Sobota, 2. prosince 2023

Olejové hospodářství aneb jak mít chemii pod kontrolou?

Máte olejového hospodářství ve vašem podniku? Jak řešíte jeho havarijní zabezpečení pro různé provozní podmínky?

Olejové hospodářství aneb jak mít chemii pod kontrolou?

Legislativní rámec

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v § 39 vymezuje závadné látky vodám a povinnosti při nakládání s nimi. Vyjma povinnosti zpracování havarijního plánu (v případě překročení limitních prahů) musí každý učinit přiměřená opatření k tomu, aby nevnikly závadné látky do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.
Osoba, subjekt, který zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (zpravidla > 2000 l v kap. skupenství v přenosných obalech), popř. též s nebezpečnými závadnými nebo zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody je povinen:
  • umístit zařízení v němž se závadné látky zachycují, používají, skladují, dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku,
  • používat pouze takové zařízení nebo způsob zacházení, který je vhodný z hlediska ochrany jakosti vod,
  • 1x/6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy,
  • 1x/5 let prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných závadných látek a nebezpečných závadných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy.
Řešení?
Různé provozní podmínky, shromažďované závadné látky nebo skupenství či riziko vzniku nenadálé události si žádají jiný typ opatření.
Skladování/shromažďování závadných látek
Větší množství závadných látek je standardně skladováno ve shromažďovacích nádobách (sudy, IBC kontejnery, barely), které jsou k tomu určeny. Tyto musí být v každém případě označeny identifikačním štítkem dle článku 17 nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci označování a balení chemických látek, směsí. Mají-li závadné látky nějaké nebezpečné vlastnosti, zpracovává se k nim taktéž bezpečnostní list (dle přílohy II. nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Bezpečnostní list v oddíle 7 obsahuje vždy informace o zacházení a skladování s danou chemickou látkou. Tyto informace jsou klíčové pro volbu vhodného shromažďovacího prostředku.
Pro malé, příruční množství závadných látek na jednotlivých pracovištích jsou ideálním řešením bezpečnostní skříně, které v sobě skloubí protipožární i ekologickou funkci. Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je důležitý správný výběr skříně, s tím vám pomůže přehledový článek.
Větším řešením jsou potom skladovací kontejnery, se standardně zabudovanou záchytnou vanou.
Záchytné vany
Nejčastější řešení pro havarijní zabezpečení jednotlivých shromažďovacích nádob se závadnými látkami v kterémkoliv typu provozu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství různých typů, velikostí, materiálů, stacionárních či mobilních.
Záchytné vany - jaké použít a proč? Komplexně shrnuje tento článek.
Důležitou skutečností u záchytných van je jejich kapacita v souvislosti se shromážděnými závadnými látkami na této vaně. Norma ČSN 65 0201 pro hořlavé kapaliny uvádí ,,v požárních úsecích nevýrobních či výrobních objektů, kde se vyskytují hořlavé kapaliny v celkovém objemu do 2000L, mohou být havarijní jímky nahrazeny záchytnými jímkami, které musí být dimenzovány nejméně na 10% objemu hořlavých kapalin v tomto prostoru, nejméně však na objem největší nádrže." Co se týče ostatních závadných látek, tak v tomto případě je možné se odvolat na vyhl. č. 450/2005 Sb., která definuje ,,havarijní jímkou - jímka, záchytná vana nebo nádrž určená k zadržení závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení s objemem minimálně odpovídajícím kapacitě největší nádrže".
Sorbenty
Nastane-li nějaký únik, úkap menšího (řekněme do 2 000 l závadné látky) rozsahu v provozu, je možné jej zvládnout vlastními silami za pomoci sorpčních prostředků k tomu určených. Sorpční prostředky, které jsou na trhu se zpravidla dělí na textilní a sypké, u sorpčních sad pak na univerzální, chemické nebo hydrofobní. Více informací naleznete zde.
Mám-li instalovány na provozovně sorbenty či jiná havarijní opatření je vhodné s těmito seznámit všechny příslušné zaměstnance. Zacházím-li se závadnými látkami ve větším rozsahu mám též povinnost provádět školení havarijní připravenosti nebo obdobný výcvik odpovědných pracovníků plnící úkoly podle havarijního plánu.
Zdroj dat, obrázků: mevatec.cz, zákon č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 450/2005 Sb.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů