zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Organizace státní správy ČR v oblasti ŽP

04.01.2000
Obecné
Organizace státní správy ČR v oblasti ŽP
Stručná historie, rozdělení ?
Úkolem státní správy v ochraně životního prostředí je realizace výkonné moci státu v této oblasti pomocí správních orgánů. Ve spojení s mocí zákonodárnou a soudní stát výkonnou mocí uplatňuje svoji politickou vůli vyjádřenou zejména právním řádem. Právním předpisem nejvyšší právní síly je Ústava a ústavní zákony, které tvoří tzv. ústavní pořádek. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) mimo jiné vyjadřuje odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní, kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Listina základních práv a svobod (vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku ČR) ve svém článku 35 uvádí: 1) Každý má právo na příznivé životní prostředí 2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů 3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Státní správa životního prostředí zabezpečuje realizaci práv a povinností fyzických a právnických osob, vyplývajících z platných právních předpisů, součástí výkonu státní správy je též činnost kontrolní , řídící, metodická, informační a v neposlední řadě orgány státní správy ŽP spolupůsobí ve spolupráci s jinými správními orgány (např. stavebními úřady). Počátky právní úpravy ochrany ŽP spadají na našem území již do poloviny minulého století, kdy byl v roce 1852 císařským patentem č. 250 vydán lesní zákon. Již v letech 1754 až 1839 byly pro jednotlivé země v Rakousku vydávány lesní řády s cílem omezit odlesňování a pustošení lesů. Také povolování vodohospodářských děl má u nás bohatou tradici. Z historie jsou známy zejména jezy, mlýnské náhony, rybníky, vodovody, kanalizace nebo stavby pro zavodňování i odvodňování. Významným právním aktem bylo přijetí Českého zemského vodního zákona v roce 1870. Šlo o první právní předpis komplexně řešící problematiku vodního hospodářství včetně základních zásad ochrany vod před znečišťováním. Zatímco vodní zákon z roku 1870 platil 85 let až do roku 1955 (kdy byl přijat zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství), pak lesní zákon z roku 1852 platil ještě mnohem déle a to plných 108 let do roku 1960 (kdy byl přijat zákon č. 166/1960 Sb., o vodním a lesním hospodářství). Ochrana přírody byla upravena samostatným zákonem až v roce 1956, kdy byl přijat zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Ochrana zemědělského půdního fondu byla v právním řádu upravena zákonem č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ochrana ovzduší byla komplexněji upravena zákonem č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší. Státní správa v ochraně životního prostředí, která netvořila samostatnou právní oblast a ani tak nebyla chápána, byla vykonávána různými státními orgány. Před druhou světovou válkou to bylo především Ministerstvo veřejných prací a Ministerstvo zemědělství. V poválečném období byla státní správa vykonávána nejrůznějšími ministerstvy od Ministerstva dopravy, techniky, stavebnictví až po Ministerstvo lesního a vodního hospodářství. V roce 1990 bylo vytvořeno Ministerstvo životního prostředí. Organizační struktura zabezpečení státní správy ŽP Všeobecná státní správa Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Okresní úřady a magistráty měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně (OÚ) Orgány obcí Zvláštní státní správa Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Správy národních parků Správy chráněných krajinných oblastí Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí České republiky bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. ke dni 1. ledna 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Postavení a úkoly resortu definuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb. ve znění předpisů pozdějších. MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: - vodní hospodářství - ochranu ovzduší - ochranu přírody a krajiny - ochranu zemědělského půdního fondu - výkon státní geologické služby - ochranu nerostného bohatství - ekologický dohled nad těžbou - odpadové hospodářství - posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ŽP včetně těch, které přesahují státní hranice - myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích - státní ekologickou politiku - koordinaci mezinárodní spolupráce ve věcech ŽP Ministerstvu je podřízena Česká inspekce životního prostředí a ze zákona mu přísluší správa Státního fondu Životního prostředí ČR. Ministerstvo ŽP řídí: Český hydrometeorologický ústav Český ekologický ústav Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR Správu CHKO ČR Výzkumný ústav T.G. Masaryka Český geologický ústav Geofond ČR Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Povodí Labe a.s., Povodí Vltavy a.s., Povodí Odry a.s., Povodí Ohře a.s., Povodí Moravy a.s. Správy národních parků Krkonoše, Šumava a Podyjí Ministerstvo zabezpečuje pro území ČR jednotný informační systém o Životním prostředí včetně plošného monitoringu. K zabezpečení těchto úkolů, které souvisejí při výkonu státní správy s podrobnější znalostí území a se stykem s obecnou soustavou orgánů státní správy, zejména s okresními úřady, má ministerstvo devět územních odborů pro oblasti: - středočeskou - českobudějovickou - plzeňskou - chomutovskou - libereckou - královéhradeckou - brněnskou - olomouckou - ostravskou Česká inspekce životního prostředí Byla zřízena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Je orgánem státní správy, jemuž byl svěřen výkon činností státního dozoru ve věcech ŽP a je podřízen MŽP. Kromě správních aktů, zejména ukládání pokut a vydávání poplatkových rozhodnutí provádí revizní a dozorovou činnost v základních složkách prostředí podle příslušných zákonů. Inspekce působí na celém území republiky v ochraně: - ovzduší - vody - lesa - přírody - v odpadovém hospodářství ČIŽP se člení na ředitelství a oblastní inspektoráty, které vykonávají terénní dozorovou činnost a výkon prvoinstančního orgánu státní správy. Sídlem ředitelství je Praha, sídlem oblastních inspektorátů pak: Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Havlíčkův Brod Brno Olomouc Ostrava Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) Byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR jako státní organizace. Prostředky fondu lze používat zejména na podporu investičních a neinvestičních akcí souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, na podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií, na podporu výchovných akcí, rozšiřování informací o ŽP a pod. Příjmy fondu tvoří zejména úplaty za vypouštění odpadních vod, znečištění ovzduší, poplatky podle zákona o odpadech, úplaty za odběry podzemní vody, poplatky za trvalé i dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, úhrady za vydobyté nerosty, pokuty uložené ČIŽP, ale také dotace ze státního rozpočtu, podíly na výnosu daní nebo příspěvky od domácích i zahraničních právnických a fyzických osob. Poskytování finančních prostředků ze SFŽP se řídí směrnicí MŽP ČR (vydanou na základě § 4 odst. 2 zákona č. 388/1991 Sb.). Státní správa ŽP nespadající do působnosti MŽP Ministerstvo zdravotnictví Je ústředním orgánem státní správy m.j. pro: - ochranu zdraví osob - ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních a léčivých lázní a zdrojů minerálních vod Výkon státní správy zabezpečuje prostřednictvím orgánů hygienické služby (hlavní hygienik, krajští hygienici, okresní a městští hygienici), do jejich působnosti patří m.j. - ochrana před hlukem a vibracemi - ochrana před ionizujícím zářením, ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů Ministerstvo zemědělství Je ústředním orgánem státní správy m.j. pro - hospodářské řízení lesů - výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví státu - myslivost a rybářství s výjimkou národních parků, kde tuto působnost prvoinstančně vykonávají Správy NP - veterinární péči, rostlinolékařskou péči a péči o potravinový řetězec - dále pak řídí Státní veterinární správu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Je ústředním orgánem státní správy m.j. pro - využívání nerostného bohatství a geologický průzkum - regionální a municipální politiku - politiku bydlení - územní plánování a stavební řád - rozvoj techniky a technologií - technickou normalizaci a státní zkušebnictví Ministerstvo kultury Je ústředním orgánem státní správy m.j. pro - kulturní památky Státní úřad pro jadernou bezpečnost Je ústředním orgánem státní správy m.j. pro - jaderně energetická zařízení Český báňský úřad Je ústředním orgánem státní správy m.j. pro - výkon státní báňské zprávy Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí