Pondělí, 25. září 2023

Členové ČAOH využili přes 4 miliony tun odpadů

Členové ČAOH využili přes 4 miliony tun odpadů

Svozové, zpracovatelské a technologické firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství (ČAOH) se opět zúčastnily sčítací akce v rámci ČAOH, aby vyčíslily množství odpadů, které se jim daří efektivně využívat a naplňovat tak cíle oběhového hospodářství. Níže uvedená výsledná čísla vyjadřují množství odpadů, se kterými do průzkumu zapojené členské společnosti ČAOH nakládaly v roce 2022 a které využily. ČAOH a její členské společnosti jsou lídrem ve využívání odpadů v České republice.

Česká asociace odpadového hospodářství sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech svozu, sběru, třídění, ale i materiálového i energetického využívání a odstraňování odpadů. Členské společnosti v rámci materiálového využívání odpadů nejen připravují odpady k dalšímu využití, ale také je recyklují a vyrábějí z nich finální výrobky uplatnitelné na trhu. Česká asociace odpadového hospodářství je sdružením, které má prostřednictvím svých členů dlouhodobě řádově největší kapacity recyklace a recyklačních technologií v České republice. V tuto chvíli pod ČAOH spadá téměř 100 společností, jejichž výčet je uveden na webu ČAOH v sekci Členové ČAOH.

V letošním roce požádala ČAOH své členské společnosti o zapojení do interní sčítací akce zaměřené na vyčíslení množství odpadů, které je v rámci společností v ČAOH využíváno. Tato sčítací akce je již druhá v pořadí a v tomto roce se do ní zapojily například tyto společnosti: Kovohutě Příbram, OZO Ostrava, Transform Lázně Bohdaneč, Kronospan CR, Mondeco, Marius Pedersen, Rumpold, FCC Česká republika, AVE CZ odpadové hospodářství, Compag, Eco Waste Energy, Komwag, RPG Recycling a další. První sčítací akce byla v rámci ČAOH připravena v roce 2021. Výstupem byla mediální zpráva - Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů.

,,Členské firmy ČAOH svými výsledky ve využívání odpadů přispívají k zásadní úspoře primárních materiálů, fosilních paliv i CO2. Jsme velmi aktivní v oblasti udržitelnosti a oběhového hospodářství a odpady vnímáme jako zdroje surovin pro udržitelný rozvoj," komentuje výsledky Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Z aktuálního srovnání vyšlo, že zúčastněné členské společnosti ČAOH ročně využily cca 4,18 milionu tun odpadů. Zrecyklováno a předáno k dalšímu využití bylo téměř 1,68 miliónu tun odpadu. Vyrobeno bylo přes 400 000 tun recyklovaných výrobků jako SBR granulát, výrobky na bázi olova a cínu, desky na bázi dřeva, recyklované plastové výrobky, aj. Z odpadních autobaterií bylo zrecyklováno a vyrobeno přes 80 000 tun olověných ingotů. K dalšímu využití bylo dále předáno přes 130 tisíc tun vytříděného kovového odpadu, který bude roztaven a připraven pro novou výrobu kovových věcí.

kovohute kovohuteingotyolova

kronospan 017349ogkrono mp3carton-ga309ba607_1920

fcc-3Kam patří plasty?

V případě papíru bylo ze svezeného množství z obcí, měst i z firem v třídících zařízeních připraveno přes 300 000 tun vytříděného papíru v jednotlivých kvalitativních třídách podle příslušných technických norem. Tento odpadní papír byl předán k dalšímu využití a recyklaci. Každá tuna recyklovaného papíru přitom oproti výrobě nového papíru ušetří okolo 14 stromů a tedy 0,5-0,9 tun CO2, které stromy pohlcují.

K další úspoře stromů přispěla také recyklace odpadního dřeva. To bylo využito například na výrobu velkoplošných desek z dřevěného recyklátu pro výrobu nábytku i pro široké využití ve stavebnictví a dalších odvětvích. I tento způsob vrácení již použitého materiálu do výroby je dobrý příklad oběhového hospodářství.

Stejně tak firmy sdružené v ČAOH pomáhají navracet organickou hmotu do půdy. Členové ČAOH do svých provozoven svezli a zpracovali více než 320 tisíc tun bioodpadů. Většina množství byla materiálově využita, mimo jiné také na zemědělské půdě. Dále bylo přibližně 70 tisíc tun bioodpadů předáno k dalšímu zpracování a zároveň bylo vyrobeno přes 30 000 tun kvalitního kompostu jako výrobku, který je vhodný jak pro zemědělské půdy, tak parky, či zahrady. Členové ČAOH vyrábí také bioplyn, který je využíván jak k výrobě tepla, případně elektrické energie a také je využitelný pro účely pohonu vozidel. Také ze skládkového plynu, který je dle platné legislativy jímán a spalován, aby neunikal do životního prostředí, bylo členy ČAOH vyrobeno přes 200 tisíc MWh energie.

ozo2 ozo4 5

Na povrchu terénu v rámci terénních úprav budovaných staveb a k rekultivacím bylo využito více než 990 tisíc tun odpadních materiálů, čímž byly ušetřeny primární zdroje, které by jinak bylo nutné těžit z přírody.

Dále se členové ČAOH podíleli značnou měrou na energetickém využití odpadů, a to jak dodávkami neupravených směsných komunálních odpadů do spaloven, tak výrobou a energetickým využíváním alternativních paliv (TAP) z upravených, vytříděných a již nerecyklovatelných zbytkových odpadů. Zbytkové odpady z třídících procesů již nemohou dle zákona končit na skládkách, avšak mají vysoký energetický obsah, kvůli čemuž nejsou vhodné pro klasické spalovny (ZEVO), proto jsou využívány pro výrobu paliv z odpadů. Paliva z odpadů jsou směřována například do cementáren, nebo do tepláren s moderními multipalivovými kotli, kde nahrazují uhlí a další fosilní paliva. Členské společnosti ČAOH, zapojené do sčítání, ve sledovaném období vyprodukovaly více než 127 000 tun certifikovaných paliv z odpadů vhodných pro moderní energetické koncovky. Dalších více než 336 tisíc tun odpadů pak členové ČAOH předali k využití ve formě odpadů.

ozo tridici-linka

5 3

rumpold rumpold2

Je vhodné, aby se na odpady nahlíželo jako na zdroje surovin pro další výrobu a ty vytříděné již nerecyklovatelné odpady, aby se využily energeticky například ve formě paliv z odpadů.

Petr Havelka z ČAOH k tomu dodává: ,,Je vhodné, aby se na odpady nahlíželo jako na zdroje surovin pro další výrobu a ty vytříděné již nerecyklovatelné odpady, aby se využily energeticky například ve formě paliv z odpadů. Oběhového hospodářství je pro nás prioritou, to potvrzují i naše čísla. Do součtu zapojeni členové České asociace odpadového hospodářství mají v tomto ohledu velmi dobré výsledky. I přes řadu nových obtíží a přes rostoucí administrativní zátěž se naše firmy snaží hledat moderní cesty, jak ještě více odpadů uplatnit znovu do oběhu, jak nadále pokračovat v intenzifikaci systémů třídění a svozů odpadů a jak nabízet kvalitní služby obcím, městům a firmám."

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů