Pátek, 1. března 2024

Dávejte pozor na ADR. Netýká se jen přepravců!

Dávejte pozor na ADR. Netýká se jen přepravců!

Mezi základní stanovené požadavky patří zajištění bezpečnostním poradcem, školení zúčastněných osob, předepsané vybavení vozidel a další požadavky.

Dohoda ADR podrobně stanovuje přísné požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici. Kromě vlastní přepravy se vztahuje i na činnosti související s přepravou, jako jsou balení, plnění nakládka, či vykládka nebezpečných věcí.
BEZPEČNOSTNÍ PORADCE
Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace (jako jsou balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí), musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Poradcem může být zaměstnanec, nebo externí osoba. Jmenováním poradce není omezena odpovědnost vedoucího podniku.
Poradce má podle ADR řadu povinností. Sleduje dodržování předpisů při zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě. Kontroluje přepravu nebezpečných věcí (pořizování dopravních prostředků) a zařízení užívaná při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí, včetně dodržování předpisů a kontroly, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava v souladu s předpisy. Kontroluje také volbu a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob.
Důležité je vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů tomto školení. Zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají mít k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny a být informováni o rizicích.
Stane-li se během přepravy, nakládky nebo vykládky nehoda postihující osoby, majetek nebo životní prostředí, poradce shromáždí potřebné informace a vypracuje zprávu o nehodě pro vedení podniku nebo případně pro místní orgány státní správy. V případě jakékoli nehody nebo mimořádné události zajistí uplatňování vhodných nouzových postupů. Provádí také analýzy vážných nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů a hledá vhodná opatření, aby se neopakovaly.
KDY NEMUSÍ BÝT BEZPEČNOSTNÍ PORADCE
Povinnost mít bezpečnostního poradce se nevztahuje na firmy, které přepravují v každé dopravní jednotce množství menší množství nebezpečných věcí, než je limit (případně pod limitem pro omezené množství), jsou přepravovány radioaktivní látky nespadající pod ADR, nebo se přepravovaných množství týkají zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty.
V případě přepravy v podlimitu nemusí být plněna ustanovení ADR, například řidič vozidla nemusí mít školení řidičů ADR. Dopravní jednotka nemusí: být označena bezpečnostními značkami, mít výbavu předepsanou dohodou ADR, písemné pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události, či mít hasicí přístroj s obsahem min. 6 kg suchého hasicího prášku. Lze také použít vozidlo, které neodpovídá požadavkům na konstrukci vozidel dle ADR.
Podlimitní množství na jednu dopravní jednotku platí buď pro jeden druh nebezpečné věci dané kategorie (jedno UN), nebo pro součet množství nebezpečných věcí (různá UN) dané kategorie. Pokud jsou na dopravní jednotce (vozidle) přepravovány v kusech nebezpečné věci různých přepravních kategorií, musí být proveden speciální výpočet, jaké množství nebezpečných věcí může být naloženo, aby byly dodrženy podmínky přepravy v podlimitu.
PŘEPRAVA V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ
Nebezpečné věci pro účely tohoto režimu jsou zařazeny do přepravních kategorií 0, 1, 2, 3 nebo 4 (viz box 2). Kategorie je pro každou věc uvedena ve sloupci 15 tabulky A kapitoly 3.2 (Seznam nebezpečných věcí). Prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky zařazené do přepravní kategorie 0, jsou též zařazeny do kategorie 0. Prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky zařazené do přepravní kategorie jiné než 0, jsou zařazeny do přepravní kategorie 4. Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 30 kg.
VYNĚTÍ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
Z platnosti ADR je zcela, nebo z části vyňata přeprava nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro osobní nebo domácí použití. Množství hořlavých kapalin přepravovaných v opakovaně plnitelných nádobách naplněných soukromými osobami nebo pro tyto osoby, nesmí překročit 60 litrů na nádobu a 240 litrů na dopravní jednotku. Nebezpečné věci ve velkých nádobách IBC, velkých obalech nebo cisternách se nepovažují za věci balené pro maloobchodní prodej.
Pod ADR nespadá přeprava strojů nebo zařízení (nevyjmenovaných v dohodě ADR), které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci, nebo přeprava prováděná podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti. Jde například o zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb a zpětné jízdy z nich, nebo přepravy související s měřičskými, opravářskými a údržbářskými pracemi.
Při tom smí být v jednom obalu nejvýše 450 litrů a musí být zamezeno úniku obsahu. Přeprava prováděná v rámci nouzových opatření (např. přepravy určené pro záchranu lidských životů nebo odtah vozidla po nehodě s nákladem nebezpečných věcí) rovněž nespadá pod ADR.
Při přepravě plynů jsou z ADR vyňaty plyny obsažené v nádržích vozidel, plyny skupiny A (dusivé) a O (podporující hoření) za přesně stanovených podmínek, plyny např. v chladicích systémech, v nevyčištěných tlakových nádržích (musí být hermeticky uzavřeny), v potravinách, sportovních potřebách (míče) a v balených osvětlovacích žárovkách.
Z platnosti pro pohonné hmoty jsou vyjmuty pohonné látky obsažené v pevných palivových nádržích nebo v přenosných nádobách na pohonné látky (kanystry). Celkový vnitřní objem pevných palivových nádrží nesmí překročit 1500 litrů na jednu dopravní jednotku a vnitřní objem palivové nádrže připevněné na přípojné vozidlo nesmí překročit 500 litrů. V přenosných nádobách na pohonné látky smí být přepravováno nejvýše 60 litrů na jednu dopravní jednotku. Vynětí se vztahuje i na pohonné látky v palivových nádržích vozidel nebo jiných dopravních prostředků (např. lodě), které jsou přepravovány jako náklad.
Struktura ADR:
Příloha A: Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů
Část 1 Všeobecná ustanovení
Část 2 Klasifikace
Část 3 Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená množství
Část 4 Ustanovení o používání obalů a cisteren
Část 5 Postupy při odesílání
Část 6 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), cisteren a kontejnerů pro volně ložené látky
Část 7 Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace
Příloha B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě
Část 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady
Část 9 Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel
Část 1 obsahuje všechny definice pojmů a přesně definuje rozsah platnosti ADR, včetně možnosti vynětí z platnosti jejích ustanovení, školení, odchylek, přechodných ustanovení, příslušných povinností různých účastníků přepravy nebezpečných věcí, kontrolních opatření, bezpečnostních poradců a zabezpečení přepravy nebezpečných věcí. Do této verze ADR byl zahrnut zákaz průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci silničními tunely.
Tabulka A kapitoly 3.2 - obsahuje seznam nebezpečných věcí v numerickém pořadí UN čísel. Jakmile se určí UN číslo nebezpečné látky nebo předmětu, lze v této tabulce nalézt odkazy na zvláštní požadavky, které platí pro přepravu, a na kapitoly a oddíly, v nichž je možno tyto zvláštní požadavky nalézt. Kromě zvláštních požadavků je však třeba dodržet i všeobecné požadavky pro příslušné třídy uvedené v různých částech ADR.
Tabulka B kapitoly 3.2. - seznam nebezpečných látek a předmětů, který obsahuje UN čísla přiřazená k jednotlivým nebezpečným věcem. Usnadňuje přístup k tabulce A, pokud není známo UN číslo konkrétní nebezpečné látky nebo předmětu. Tabulka B není z právního hlediska součástí ADR a slouží jen jako pomůcka pro snadnější orientaci.
Část 2 - jestliže věci, o nichž je známo, že jsou nebezpečné, nebo existuje důvod předpokládat, že by mohly být nebezpečné, nejsou nalezeny v tabulce A, ani v tabulce B, musí být zatříděny podle části 2. Ta obsahuje všechny příslušné postupy a kritéria pro určení, zda jsou takové věci nebezpečné, a ke kterému UN číslu by měly být přiřazeny.
PŘEPRAVNÍ KATEGORIE
Kategorie 0 - látky v této kategorii jsou vždy přepravovány pod plnou ADR
Kategorie 1 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 20 (litry nebo kg) na jednu dopravní jednotku
Kategorie 2 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 333 (litry nebo kg) na jednu dopravní jednotku
Kategorie 3 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 1000 (litry nebo kg) na jednu dopravní jednotku
Kategorie 4 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v neomezeném množství na jednu dopravní jednotku
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů