Sobota, 2. prosince 2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 224/2023 Sb. Částka: 106/2023 Sb.
Na straně (od-do): 2850-2857 Rozeslána dne: 14. července 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 21. června 2023 Datum účinnosti od: 29. července 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Předpis mění: 123/1998 Sb.

224

ZÁKON

ze dne 21. června 2023,

kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 83/2015 Sb., zákona č. 241/2022 Sb. a zákona č. 429/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. e) se za slova "životní prostředí" vkládá text "(INSPIRE)".

2. Na konci § 2 se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p)
národní datovou sadou sada prostorových dat v rozsahu území České republiky odpovídající tématu prostorových dat stanovenému v příloze k tomuto zákonu a technickým požadavkům, vytvářená povinnými subjekty a zpřístupňovaná na geoportálu.".

3. V § 8 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)
žadatel se domáhá informace, která se týká probíhajícího trestního, přestupkového nebo disciplinárního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces,".

4. V § 8 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)
by zpřístupnění informace mohlo ohrozit rovnost účastníků soudního, rozhodčího, správního nebo obdobného řízení,".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

5. V § 11a odst. 1 větě druhé, § 11a odst. 3 větě první, § 11b odst. 2 větě poslední a v § 11c odst. 3 větě druhé se slova "prováděcím právním předpise" nahrazují slovy "příloze k tomuto zákonu".

6. V § 11a odst. 2 písm. e) se slovo "využívání" nahrazuje slovem "stavu".

7. V § 11a odst. 7 písm. b) se slova "3 a 4" nahrazují slovy "2 a 3".

8. V § 11b odstavec 5 zní:

"(5) Povinný subjekt každoročně nejpozději 15. října zpřístupní na geoportálu metadata pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data. Ukazatele stavu infrastruktury pro prostorová data stanoví prováděcí právní předpis.".

Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.

9. V § 11c se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

10. V § 11c odst. 3 větě třetí se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

11. V § 11c odst. 5 větě první se slova "prováděcím právním předpisu" nahrazují slovy "příloze k tomuto zákonu".

12. V § 11c odst. 6 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".

13. § 11e včetně nadpisu zní:

"§ 11e

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

a)
je kontaktním místem pro styk s Evropskou komisí v oblasti infrastruktury pro prostorová data,

b)
zasílá zprávy Evropské komisi podle příslušných předpisů Evropské unie1),

c)
zpřístupňuje metadata pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data na evropském geoportálu INSPIRE,

d)
každoročně nejpozději 31. března zpřístupní výsledky sledování stavu infrastruktury pro prostorová data na geoportálu,

e)
každoročně nejpozději 31. března zveřejní aktualizovanou souhrnnou zprávu o stavu infrastruktury pro prostorová data; aktualizují se pouze takové položky, u nichž došlo od předchozího zveřejnění ke změnám,

f)
každoročně nejpozději 15. prosince vyhodnotí kvalitu metadat pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data a

g)
koordinuje infrastrukturu pro prostorová data.".

14. Za § 11e se vkládají nové § 11f a 11g, které včetně nadpisů znějí:

"§ 11f

Koordinace infrastruktury pro prostorová data

(1) Infrastruktura pro prostorová data je koordinována koordinačním výborem pro infrastrukturu pro prostorová data, který je poradním orgánem Ministerstva životního prostředí.

(2) Koordinační výbor pro infrastrukturu pro prostorová data se skládá z koordinátorů témat prostorových dat, popřípadě z jiných ústředních správních úřadů, právnických osob sdružujících osoby působící v oblasti prostorových dat a právnických osob sdružujících územní samosprávné celky.

(3) Koordinátor tématu prostorových dat

a)
zajišťuje zpřístupnění národních datových sad pro téma prostorových dat, které koordinuje, na geoportálu,

b)
koordinuje povinné subjekty přispívající svými prostorovými daty do obsahu národních datových sad,

c)
je povinen umožnit zpřístupnění metadat pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data na evropském geoportálu INSPIRE,

d)
spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na vyhodnocování kvality metadat pro výpočet ukazatelů stavu infrastruktury pro prostorová data a na souhrnné zprávě o stavu infrastruktury pro prostorová data a

e)
plní povinnosti vyplývající z technických požadavků prostřednictvím geoportálu nebo vlastního informačního systému.

(4) Povinný subjekt je povinen za účelem vytvoření a zpřístupnění národní datové sady v souladu s technickými požadavky spolupracovat s koordinátorem tématu prostorových dat.

(5) Témata prostorových dat a jejich koordinátoři jsou uvedeni v příloze k tomuto zákonu.


§ 11g

Informační systém pro veřejné služby a služby
veřejné správy INSPIRE

(1) Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE je informační systém veřejné správy, který slouží k

a)
zápisu a uveřejňování národní datové sady o veřejných službách a službách veřejné správy INSPIRE a

b)
evidenci údajů o veřejných službách a službách veřejné správy INSPIRE podle předpisů Evropské unie pro účely zpřístupnění na geoportálu.

(2) Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup.

(3) Správcem Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE je Digitální a informační agentura.".

15. V § 12 odst. 4 větě první se slova "zprávy o stavu životního prostředí jednotlivých krajů" nahrazují slovy "Souhrnnou zprávu o životním prostředí v krajích České republiky" a ve větě druhé se slova "Tyto zprávy musí být zveřejněny" nahrazují slovy "Tato zpráva musí být zveřejněna".

16. § 15a včetně nadpisu zní:

"§ 15a

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou

a)
rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,

b)
lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jimi pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech, a

c)
ukazatele stavu infrastruktury pro prostorová data.".

17. Doplňuje se příloha, která včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:

"Příloha k zákonu č. 123/1998 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů