministerstvo vydání stanoviska podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit.

Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, a to jak z hlediska ochrany ovzduší, tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu.

Na základě předložené dokumentace splňuje navrhované zařízení všechny požadované emisní limity. Přesto MŽP jednou z podmínek stanovilo další snížení vlivů na ovzduší podle tzv. nejlepších dostupných technik (BAT). Investorovi je uloženo směrovat další přípravu záměru k dodržení 50 % hodnoty emisí spojených s BAT u látek znečišťujících ovzduší.

Hodnocení EIA ukázalo, že předložený záměr nezpůsobí v místě překročení imisních limitů v u žádné ze sledovaných znečišťujících látek (PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, Cd, As, Ni, Pb a benzen).

V případě benzo(a)pyrenu bude mít navrhovaný provoz nevýznamný vliv (nejvyšší vypočtený nárůst v imisní zátěži z provozu spalovny v nejbližší obytné zástavbě je 0,0006 ng/m3, přičemž imisní limit je stanoven na 1 ng/m3). Navíc tento vliv eliminuje další podmínka MŽP, která požaduje omezení emisí pevných částic (prachu), na který se benzo(a)pyren váže. Vzhledem k nízkému objemu emisí této škodlivé látky budou výsadbou protiprašné zeleně emise eliminovány na nulu.

Součástí závazného stanoviska EIA je také omezení nepříznivých účinků hluku z nákladní dopravy, které ukládá investorovi stanovit příjem odpadů do spalovny na dobu od 7:00 do 20:00. Časové rozpětí bylo posunuto z původně navržených 6:00 na 7:00 s cílem vyloučení záměrem vyvolané dopravy přes obec Rybitví v časných ranních hodinách.

Další podmínkou je autorizované kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku a z vyvolané dopravy, jejichž rozsah a podmínky budou dohodnuty s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (měření hluku bude zajištěno pro situaci před zahájením provozu spalovny a pro situaci v rámci zkušebního provozu spalovny). Na základě výsledků těchto měření budou případně navržena a bezodkladně realizována další protihluková opatření, jejichž účinnost bude ověřena následným měřením hluku. Podmínkou souhlasného stanoviska je také povinnost přenášet verifikovaná data z kontinuálního měření látek znečišťujících ovzduší při provozu spalovny na veřejně dostupnou webovou stránku.

Ministerstvo životního prostředí vydáním závazného stanoviska završilo velmi sledovaný a vysoce odborně náročný proces EIA. Na základě posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a stanovení zmírňujících opatření dospělo MŽP k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel jsou akceptovatelné a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. K dokumentaci EIA obdrželo MŽP celkem 44 vyjádření. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a spolků vyjadřovala nesouhlas se záměrem, především z důvodu obav z umístění dalšího zdroje znečištění do lokality, z jeho vlivů na veřejné zdraví a z rizik spojených s provozem spalovny. Všechny připomínky k dokumentaci EIA, včetně těch, které zazněly na veřejném projednání záměru, byly vypořádány v oponentním posudku EIA, relevantní z nich byly zohledněny v rámci podmínek vydaného závazného stanoviska EIA. Vyjádření dotčených orgánů byla naopak souhlasná.

Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby záměru, ale pouze odborným podkladem pro další přípravu záměru. O případné realizaci záměru tak bude rozhodnuto teprve v navazujících povolujících řízeních.

Odstraňování odpadu ve spalovnách průmyslových odpadů představuje v celoevropském měřítku dlouhodobě vyzkoušený a technologicky zvládnutý proces s nízkým vlivem na životní prostředí (zejména u nové generace spaloven). Příspěvky záměru ke stávajícímu stavu životního prostředí tak byly vyhodnoceny jako nízké a byly dále minimalizovány stanovenými podmínkami závazného stanoviska EIA.

Všechny podklady včetně závazného stanovisko EIA a jednotlivých podmínek jsou veřejně dostupné v Informačním systému EIA.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů