Pondělí, 17. června 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

109

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2024,

kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 326/2017 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., (dále jen ,,zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, se mění takto:

1. V § 1 odst. 5 se za větu třetí vkládá věta ,,Ústní zkoušku musí uchazeč úspěšně složit nejpozději do 2 let od úspěšného složení písemné zkoušky.".

2. V § 1 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova ,, ; povinnost úspěšného složení zkoušky ve lhůtě podle předchozí věty tím není dotčena".

3. V § 1 odst. 7 se na konci textu věty druhé doplňují slova ,, ; předmětem ústní zkoušky konané pro účely prodloužení autorizace mohou být rovněž otázky komise k dosavadní praxi uchazeče".

4. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí:

,,(2) Veřejné projednání konané distanční formou může příslušný úřad nařídit, je-li to s ohledem na okolnosti vhodné pro naplnění účelu veřejného projednání, zejména

a) jedná-li se o záměr, u kterého by bylo s přihlédnutím k jeho povaze, rozsahu, umístění a dalším okolnostem, včetně očekávané vysoké účasti veřejnosti, technicky, organizačně nebo ekonomicky obtížné zajistit vhodné místo pro konání veřejného projednání v prezenční formě,

b) jedná-li se o záměr, jehož dotčené území zasahuje do správního obvodu 10 nebo více obcí, nebo

c) koná-li se veřejné projednání v době, kdy platí opatření zakazující nebo omezující styk osob.

(3) Nenařídí-li příslušný úřad veřejné projednání v distanční formě, koná se veřejné projednání v prezenční formě. V případě potřeby může příslušný úřad u nařízené prezenční formy zajistit současně i možnost distančního přístupu (dále jen ,,kombinovaná forma"), a to zejména tehdy, shledá-li to jako účelné vzhledem k požadavkům na technické, organizační a ekonomické zajištění této formy veřejného projednání.

(4) Postup při výběru formy veřejného projednání podle odstavců 2 a 3 příslušný úřad uvede v odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pro příslušný záměr podle § 9a odst. 1 zákona.

(5) Koná-li se veřejné projednání v kombinované formě, zvolí příslušný úřad jako místo konání veřejného projednání rovněž vybrané videokonferenční zařízení, které umožní bezplatný přístup všem zájemcům o účast na veřejném projednání. V případě distanční formy zvolí příslušný úřad jako místo konání veřejného projednání pouze vybrané videokonferenční zařízení; náklady účastníků veřejného projednání na pořízení technického vybavení umožňujícího účast na veřejném projednání, jakož i náklady na internetové nebo telefonické připojení a další obdobné náklady příslušný úřad nehradí. Informace o veřejném projednání v takovém případě obsahuje odkaz na webovou adresu umožňující účast na veřejném projednání prostřednictvím videokonferenčního zařízení, popřípadě další informace nezbytné pro připojení. V informaci o veřejném projednání příslušný úřad dále uvede kontaktní údaje osoby odpovědné za poskytování technické podpory v průběhu veřejného projednání a bezprostředně před ním.".

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 6 až 10.

5. V § 3 se na konci odstavce 7 doplňuje věta ,,Podávání otázek a připomínek se při všech formách veřejného projednání provádí výhradně ústně.".

6. V § 3 se na konci odstavce 8 doplňuje věta ,,Veřejné projednání konané v distanční nebo kombinované formě může pověřená osoba přerušit rovněž z důvodu výskytu systémových technických potíží znemožňujících svým rozsahem, povahou a dobou trvání řádný průběh veřejného projednání.".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2024.

Ministr:

Mgr. Hladík v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů