Úterý, 6. června 2023

Stavební zákon vyřešil nejasné podmínky zázemí lesních MŠ. Asociace očekává navýšení kapacit

Stavební zákon vyřešil nejasné podmínky zázemí lesních MŠ.  Asociace očekává navýšení kapacit

Novela stavebního zákona zavedla pojem drobné stavby pro zázemí lesní MŠ, který sjednotí možnosti pro zakládání nových lesních MŠ. Doposud záleželo na postavení konkrétního úřadu ke stavební či nestavební povaze zázemí (nejčastěji jurty, maringotky nebo týpí), která byla stěžejní při povolování jejich umisťování. V některých regionech tak i přes zájem zřizovatelů a rodičů bylo téměř nemožné docílit jejich vzniku. Podle Asociace tak novela stavebního novela mimo jiné podpoří navýšení nových kapacit předškolních zařízení.

Původní verze stavebního zákona byla problematická z hlediska terminologie, kdy povolení vzniku lesní MŠ záviselo na výkladu místních stavebních úřadů. Příčinou byla administrativní nejistota výkladu pojmu stavba v případě zázemí lesní MŠ, která bude odstraněna právě pozměňovacím návrhem z pera Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Po úspěšném dokončení legislativního procesu vejde nová definice v platnost k 1. červenci 2023.
,,Po několikaletém hledání řešení a vyjednávání se ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství podařilo vytvořit znění nové definice zázemí lesní MŠ ve stavebním (§ 122) a školském zákoně (§ 34). Definice lesní MŠ původně určovala, že zázemí LMŠ nesmí být stavbou. To bylo od počátku problematické, protože MŠMT (ani obecní školský odbor) nemůže definovat, co je a co není stavba. Proto si ALMŠ již v roce 2019 určila za cíl najít pro tento rozpor řešení. Po letech konzultování různých cest vzešla z pera MMR konkrétní podoba zázemí lesní MŠ jakožto typu tzv. drobné stavby," říká Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních MŠ.
Navýšení kapacit
Přibližně polovina zázemí lesních školek se nachází za hranicemi obce, nejčastěji v lese.V původním znění stavebního zákona byla při zápisech do rejstříku každá LMŠ posuzována různě, přičemž v některých krajích bylo vyžadováno stanovisko stavebního úřadu. Pozměňovací návrh nyní sjednotil požadavky na zázemí lesních MŠa našel vhodné řešení jak pro lesní MŠ v obci tak mimo obec. ,,Novela zajistí stabilitu a rozvoj lesních MŠ ve všech krajích ČR a dává jistotu 3 400 dětem, které je navštěvují. Sjednocení možnosti zakládání podpoří vznik nových lesních MŠ tam, kde to dosud nebylo průchozí," říká Tereza Valkounová.V důsledku novelizace tak může dojít ke zvýšení dostupnosti lesních MŠ, které se za dobu svojí existence stále častěji stávají rodiči vyhledávanou variantou předškolního vzdělávání. ,,Přestože to nebyl hlavní cíl novely, věříme, že tento krok pomůže i obcím s kapacitami předškolních zařízení. Očekáváme, že v následujících letech může dojít až ke zdvojnásobení počtu míst, které lesní školky napříč ČR nabízejí," dodává Valkounová.
Vyjasnění podmínek a snížení administrativní zátěže
Novela stavebního zákona řeší problémy lesních MŠ tím, že jasně definuje jakým druhem stavby mohou být. Řešení spočívá ve vytvoření nového typu drobné stavby, která má pro účely zázemí lesní MŠ jasně vymezené parametry. Pro dotčené úřady tak bude jednodušší s umisťováním zázemí lesních MŠ zacházet, protože bude mít daná jasná pravidla, ať už se bude školka nacházet na okraji měst, nebo ve volné přírodě. Součástí těchto pravidel je také omezení rozlohy, jeho výšky a účelu, aby bylo zamezeno možnostem jeho zneužití.
Souběžně dochází k částečné novelizaci definice lesních MŠ ve školském zákoně, která je díky tomu v souladu se stavebním zákonem a přitom respektuje samotnou podstatu lesní školky - stále vychází ze skutečnosti, že děti se vzdělávají v přírodě a nikoli v budově. Úprava v zákoně a nastavení jasných podmínek umožní stávajícím i budoucím lesním MŠ předejít případným sporům. Asociace plánuje další jednání týkající se souvisejících vyhlášek. ,,Vlivem nejednoznačných výkladů pojmu stavba v případě zázemí lesních MŠ docházelo k nerovnostem v rámci ČR, kdy někde mohly lesní školky volně vznikat a jinde byly omezeny, nebo dokonce rušeny. Tento nerovný přístup by nyní již neměl hrozit. I přes tyto dobré zprávy však není naše práce zcela u konce. Poté, co vejde zákon v platnost, bude třeba novelizovat také několik souvisejících vyhlášek, aby se úřady nezastavily v dalším kroku..Věříme však, že navážeme na dobrou meziresortní spolupráci," říká Tereza Valkounová.
O Asociaci lesních MŠ
Asociace lesních MŠ funguje již od roku 2010 a aktuálně má 175 členů. Prosadila zakotvení lesní mateřské školy do školského zákona a nadále kontinuálně pracuje na zlepšování legislativních podmínek lesních školek a vzdělávání v přírodě. Zajišťuje podporu pro členy, ale také rodiče, pedagogy, zakladatele, provozovatele a státní správu. Více na lesnims.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů