Pondělí, 22. dubna 2024

Projekt Phare povede k účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech

Obsah projektu úzce souvisí s Aarhuskou úmluvou a s řadou zákonů, které se v rámci harmonizace českého práva s právem EU na MŽP připravují
Projekt Phare povede k účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech
Ministerstvo životního prostředí je příjemcem projektu Phare ?Integrované rozhodování v oblasti životního prostředí a podpora účasti veřejnosti (Integrated Environmental Making and Support to Public Participation Activities)?. Tento projekt je na základě mezinárodního výběrového řízení zpracováván zahraničními i českými odborníky konsorcia, tvořeného společností DHV CR z České republiky (člen nizozemského holdingu DHV Group) a organizací REC z Maďarska (Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu). Obsah projektu úzce souvisí s Aarhuskou úmluvou a s řadou zákonů, které se v rámci harmonizace českého práva s právem EU na MŽP připravují nebo se budou připravovat a jejichž formování a oponentury se účastní veřejnost, většinou zastoupená nestátními neziskovými organizacemi. Koncem října 1999 byla ukončena úvodní fáze projektu Phare ?Integrované rozhodování v oblasti životního prostředí a podpora účasti veřejnosti?, která stanovila detailní program zpracování tohoto projektu do konce roku 2000. Projekt má podpořit účast veřejnosti při projednávání záměrů, podléhajících proceduře posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), včetně posuzování koncepcí (tzv. strategická EIA); zlepšit kvalitu návrhů projektů a jejich projednání v souladu s požadavky legislativy Evropské unie; demonstrovat význam aktivní účasti veřejnosti, nevládních neziskových organizací, obcí i dalších zainteresovaných subjektů pro optimální projednávání komplikovaných záměrů a v neposlední řadě také podpořit principy, k nimž se Česká republika zavázala v rámci Aarhuské úmluvy. Z těchto důvodů se může tento projekt stát účinným nástrojem pro podporu splnění požadavků citované úmluvy, která by měla být ratifikována Parlamentem České republiky nejpozději do konce roku 2000. Součástí projektu jsou tyto základní kroky: - Zpracování manuálů školení a dalších podkladových materiálů pro provedení školicích kursů V průběhu zpracování projektu budou prověřeny všechny významné manuály a materiály pro provedení školicích kursů ze zemí EU, zaměřené na proceduru EIA (SEA), resp. na účast veřejnosti v rámci této procedury. Na základě vyhodnocení bude vybrán nejvhodnější manuál, ten bude doplněn vybranými poznatky z dalších posuzovaných dokumentů a použije se ke zpracování modifikované verze, upravené pro specifické podmínky České republiky. Zpracované manuály budou (nejen v průběhu dalších fází projektu ? při školeních v rámci projektu, ale i po jeho ukončení) předány k využití Ministerstvu životního prostředí. Ź Ź Ź Ź - Pořádání školicích kursů Vytvořené manuály budou podkladem pro pořádá-ní kursů. Obsah kursů bude analogicky zaměřen na proceduru posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), na účast veřejnosti při rozhodování v oblasti životního prostředí, vztahy k některým dalším připravovaným opatřením (např. k Integrované prevenci a omezování znečišťování, jejíž zákonná úprava je v současné době MŽP připravována), k Aarhuské úmluvě (zejména v oblasti přístupu veřejnosti k informacím) a na další problematiku.Kursy se budou konat pro zástupce průmyslové sféry, obcí, státní správy, nevládních neziskových organizací a veřejnosti a proběhnou ve čtyřech regionech České republiky (regiony NUTS-2: Severozápad, Jihozápad, Jihovýchod a Ostravsko). Ź Ź Ź Ź - Zpracování demonstračních studií posuzování vlivů průmyslových projektů na životní prostředí Na školicí a informační fázi naváže zpracování dvou demonstračních studií, zaměřených na podporu účasti veřejnosti při projednávání průmyslových projektů s potenciálním významným vlivem na životní prostředí. Tyto studie proběhnou v nejvíce postižených regionech České republiky (v severozápadních Čechách a na severní Moravě) a využijí se v nich mimo jiné zkušenosti z pilotního ověřování nástrojů využívání Strukturálních fondů EU v těchto oblastech. Demonstrační studie budou probíhat následujícím způsobem: Po zahájení přípravy vhodného projektu bude investorovi a všem zainteresovaným cílovým skupinám poskytnuta odborná podpora při modelové aplikaci vybraných kroků procedury posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu, který je uplatňován v Evropské unii. V souladu se zadáním projektu bude hlavní pozornost soustředěna na optimální zapojení všech účastníků procesu a na hledání takových řešení, která jednak sníží dosavadní konfliktnost posuzování, a jednak přinesou výhody zapojení co nejširšího okruhu zainteresovaných v raných fázích posuzování. Ź Ź Ź Ź - Zpracování demonstrační studie posouzení vlivu koncepce protipovodňových opatření na životní prostředí Kromě výše uvedených demonstračních studií v průmyslových podnicích bude zpracována také demonstrační studie posouzení vlivů koncepce protipovodňových opatření na životní prostředí. Toto stále aktuální téma, spojené s nápravou škod a návrhem opatření v oblastech, postižených povodněmi v létě roku 1997, bude logickým završením projektu. V projektu bude poskytnuta základní odborná podpora zpracovateli dokumentace o hodnocení vlivů navržených protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy a budou porovnán vliv všech dosud navržených variant. I v tomto případě se práce budou zaměřovat především na zapojení veřejnosti a projednání citované dokumentace o vlivech na životní prostředí. Vlastní práce se budou řídit nejen požadavky platného zákona EIA, ale také požadavky navrhované směrnice EU pro tuto problematiku SEA, požadavkem článku 7 Aarhuské úmluvy i požadavky rámcového nařízení EU pro operace strukturálních fondů. Vzhledem k rozsáhlosti území se předpokládá řada veřejná projednání koncepce ve čtyřech lokalitách, pokrývajících spádově celé zájmové území. Ź Ź Ź Ź - Další aktivity zaměřené na podporu účasti veřejnosti Uvedený obsah projektu bude dále rozšířen doplňkovými aktivitami, které budou překračovat rámec citované procedury vlivů na životní prostředí. Hlavním cílem tohoto rozšíření původního zadání je přesvědčení, že proškolení (a praxí demonstračních studií poučení) zástupci všech cílových skupin by neměli po ukončení projektu získat pocit, že podpora účasti veřejnosti při rozhodování v oblasti životního prostředí je omezena pouze na proceduru EIA. Proto budou dále podpořeny aktivity a činnosti posilující vědomí nezbytnosti účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí, práva na informace a dalších požadavků, vyplývajících z Aarhuské úmluvy. Jedná se především o podporu tzv. dobrovolných nástrojů, jejichž cílem je hledat řešení přijatelnější pro životní prostředí i v těch oblastech, které nejsou upraveny zákony, případně podpořit dobrovolné závazky, které požadavky zákona dobrovolně zpřísňují. Mezi nimi lze uvést např. dobrovolné dohody mezi podniky a obcemi; programy Dobrého sousedství podniků a veřejnosti bydlící v okolí; zřizování nezávislých občanských komisí, které zastupují veřejnost při jednání s podniky o nadstandardních opatřeních; programy podpory zveřejňování informací o vlivech na životní prostředí apod. Ź Ź Ź Ź - Komunikační strategie Podmínkou úspěšného zpracování projektu je efektivní komunikační strategie, zajišťující včasné, úplné a cílené informování veřejnosti, včetně všech cílových skupin o průběhu zpracování projektu, dílčích krocích, výstupech a finálních výsledcích. Součástí navržené komunikační strategie je podpora těch aktivit, které jsou přímo závislé na efektivní informační kampani (nabídky školicích kursů, informace o demonstračních studiích, informace o konání veřejných projednáních, zveřejnění dokumentací a dalších podkladů, možnosti připomínkování zpracovaných materiálů apod.). V rámci komunikační strategie bude využito moderních komunikačních nástrojů (zejména Internetu) a také informační sítě nevládních neziskových organizací. Informace o projektu bude umístěna na internetových stránkách MŽP ČR (www.env.cz) s odkazy na speciální stránku projektu, na níž budou pravidelně aktualizovány informace o vývoji projektu, případně umisťovány materiály a dokumenty k projednání, resp. připomínkování cílových skupin. Součástí komunikační strategie bude také veřejná prezentace podrobného pracovního programu projektu. Na zpracování projektu dohlíží Řídicí výbor projektu, který je složen nejen ze zástupců zainteresovaných ministerstev (MŽP, MMR, MZe, MDS), ale účast ve výboru přijali také zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. V Řídicím výboru jsou zastoupeny také nevládní neziskové informace. Odbor pro styk s veřejností MŽP Zdroj: Zpravodaj MŽP 2/2000 převzato z elektronické knihovny MŽP www.env.cebin.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů