Pátek, 24. května 2024

Podzemní vody

Podzemní vody

Česká geologická služba (ČGS) se mimo jiné zaměřuje na výzkum podzemních vod a na poznání zákonitostí proudění podzemních vod v hydrogeologických strukturách. Studium zahrnuje také stanovení hydraulických vlastností hornin a chemického složení podzemních vod včetně stanovení doby zdržení podzemní vody v horninovém prostředí. Výsledkem výzkumů je především definování podmínek tvorby zásob podzemních vod a stanovení vhodných podmínek jejich využívání a ochrany.

Hlavní směry výzkumu ČGS v současné době jsou:

Vliv klimatické změny a sucha na podzemní vody

ČGS se zaměřuje na hodnocení stavu a vývoje přírodních zdrojů podzemních vod pomocí měřených hladin podzemní vody v kombinaci s podzemním (základním) odtokem. V rámci výzkum se připravuje metodika na hodnocení hladin podzemní vody a vytvářejí se modely proudění podzemní vody pro predikci vývoje zásob podzemních vod v kontextu změny klimatu a sucha.

Odborníci z ČGS se zaměřují na stanovení dopadů lidské činnosti a klimatických změn na podzemní vodu v krasových systémech. Předmětem studia je Moravský, Mladečský a Javoříčský, Hranický a Chýnovský kras. Byly zpracovány Účelové hydrogeologické mapy s vymezením zdrojových oblastí krasů.

Podzemní voda v krystaliniku

Cílem výzkumu v prostředí metamorfovaných a magmatických hornin je:

  • zpracování map jako podkladů pro opatření na stabilizaci hydrologického cyklu,
  • identifikace lokalit vhodných pro budování zdrojů podzemní vody,
  • sestavení metodiky pro hodnocení přírodních zdrojů podzemní vody.

Předmětem studia jsou 3 hydrogeologické rajony: povodí střední Vltavy, povodí Jihlavy a kutnohorské krystalinikum.

Relativní povrchová vlhost Oslava 2016-2021
Detekovaná relativní povrchová vlhkost za období 2016-2021 na základě družicových dat Sentinel-2 na povodí řeky Oslavy a její potenciální prostorová korelace s polohou litologie, projekt Podzemní voda v krystaliniku.

Minerální vody

ČGS řeší problematiku struktur minerálních vod, zejména z pohledu jejich geologické stavby. Správně definovaný koncepční model vzniku, akumulace a výstupu minerální vody je klíčový pro účelné vymezení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů.

V rámci výzkumných prací jsou revidovány známé zdroje minerálních vod i mapovány nové přirozené vývěry. Tyto informace následně slouží jako podklad pro ochranu těchto cenných přírodních zdrojů. Aktuálně probíhá mapování zdrojů minerálních vod v oblasti západních Čech v CHKO Slavkovský les.

Průběžně vznikají hydrogeologické mapy ČR měřítka 1 : 25 000 a jejich doprovodné vysvětlivky. Hydrogeologické mapování probíhá také v zahraničí, byla sestavena např. mapa Etiopie v měřítku 1 : 1 000 000. Účelové hydrogeologické mapy jsou výstupem celé řady aplikovaných projektů.

Důl Turów a podzemní voda

ČGS zajišťuje monitoring hladin podzemních a povrchových vod v oblasti Hrádecka a Frýdlantského výběžku v Libereckém kraji a jeho průběžné vyhodnocování v kontextu historických dat. V rámci probíhajících výzkumných aktivit jsou shromažďovány geologicko-hydrogeologické a hydrologické podklady a data dokumentující vliv těžby hnědého uhlí v polském dolu Turów anebo jiné vlivy na podzemní a povrchové vody ve výše uvedeném příhraničním území České republiky.

ČGS provádí kontrolu a dokumentaci účinnosti eliminačního opatření v souvislosti s podzemními a povrchovými vodami. Zajišťuje monitoring podzemních a povrchových vod v české části příhraničního území včetně údržby monitorovacích objektů, kontrolu úrovní hladin podzemní vody ve vybraných vrtech na polském území, provádí pravidelné kontrolní mise do dolu Turów včetně vyhodnocení naměřených dat. Poskytuje Ministerstvu životního prostředí podklady o plnění bilaterální Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky, uzavřené dne 3. 2. 2022.

Exkurze žáků u monitorovacího vrtu 1430_10 Dětřichov, projekt Turów

Zprávy z inspekcí ČGS v dole Turów

ČGS uveřejňuje informace k vlivu polského hnědouhelného dolu Turów na podzemní vody v České republice. Na základě mezivládní česko-polské dohody k této věci jsou doplňována aktuální data, které nám poskytuje polská strana.

Hydrogeologie pro hlubinná úložiště

Na čtyřech vybraných lokalitách pro hlubinné úložiště probíhá hydrogeologické mapování, příprava hydrogeologického monitoringu a shromažďování podkladů pro optimalizaci následných technických prací.

Výzkum v podzemních laboratořích zahrnuje monitoring změn režimu a chemického složení podzemních vod v okolí fyzikálních modelů úložného místa. V rámci ražeb nové laboratoře v dole Rožná realizuje ČGS také jejich hydrogeologickou dokumentaci.

Vodní tlaková zkouška ve vrtu S-27 na 12. patře dolu Rožná v podzemním výzkumném pracovišti Bukov | Autor: Jan Holeček

Hydrogeologické aspekty geotermální energie

Využívání geotermální energie zemského nitra a ukládání tepla do horninového prostředí je aktuálně významným výzkumným úkolem souvisejícím s potřebou přechodu energetiky na obnovitelné zdroje energií. Hydrogeologické aspekty jsou nedílnou součástí geotermického výzkumu ať už z pohledu přenosu tepla podzemní vodou, nebo naopak z pohledu ochrany zdrojů podzemních vod. Téma je aktuálně řešeno v rámci výzkumných projektů Push-ita SYNERGYS

Úvodní foto: Odběr vzorků vody z řeky Punkvy v Amatérské jeskyni, Moravský kras | Autor: Roman Hadacz

Zdroj: https://cgs.gov.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů